вторник, февруари 04, 2020

Васил Левски – Сметки, бележки и други – 8

Преди известно време публикувах в блога си и в моята интернет библиотека няколко документа, свързани с Васил Левски, всичките негови писма, които успях да намеря, и протоколите от разпитите на трите следствени комисии, разследващи обира на пощата в прохода Арабаконак (третата комисия – Софийската – разпитва и заловения по-късно Васил Левски).

Сега продължавам с документите, събрани от Димитър Страшимирав във втората част на първия том на книгата му „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) - „Сметки, бележки и други от Васил Левски“.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

№ 165

Пълномощно за окръжен организатор

На Таню Стоянов с граници: Джумайско, Осман-Пазарско, Провадийско, Добричко, Котленско и пр., под ведомството на Сливенския революционен окръг. Особена препоръка пред съчувственици. Подробно обозначение на функциите.

1872, 15-ти ноем.[ври]

Пълномощно

Носещият това писмо под името Кадир Афяз (Т. Стоянов), което име той според обстоятелствата може да променя, като предварително яви за това в окръжния център, от който и зависи [ще взема и ще дава] за всичко. Същото лице се препоръчва от няколко места [частни комитети] като искрен, деятелен и постоянен работник в святата ни народна цел, която се отнася за освобождението на милото ни отечество България. Следователно на това лице, като има от няколко места препоръчителни писма за работник, му се дава това пълномощно да действа по местата: Джумайско, Осман-Пазарско, Провадийско, Аджиоллу-Пазарджишко и в Котленска област като: Медвен, Градец, Жеравна и пр., т.е. да съставя частни револ.[юционни] комитети по наредбата на устава. И от тези места ще взема и на двама души под бележка имената: председателя и от първите им юнаци един, които трябва да се отбележат в окръжния център, правилното и промененото име на председателя и на по-първия юнак. На упълномощеното лице се дава пълно доверие в работата му, затова се приканва всеки от речените места да уважава неговите приказания. И всичко, което се е взело и дало с това упълномощено лице, ще се явява писмено в окръжния център, откъдето пък от време на време ще се дава сметка на Ц. комитет за всички действия, които са към окръжния център. Упълномощеното лице ще разясни всичко как трябва да се работи, и писмените споразумения под какви бележки трябва да стават, да не може неприятелят нищо да разбере, ако нещо попадне в ръцете му. Ц. комитет с всичките речени места ще взема и дава чрез окръжния център за всичко. Следователно и на всеки един, за каквото и да иска да се отнесе до окръжния център Стамболлу Мехмед Ефенди. [1]

Аслан Дервишооглу Кърджала

1872, дек. 20-ти №-р 4-ти за Иван Муратооглу Афазаа в Тулчанско окръжие. [2]

Н. Б. II. А., п. 60, № 8080.

Арх. т. I, № 42, стр. 71

1. Сливен.

2. По-късна бележка на Левски. Навярно същото пълномощно е дадено и на друго лице. Отбелязани са датата на даването, името (псевдонимът) на лицето и местоназначението му за работа.

№ 166

Бележки и сметки [1]

I.

Разходи за кон

Конски раз.[носки] извън емат

Ковани двата крака - 6:10

Каяр четири крака - 6:

Кован - 12:

--------------------

24:10

Един кон каяр, а другият кован - 12

наново един каяр - 6

Чесало, гребен и гебре - 5:

Гем, юлара два и два колана и терлик - 62:10

----------------------

110:10

1. Навярно отбелязването върху листа е започнато на обратен от Сливен път към Новозагорско и допълнен постепенно, или доизкаран по памет след пристигане в Ловеч.

II.

Чорбаджии в Н. Загора (шифър)

в н. заго. [Нова Загора]

Съмнителни бога[таши] и първен[ци]

х. 968683. 838999978677 [1]

х. 9987958687, х. 8891829497 [2]

х. 95918891829984, х. 859487779497 [3]

8286958684999091. х. 90839497 [4]

х. 34918382869558684 х. 988687778697 [5]

929989184 х. 91897197 [6]

8382998881 х. 976989770497 [7]

1. Дешифрирани по ключ инв. № 8103: Хаджи Госп[подин] Славов.

2. X. Андон х. Митев.

3. X. Димитър х. Пенчев.

4. Тодораки х. Коев.

5. X. Ристодор х. Бончов.

6. Зафир х. Ильов.

7. Стамо х. Вълчев.

III.

За купуване револвер

заемам 3 наполеона гр. 273 за револвер на Дяда х. Ма.[карий]

IV.

Лични разходи

Мои

за изкърпване на обувките ми - 10

гребен – 3

V.

Изпратени две писма

Писмо до Стамболу Мех. Ефен. №-р 46

Писмо до Едирнели Афъзаа №-р 47

VI.

Отбелязани от Карлово: три телеграми,

поща за Тракия и поща за София

В Кар[лово] на изпаднал

наш И. С. - 110

на Тракийска поща - 20:1/2

телеграма пла.[тени] три - 61:1/2

на Тракийска поща - 40

на Тракийска поща за София - 104

за тескерета две - 336

кифиллимета две - 24

VII.

Поща за Търново (12.XII) и две тескерета

на пощата за Тър[ново] 12 дек. – 45 1/2

за тескерета две - 25

пагуба от жълтици – 6

VIII

Помощ на арестуваните ловчанци

На 18 дек. 1872 на ловчанските затворници [1]

В София, за двама души - 200

1. Сумата трябва да е изпратена от Ловеч.

X.

