вторник, януари 28, 2020

Васил Левски – Сметки, бележки и други – 7

Преди известно време публикувах в блога си и в моята интернет библиотека няколко документа, свързани с Васил Левски, всичките негови писма, които успях да намеря, и протоколите от разпитите на трите следствени комисии, разследващи обира на пощата в прохода Арабаконак (третата комисия – Софийската – разпитва и заловения по-късно Васил Левски).

Сега продължавам с документите, събрани от Димитър Страшимирав във втората част на първия том на книгата му „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) - „Сметки, бележки и други от Васил Левски“.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

№ 152

Писмена клетва на Левски

Приема възложените му длъжности, отговаря по устава и се кълне пред отечеството.

Долуподписаният, като приемам всичките длъжности, които ми се налагат чрез упълномощението ми, дадено от ЦБРК, [като] съзнавам отговорността на своите действия, съгласявам се във всичко и с действията на другите членове на ЦК, които ще разпоредят длъжностите помежду си по способността на всякого. Същият отговарям за действията си по устава пред другите членове на ЦК и се заклевам пред нашето Отечество България, че ще следвам точно длъжността си.

16/28 юни, 1872

В. Левски

Н. Б. II. Б., п. 102, Арх. К. Цанков

М. Сб., кн. XVI и XVII; стр. 6 в предговора

от отделния отпечатък 

№153

Псевдоними

Около Ловеч

Врачеш Лезооглу

Лажане Мехмедола

Елешница Караибо

Монилт елеш шех

Мурат видинли

Н. Б. II. А., п. 60, №8118

№154

Сметка с печатницата

Колко устави и квитанции е взел от ЦК и колко остават.

В Казанлък

Доку Мирчов касап [1]

Взимам

Частни 520 коли по 8 билета

Цен.[трални] [2] 204 коли по 8 билета

Устави 500

остават в Ком.[итета] Буку.[рещ] чяс

билети 521 №-ра Цен. 29 коли

по 8 билета устави 899.

Н. Б. II. А., п. 60, № 8126

1. Адрес на гърба на листа.

2. Общи.

№155

Пълномощно с по-широки права

Натоварва Хр. Иванов Книговезеца да контролира следните частни комитети и местни организатори: Асланоолу Аслан, Бору Иленчинец, Петко Паров, Вичо Севлиевец, Кючюк Мехмед Търновала и X. Бекираа Стамболу. Особени препоръки за личността и обозначение на главните му функции.

БРЦК

вБ.

Месец юли 25,1872

Пълномощно

Носещият това писмо под името нов книговезец... [1], което според обстоятелствата ще изменя, като предварително яви за това. Това лице от 62-ра г. [2] досега между своя си частен интерес, занимавал се е и с народни работи доколкото са го допускали силите. И тия му работи го препоръчват за верен, решителен и постоянен. Следователно и отсега нататък упълномощава се до известно време да работи за освобождението на милото ни отечество България с всеки българин, който желае да постъпи в народното дело по пределите на устава. Асланоолу Аслан, Бору Иленчинец, Петко Паров, Вичо Севлиевец, Кючюк Мехмед Търновала и X. Бекираа Стамболу, да пребира работите им, които им са поръчали от ЦК да вършат, да наглежда делата им, от време да дава сметка в ЦК за всичките станали добри и не добри работи.

В това лице, като има пълно доверие Централният] комитет, затова и приканва всеки родолюбив българин да даде мнението си пред реченото лице относително за народната ни цел, че ако той не е в състояние да докаже на някакви предложения, то той всякога покорен да се допитва от Ц [ентралния] комитет, за което не разбира. На същото лице ще се дават и парите за в Централния комитет от речените частни комитети.

Аслан Дервишооглу Кърджала

„Из миналото“ – под редакцията

на П. С. Кършовски. Кн. I, № 88, стр. 305

1. Самото име на Книговезеца е изрязано. Навярно това е станало после от притежателя за предпазване.

2. Хр. Иванов Книговезеца e член на Първата легия в 1862 г. в Белград при Раковски.

№ 156

Сметки и бележки

I.

За къщата на Н. Сирков в Ловеч

1872 Разноски за един и за пране в тайната къща, дето живее 3 август в Алилаа Силевли – гр. 54

II.

Лични.

Мои разноски

1:20 – вакса

2: – скорбяла

3: – копчета за жилетката ми

III.

Пътни от Оряхово до Ловеч и други

Разноски от 1-ви юли 1872

гр.

25: – от Оряхово до Ловеч, заедно с още един другар и с коня

3: – за книги

6: – за книги

15: – за малко менгеме за пушката

15: – за кама

IV.

Пощенски

Пощенски разноски Сюлюманооглу - Даудовата поща гр. 45 от Дервишооглу Мее. Кърд. до Сюлюманооглу Дауд.

V.

Пътни

Коня с един човек, 26 август – гр. 8

Калугерово

VI.

Означени вноски в монети от Каран (Рустем)

франга жълта 1 – гр. 91

минца 3 – гр. 162

бели миджета – гр. 63

и други пари разни – гр. 8

–––––––-

314

VII.

Номера на комит. тайна полиция, която лъже

1872, 20 юли

На първи №-р и 2-ри в Алилаа Силевли на тайната полиция от три дни да вземем коне // народни пари все ме лъжеха // два коня с кирия и разноски за шест дни всичко гр. 107 [1].

VIII.

