вторник, юли 21, 2020

ИСУС: ИСТОРИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ – ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ – ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН БОГОСЛОВ

АВТОР: ЮЛИЯ ЛАТИНИНА

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

ДО ТУК:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1.

МАСАДА

ГЛАВА 2. "ЩЕ ВИ НАПРАВЯ НАРОД ОТ СВЕЩЕНИЦИ И СВЯТО ЦАРСТВО"

ПРЕДИ I ВЕК; ИСТОРИЯТА НА СВЕТА СПОРЕД ТОРАТА; ЦАР ДАВИД; ДОКУМЕНТАЛНАТА ХИПОТЕЗА; ИДВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В ХАНААН; РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИЯ ИЗРАИЛ; БОРБАТА НА БОГА НА БУРЯТА С ЧУДОВИЩЕТО; ЛИЦЕЗРЕНИЕ НА БОГА

ГЛАВА 3. МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ VIII–VII В. ПР. Н. Е.

ИЗРАИЛ И ЮДЕЯ; РЕФОРМИТЕ НА ЕЗЕКИЯ; PRIESTERCODEX; СЕНАХЕРИБ И ОБСАДАТА НА ЕРУСАЛИМ; ЦАР ЙОСИЯ (640-609 г. пр. н. е.); ВАВИЛОНСКИЯТ ПЛЕН

ГЛАВА 4. САДУКЕИ И ФАРИСЕИ

СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН; РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕИТЕ И САМАРЯНИТЕ; САДУКЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА МАКАВЕИТЕ; КНИГАТА ДАНИИЛ; ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪЧЕНИЦИТЕ; ФАРИСЕИТЕ; ЗАЛЕЗЪТ И РАЗЛОЖЕНИЕТО НА ФАРИСЕИТЕ; ВЪСТАНИЕТО НА АРИСТОБУЛ; ПОМПЕЙ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

ГЛАВА 5. РИМ И ЦАР ИРОД

СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ; МЕСИЯТА ОТ ДОМА НА ДАВИД; ЕСЕИТЕ; ВЪЗВИСЯВАНЕТО НА ИРОД; ЦАР ИРОД, АНТИХРИСТЪТ; ЕСЕЯТ МЕНАХЕМ; ВОЙНАТА НА СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА СЪС СИНОВЕТЕ НА ТЪМНИНАТА; ИРОД И МАРИАМНА; ВЪСТАНИЕТО НА ЮДА И МАТАТИЯ

ГЛАВА 6. “ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”

”ЧЕТВЪРТАТА СЕКТА”; КНИГАТА НА ЕНОХ; СЛЕДВАЩИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЕНОХ; ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА НЕБЕТО; САТАНАТА; ХЕГЕМОНЪТ; ИМЕТО НА МЕСИЯТА; ЗИЛОТИТЕ И ЕСЕИТЕ

ГЛАВА 7. ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА

ВОЙНАТА; ХАОС ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ?

ГЛАВА 8. ИСУС И ИЗТОЧНИЦИТЕ

ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО ИЗТОЧНИЦИ; РИМСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ; ЕРЕТИЧНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ; ТАЛМУДЪТ И „ТОЛЕДОТ ЙЕШУ“; ПРОТОКОЛИТЕ

ГЛАВА 9. ЕВАНГЕЛСКИЯТ ИСУС

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ; ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА ИСУС; ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ; ГРЕШНИЦИТЕ И ПРАВЕДНИЦИТЕ; ПУСТИНЯТА; ЧУДЕСАТА; ВЛИЗАНЕТО В ЕРУСАЛИМ

ГЛАВА 10. ИЗГОНВАНЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА

НЯКОЛКО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСА; ИЗГОДНАТА КОНЦЕСИЯ; ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ И НЕГОВИЯТ БИЗНЕС; ТЪРГОВЦИ ИЛИ ХАНАНЕЙЦИ?; ЕРУСАЛИМСКИЯТ ХРАМ; КЕСАРЕВОТО КЕСАРЮ; ПОНТИЙ ПИЛАТ; ЗАЩО ИСУС Е АРЕСТУВАН ИЗВЪН ГРАДА?; ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ. АРЕСТЪТ .