Подробен маршрут от последното пътуване на Левски от Ловеч, Троян, Карлово, Т. Пазарджик, Панагюрище, Копривщица, Пловдив, Хасково до Сливен-Котел, и обратно през Пазарджик

В Кар[лово] разноски за кон и за мен - 32:

Пазар[джик] дребни раз. [ходи] - 30:

Панаг[юрище] за кон и за мен, и дребни др. - 28:

Копр[ивщица] за кон и за мен – 29 1/2

Стрел[ча] с коня заедно - 18:

Плов[див] дребни и кон - 23:

Ени-маале - 8: 1/2

Аскюю с коня и дребни - 37:

Чир.[пан] с коня и дребни - 12:

Ес. Заа. [Стара Загора] с коня и дребни - 28:30

Ени заа. [Нова Загора] дребни - 17:

Сливен с два коня и дребни - 19: 1/2

Вечеря - 17:10

Коте.[л] дребни - 5:15

------------------------

309:25

Слив[ен] с коне и дребни - 16:

Ени заа. [Нова Загора] с коне и дребни - 18:

Ески Заа [Стара Загора] дребни - 8:

Чирпан с коне двама - 17:30

Пловд.[див] дребни - 12

Пазард.[жик] дребни – 19

-----------------------------

400:15

От първи дек. до 25-ти още един конник - 302

Спирам се в една тайна къща от 10 дек.

Н. Б. II. А., п. 60, №8111

№167

Адреси и лица

Бележка за пощата (пощальона) в Ст. Загора трябва да знае К. [Колю Ганчев].

Едирнели Афъзаа. В Заара е г-н К., за когото ви казах в Сливен, когато бях там.

От днес ще гледате назначения ви адрес, а отдолу градът ще се пише различно.

Пощата трябва да познава мястото, иначе не!

Ас. Дер. Кърджала

Н. Б. II. А., п. 60, № 8085.

Арх. т. I, № 43, стр. 72

№ 168

Квитанции

I.

На Ст. Загора и Орханийско

№ 103-ти

Месец ное[мври] 20 - 1872

ЦБРК

в България

Приехме от ЧБРК в Едернели

Афъзаа гр. 1206 или

хиляда двеста и шест от

наполеона гр. 91 деветдесет и един

Чрез касиера

II.

№ 104-ти

Месец ное[мври] 28 - 1872

ЦБРК

в България

Приехме от ЧБРК в Юдачооглу

Селиникли гр. 1280, или хиляда и

двеста и осемдесет от л. т. 104 сто и четири

Чрез касиера х. Асанаа.

Н. Б. II. А., п. 60, № 80816  

№ 169

Оплакване на Левски [1]

На 27 януари 1873 г. Левски се оплаква в затвора в София пред трима другари, един от които запазва думите му. Само 20 заптиета го пазили от Ловеч до Търново и до София и никой не излязъл да го спаси. Българският народ още спал. Предаден от ловченец. Той пръснал турците, които го обградили, но те стреляли и го ранили.

Ах Българийо, Българийо! Защо си толкова заспала! Събуди се, събуди се от дълбокия сън! Стига вече, 5 века близо! Аз, сиромахът, уловен от ловчанец предател в село Къкрена на хана на края, уловен от 20 души заптиета и няколко души български изроди. С мен си имах двама братя верни мои другари решителни и те не ме оставиха. От потираджиите лесно щяхме да се избавим, защото беше късно. През нощта, като ги прегазих и едногото ударих, те хвърлиха от 20 пушки нагоре изведнъж на мен; раних се от едната пушка на лявото ухо. Оттам ни закара при каймакамина в Ловеч, и оттам без забава в Търново ни изпратиха при пашата. А той след един час ни върна от Търново за София и ни изпрати дотам с 20 души заптиета. Ах!! Помислих аз на ума си; страшно е да извикам като лъв на Балкана: Елате, мои мили братя българи, решителни юнаци! Мен отървете от 20 заптиета! По пътя няма никой и аз бях все с надежда...

Събуждайте се, събуждайте! И на оръжие ставайте!

Сега е време за революция... Турска сила вече пада. На моето място има друг, но не се е явил още. Никой от Вас да не се разпуска, работата вършете, не се плашете!!...

Аз вече отивам, Богу дух ще предам... [2]

1. Тези думи Левски е изрекъл на 27 януари 1873 година в тъмницата в София, сутринта в 10 /г часа по турски, на разсъмване, пред трима души. И когато ги е изрекъл, е плакал. Те били написани на бял лист без подпис и предадени на Берона от Марин Станчов, от Лясковец, другар на Левски (бел. в книгата на д-р В. Берон „Археологически и исторически изследвания", стр. 270,1886 г., от която взимаме и самия текст).

2. На този документ трябва да се гледа като плод на народната фантазия. И ние като такъв го поместваме тук. Има цена като най-пресен източник за народното съчувствие към катастрофата с един любим национален герой. И при това не е лишен и от някои ценни и фактически указания. Може да предположим, че е творчество на лице, отблизо познаващо Левски, което, изглежда, е могло да подражава до известна степен мисълта и начина на изразяване у Левски.  

№170

Списък на спомоществователи

Бележката няма нито дата, нито обозначение на местопребивание- то на лицата. Липсва и знакът на обозначените вноски.

Спомоществования

Кирко Петров - 150

Ив. Петров - 60

х. Мичо Караяз - 120

х. Гьока Павлов - 200

Кирко х. Иванов - 50

Минчо Вазов - 50

х. Димитър - 150

Петър Дончов - 80

Ив. поп Станчов - 300

Мичо Шешеджиев - 40

Ив. Бушнак - 120

Танчо Дамянов - 400

Петър Глигоров - 80

Ив. Пиперков - 50

х. Цочо Кирков - 100

Иванчо Недков - 70

Н. Б. II. А., п. 60, №8117

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.