Скица на ред задачи (планове) за изпълнение

Център за споразумяване [2]. За отношението на Д. Общи [3]. Тайни бележки с войводата и председателя [4]. Пари за пушки и събирането им на едно място [5]. Лъжи не трябва [6].

IX.

Поканителна записка

Бай Димитре!

Трябваше да дойдеш, за да слушаш с ушите си за какво питам и хората какво ми отговарят. Но вече си болен и ако не можеш да дойдеш за нагоре, докъдето ще отида, то да се знае къде си, та като се завърна в Бочукооглу, да бъдеш и ти там, та да се разправят работите Ви, за да ги вършите както трябва занапред.

А. Дер. Кър. [7]

X.

Препоръчителна записка

Приятелю Стефане!

Забележете на приносящия, който познавате като народен човек в Хаскьой, за да се отправя направо към тях.

Димитроолу Ованез ефенди

В Калпак(ла) Мах(але) Бр. Ад. Велиаа [8]

Н. Б. II. А., п. 60, № 8058

1. Следва сметка за Асланоолу Аслан № 1; за Алилаа Силевли № 1; „за да убият Величка ефенди гр...[не се чете]“ - цялото зачеркнато.

2. Наченки от мисъл за окръжни центрове. Отнася се до лятото 1872 г. Мъчно четливо, почти заличено. Писано с молив - както и целия лист.

3. Първите признаци на вироглавство от страна на Д. Общи поне по-осезателно спадат през лятото 1872 г.

4. Предполага се всеки окръг да има войвода. С него и с окръжния председател трябваше Левски да се среща тайно като шеф на Временното правителство.

5. За окръга. Досега тези пари се събират само от Левски.

6. Знак, че Д. Общи събирал пари за пушки, разточителствал и отказва да даде сметка на Левски.

7. Чернова от отправено писмо (вж. № 81, раздел I).

8. Писано с преправен почерк и с мастило (вж. писмо № 82, раздел I).

№ 157

Приходи:

Вноски от трима членове на частен комитет

В Дервишооглу меемет Кърджала

Сем. П - 210

Map. Ма - 91

Васил П. – 182

--------------------

събрани - 483

Н. Б. II. А., п. 60, № 8121

№ 158

Разписка

Сава Младенов и Васил Йонков удостоверяват, че са прибрали сума от Сливенския частен комитет.

№16.

Приехме от Сливенския ЧБРК 371,10 (триста седемдесет и един и десет пари).

С. М. и В. Йонков

1872, 7/ври 27

Н. Б. II. А., п. 68, № 9129

№ 159

Сметка за път

Разноски във Враца

На Д. Поща за гащи и обувки – гр. 76:10

във Враца с двама души и един кон

за две денонощия – гр. 35

за ситни разноски – гр. 4

на дяда - гр. 3

на момчето - гр. 1 1/2

наши -14:12

-----------------

19

на три за яде(не) - 6

25:

------------------

От дядо поп - 23:20

Н. Б. II. А., п. 60, № 8124

№ 160

Забелязан комитетски деец

Име на лице от Галешник - Западна Македония

Особени Бележки за чисти [1]

близо Охрид отсам шест сахата

Галешник

82, 99, 87

84

96, 91, 90

- 80 [2]

Н. Б. II. А., п. 60, № 8124

1. Приятели на революционната идея.

2. Всички цифри означават име на лице по шифър.

№ 161

Дадено пълномощно на лице

Мито Цветков от Враца е натоварен да уреди преминаване през Дунав в Лом и Оряхово.

№ 3

Пълномощно

16 септември 1872

За Авраамчо Часовников Така:

Носещият това писмо Митю Цветков се упълномощава за в Лом и в Оряхово, да направи със съгласието на речените места: по-лесен път и по-сигурно за споразумения с Ц[ентралния] к[омитет] и с другите места на окръжието им; и да наглежда в селото, откъдето е реченият Митю, чрез дето пак ще взема и ще дава за всичко до известно време.

Из „Археологически и исторически изследвания" –

Д-р В. Берон, стр. 312, 1886 г.

№162

Бележки

По път през Т. Пазарджик, Ст. Загора и Сливен

[Т.] Пазар.[джик]

Приемам 12 коли по 8 билета централни от № 109

25-ти 8/ври [октомври], 1872

Оставям в Едирнели Афазаа коли централни 10 от № 205

1872, 9 ное.[мври]

В Стамболу Мехмет Ефенди Бил. Цен. от № 285

1872, 9 ное.[мври]

Н. Б. II. А., п. 60, № 8074

№163

Квитанция

Приета сума от Сливен след завръщане от Котел. От тази квитанция имаме запазена контраразписка-кочан, попълнена също от Левски.

№ 102

№ 86

месец ное.[мври], 1872

ЦБРК

в

България

Приехме от ЧБРК в Стамболлу Мехмет Ефенди гр. 1560 (или хиляда и петстотин и шейсет от л. т.) гр. 104 сто и четири.

чрез касиера

Български революционен

централен комитет

(печат)

Н. Б. II. А., п. 60, № 8079

№ 164

Квитанция

Образец квитанция от кочан

№ 101-ви

55 месец 187...

ЦБРК

в

България

Приехме от ЧБРК в или Юдачооглу Селиникли гр. 416 (четиристотин и шестнадесет) от л. тур. четири от 104 гр. Чрез X. Асанаа [1]

Н. Б. II. А., п. 60, № 8081

1. Тази квитанция, попълнена от Левски като образец, е кочан; лична не притежаваме.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.