ГЛАВА 11. СЪДЪТ НАД ИСУС

СЪБРАНИЕТО НА СИНЕДРИОНА; СЪДЪТ НА СИНЕДРИОНА; В КАКВО СИНЕДРИОНЪТ ОБВИНИЛ ИСУС?; СЪБЛАЗНЯВАНЕ НА ХОРАТА; ЗАЩО ИСУС НЕ БИЛ УБИТ С КАМЪНИ?; СЪДЪТ НА ПИЛАТ; ИСУС БАР АВВА; СИЛОАМСКАТА КУЛА; ПРИСЪДАТА И ЕКЗЕКУЦИЯТА; ИСУС И РАЗБОЙНИЦИТЕ

ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ

ФАЛШИВИТЕ ДОКУМЕНТИ; ИСТИНСКИТЕ РЕСКРИПТИ НА ИМПЕРАТОРИТЕ. КОГА ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПОЯВИЛА ДУМАТА „ХРИСТИЯНИН“; ИМПЕРАТОРСКИТЕ РЕСКРИПТИ; ТЕРТУЛИАН И ПОРФИРИЙ; АПОКАЛИПСИСИТЕ

ГЛАВА 12. ЗА КАКВО СА ПРЕСЛЕДВАЛИ ХРИСТИЯНИТЕ

ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН БОГОСЛОВ

“Откровението на Йоан Богослов“ е описание на чудовищна редица от катастрофи, които се стоварват върху света. Ако кумранската „Война на синовете на тъмнината със синовете на светлината“ е римейк на Книгата Исус Навин, Откровението на Йоан е римейк на Изход, по-точно на десетте египетски бедствия, които Мойсей изсипва върху египтяните.

В Тората Мойсей превръща реката в кръв (Изход, 7:17) и в „Откровението“ една трета част от морето се превръща в кръв (Откровение, 8:8); в Тората Мойсей изпраща жаби, мухи, епидемия, скакалци и тъмнина и в „Откровението“ ангели тръбят и изпращат на света епидемия, градушка, скакалци и тъмнина.

„Откровението“ се различава от изходния текст, както холивудски блокбастър със специални ефекти се различава от скромна класическа пиеса.

При Мойсей има само скакалци, а при Агнеца – скакалци със златни венци, човешки лица и жила на скорпиони. При Мойсей хората са нахапани от щръклици, а при Агнеца – от конски опашки, завършващи със змийски глави; на конете седят ездачи, които имат „брони огнени, хиацинтови и жупелни; главите на конете бяха като глави на лъвове... а опашките им - прилични на змии, имаха глави, с които пакостяха“ (Откровение, 9:17–19).

Невнимателният читател може да си помисли, че всичките тези бедствия – моретата, превръщащи се в кръв, звездата Пелин, конникът с име „смърт“, морът, гладът, язвите и скакалците са изпратени на света от Сатаната.

Но в действителност ги изпраща Христос. По повеля на Христос е поразена една трета част от слънцето и една трета част от звездите, умира една трета част от животните, живеещи в морето, хапят скакалци с броня и златни венци, загиват всичките езичници и всичките грешници.

Гибелта избягват само сто четиридесет и четири хиляди избраници, по двадесет хиляди от дванадесетте колена на Израил, запечатани с Христовия печат. Христовият печат е кръщенето и думата „печат“ авторът на „Откровението“ заимства от „Дамаския документ“, където се съобщава, че в деня на Страшния съд избраните ще бъдат отбелязани с „белег на челото“, а всички останали „ще бъдат предадени на меч“ [1].

Авторът на „Откровението“ не знае, че Исус е дошъл да проповядва на езичниците. Напротив: той смята, че последователи на Исус могат да бъдат само евреите.

В „Откровението“ Христос не знае нищо за прошка и любов. Също като кумранския Месия той е свръхестествено същество, чиято задача е да поразява грешниците.

„Главата и косата му бяха бели като вълна – вълна, бяла като сняг, а очите му пламтяха като огън. Стъпалата му бяха като нажежен в пещ излъскан бронз, гласът му – като тътена на водопад. В дясната си ръка държеше седем звезди, а от устата му излизаше меч, остър и от двете страни. Лицето му сияеше, както блести слънцето, когато е най-ярко“ (Откровение, 1:14–16).

Йоан не познава думата „християнин“. Той не я употребява никога. Както обитателите на Кумран, Йоан нарича последователите на Месията „светци“. Нарича ги „царе и първосвещеници“ (Откровение, 1:6) (сравни в „Дамаския документ“: „Бог ги нарече князе, защото те го търсеха“). Нещо повече, Йоан нарича ръководителите на седемте малоазийски църкви „ангели“.

Именно тези ръководители на седемте църкви, ангели и светци, тръбят с тръби и плискат чашата с Божия гняв върху земята. Тук виждаме същата като на кумранците мистична представа за хората-ангели и хората-светци, които се сражават рамо до рамо с Месията.

За Йоан е характерна високата представа за ролята на тези светци.

„На този, който победи, ще позволя да седне с мен на моя престол“ (Откровение, 3:21) – казва Исус. Това е същата представа, която Марк осмива, изобразявайки Синовете на гръмотевицата, Яков и Йоан, препиращи се жестоко за бъдещите небесни чинове: „Нека седнем до теб – единият отдясно, а другият отляво, тогава, когато дойдеш в славата си“ (Марк, 10:37). В „Откровението“ същото обещание: смъртен да седне на Престола редом с Господа звучи съвсем сериозно.

Но даже и троновете не са предел! В „Откровение“ има удивителен по силата си разказ за двама мъченици на Исус, „два светилника“, „две маслинови дръвчета“ Божии.

Тези две маслинови дръвчета са надарени с необикновена сила. Те могат да изригват от устата си огън, да предизвикват мор, бедствия и суша.

„Те имат власт да заключат небето, за да не вали никакъв дъжд през времето на тяхното пророкуване, и имат власт над водите, да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали (Откровение, 11:6). „Ако някой се опита да ги нарани, от техните усти ще излезе огън, който ще погълне враговете им. И така ще умре всеки, който поиска да им навреди“ (Откровение, 11:5).

Огънят, който излиза от устата на „двете маслинови дръвчета“, ни напомня веднага за една знаменита сцена от Лука. В тази евангелска сцена двама от учениците на Исус, Яков и Йоан, искат да поразят с огън едно самаритянско село: „Като видяха това учениците Му Иаков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?“ (Лука, 9:54). На което Исус отговаря, че Човешкият син е дошъл да спасява живи души, а не да погубва.

Сцената от Лука е не само пряка полемика със сцената от „Откровението на Йоан Богослов“. Тя не е разбираема без него. Какво наистина искат Яков и Йоан в Евангелието от Лука? Те не искат да изтребят селото с меч – това не би било трудно. Те даже не молят Исус да дъхне огън върху селото от устата си. Те молят Исус да им даде силата да унищожат селото с огън от своята уста. Не трябва да се учудваме, че Исус, към когото отправят тази молба, се измъква от темата.

Тяхната молба е напълно неразбираема без фона на идеологията, която демонстрират кумранските текстове и „Откровението“: учениците на Месията са магически същества. Те са част от царството на светците на Царя на святостта. Те могат да вършат чудеса. И тези чудеса се изразяват в унищожаване на противниците им. „Ако някой се опита да ги нарани, от техните усти ще излезе огън, който ще погълне враговете им“ (Откровение, 11:5).

По-нататък - повече.

Йоан, пророкувайки със задна дата, рисува по-нататъшната необикновена биография на „двата светилника“.

Те ще бъдат убити от Антихриста – звяр, излязъл от бездната. Труповете им ще бъдат поставени в центъра на Ерусалим и хората ще ги гледат три дена. След три дена ще оживеят пред очите на своите врагове, ще се разнесе Бат Кол (Глас небесен) и „двата светилника“ ще се възнесат на небето върху облак, а градът ще бъде разтърсен от земетресение.

„Откровението“, също като кумранските текстове, не казва нищо за някаква земна биография на Месията. Неговият Христос е свръхестествено същество, от устата му излиза остър меч, а очите му са седем звезди, седем ангели, седем църковни ръководители. Странно би било подобно същество да умре, та дори и за да възкръсне.

В замяна на това в „Откровението“ умират и възкръсват вярващите в Исус! И тези вярващи, като в Кумран, притежават гигантски, невероятни, мистични способности: те изригват огън от устата си, превръщат водата в кръв, пращат на хората скакалци със златни венци, възнасят се на небето и накрая, ще отбележим този момент и ще се върнем после към него, седят на небето върху тронове с бели одежди и златни венци (Откровение, 4:4).

Кога е написано „Откровението“? Традиционната датировка на църквата, позоваваща се в случая на Юстин Мъченик, който пише през 60-те години на втори век, гласи, че е написано по времето на император Домициан (81-96 г.).

Но тази дата не издържа на никаква критика. Това се вижда лесно от три обстоятелства. Първо, Ерусалимският храм се споменава там като още цял. Второ, Антихристът, за който се говори в него, може лесно да се идентифицира с император Нерон.

В гръцки и древноеврейски език буквите се използват и като числа и гръцкият израз „Нерон кесар“, транслитериран на иврит, дава именно сумата шестстотин шестдесет и шест. За целевата аудитория на „Откровението“, която знаела в по-голямата си част и двата езика, числото „шестстотин шестдесет и шест“ не било особен шифър. Съответният текст след минимална разшифровка гласял: „Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е НЕРОН КЕСАР“ (Откровение, 13:18).

Освен това „Откровението“ съдържа две важни позиции, с които Марк и Лука полемизират. В „Откровението“ учениците на Исус седят на небето върху златни тронове, а Марк осмива жестоко това тяхно желание (Марк, 10:37). В „Откровението“ учениците на Исус убиват с огън от устата си, а Лука ги представя в недобра светлина заради подобно желание (Лука, 9:54). Нормално е да предположим, че текстът, който е обект на полемика от страна на Марк и Лука, е написан преди Марк и Лука.

Иначе казано, имаме всички основания да предполагаме, че „Откровението“ е написано преди разрушаването на Храма. Написано е по времето на Нерон. Това автоматично превръща целия описан в него сценарий – градушката и морът, сполетяващи неверниците, Исус с остър меч в устата, конниците върху бледи коне, скакалците със златни венци, хиацинтовите брони и, основното, златните тронове – в сценарий за Юдейската война, както би трябвало да се развива според мнението на юдейските последователи на Исус.

Както вече казахме, по-късно църквата се притеснявало силно от „Откровението“ на Йоан. Много пъти се опитвали да го обявят за еретическо, както другите Апокалипсиси, и то се запазило в състава на Новия завет по една доста удивителна причина. Големият любител на „Откровението“ Афанасий Велики бил страстен борец с еретиците и съзрял в описанието на Антихриста поразените еретици.

Въпреки това църквата се опитвала да се дистанцира от този текст. Тя му приписвала по-късна дата, за да раздели времето на „Откровението“ от Юдейската война. Освен това църквата се усъмнила в авторството на апостол Йоан. Евсевий Кесарийски предположил, че текстът е написан от друг Йоан, презвитер, заточен по времето на Домициан на остров Патмос.

Колкото и да е странно, с тази атрибуция може да се поспори.

„Откровението на Йоан Богослов“ е написано на лош гръцки език. Авторът му има прекрасно въображение, но езикът му не е роден. Този автор е писал през 60 те, ако не и 50-те години. Иначе казано, автор на „Откровението“ би могъл да бъде напълно някой от реалните апостоли на Исус, ако скоро след екзекуцията на своя учител са избягали в Азия, където са живели тридесет-четиридесет години.

По ирония на съдбата именно „Откровението на Йоан Богослов“ би могло да е една от малкото книги в Новия завет, която наистина е написана от този, на когото се приписва, иначе казано – от Йоан, действителен апостол на Исус, любим негов ученик.

БЕЛЕЖКИ

1. The Damascus Document, 9, 1.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.