неделя, декември 22, 2019

Васил Левски – Сметки, бележки и други - 2

Преди известно време публикувах в блога си и в моята интернет библиотека няколко документа, свързани с Васил Левски, всичките негови писма, които успях да намеря, и протоколите от разпитите на трите следствени комисии, разследващи обира на пощата в прохода Арабаконак (третата комисия – Софийската – разпитва и заловения по-късно Васил Левски).

Сега продължавам с документите, събрани от Димитър Страшимирав във втората част на първия том на книгата му „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) - „Сметки, бележки и други от Васил Левски“.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1

№ 116

ПРОЕКТОУСТАВ [1]

За събранията въобще

Всички членове на комитета са в събранията равноправни.

Събранията ще стават редовно в неделя два пъти, в нужда и по-често. Решенията в събранията ще стават по вишегласие, което председателят подир нужните разисквания обявява. Решенията ще носят комитетският печат; без него не са припознати.

Писма до Централния комитет, както и от него до вънкашните частни комитети, ще се приемат и изпровождат само чрез едно лице, което Централният комитет ще назначи. Никой от частните комитети няма да знае де е Централният комитет и кои лица го съставляват.

I.

Устройство

За да може комитетът по-лесно да нареди работите и пригот¬ви революцията, състави в градищата с околните им села частни р. [еволюционни] б.[ългарски] комитети.

За да може по-добре да наглежда работите на частните коми¬тети и да извършва наказания на престъпниците на закона, наре¬ди тайна полиция.

А за да могат да бъдат и съобщенията между него и частните комитети по-сигурни, нареди революционерна тайна поща.

II.

Пари

С пари ще се снабдява ЦБРК сам или чрез частните комитети по начин, който той със съгласието на частния комитет намери за най-добре.

III.

Хора

С хора, било за войводи, пощари, полициени или пък за действащи на пръв позив войници, ще се снабдява ЦРБК или направо, или чрез другите частни комитети, по наредата, която той ще им даде.

IV.

Оръжие и други бойни потреби

С оръжие ще се снабдява ЦРБК сам, като изпрати най-напред хора учени, които разумяват от оръжие, да го прегледат.

Частните български революционни комитети

Всеки град с околните си села съставлява частен БРК, който се управлява тъй също, както и Централният.

Всеки частен БРК се допитва и отправя писмата си до Ц. ко¬митет, под когото и направо зависи.

Всички писма и решения от частния БР комитет до Цен¬тралния ще се управляват пак чрез едно тайно лице, което част¬ният комитет ще си назначи.

Както членовете на Ц. комитет не са никому известни, така също и членовете на частния комитет са тайни.

Само по едно лице от частните комитети е известно на Централния комитет.

За в случай, ако лицето, назначено от частния комитет, чрез което стават сношенията на комитетите, падне в неприятелски ръце.

Длъжността на частните БР комитети

Частните БР комитети са длъжни да съобщават на Ц. коми¬тет:

1) От колко села се състои околността им.

2) В кое село колко хора има и от каква народност са, и по колко от всяка народност.

3) Колко български юнаци има, способни да носят оръжие, и колко са готови за първи позив.

4) Колко оръжие имат и какво е.

5) Дали имат в околността си способни хора за войводи, и де се намират.

6) Колко може да се сбере в нужно време жито, овес, ечемик, сено, слама и други потреби за храна на животните.

7) Колко може да има волове, крави, коне, овце и др.

8) Колко яхъра има и по за колко животни и др. подобни, кои¬то ще им се назначат от Ц. комитет.

Тайна полиция

Тайната полиция зависи и е под заповедта само на Ц. ко¬митет.

НАРЕДБА

на работниците за освобождението на българския народ

Подбуда и цел

Подбуда. Тиранството, безчеловещината и самата държав¬на система на турското правителство на Балканския полуостров. 

Цел - с една обща революция да се направи коренно преобра-зование на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократическа република (народно управле¬ние). На същото това място, което са нашите прадеди със силата на оръжието и със своята свята кръв откупили, в което днес безчеловечно беснеят турски кеседжии и еничари и в което владее правото на силата да се подигне храм на истината и правата свобода и турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всичките народ¬ности. Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение, било във вяра, било в народност, било в граж¬данско отношение, било в каквото било, всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласието от всичките народности ще се избере.

За извършването на такава революция са нужни: 1) урежда¬не, 2) пари, 3) хора, 4) оръжие и други бойни потреби.

За да се приготвят всичките тия и да се извърши самата рево¬люция, наредиха се хора, избрани по съгласието на по-голямата част на б. народ, [които] съставиха Централен български рево¬люционен комитет.

Централният български революционен комитет

Пребиваването на ЦБР комитет е в Българско, но именно в кой град е няма да се знае - навсякъде и нийде.

БЦР комитет се състои от един председател и от един под¬председател, един писар и един помощник, един касиер и още се¬дем членове, между които и един поп.

Председателят, писарят и техните помощници, и касиерът се избират от членовете на комитета, в нужда ще се променяват от същите и ще бъдат под надзора им.

Длъжността на председателя

1. Да отваря и затваря заседанията.

2. В нужно време да свиква извънредни събрания.

3. Да варди и удържа ред на разискванията и гласоподаванията в заседанията.

4. Да въвежда в работа решенията на заседанията.

5. Да води надзор на подпредседателя, писарите и касиера в изпълняването на длъжностите им.

6. В гласоподаванията ще дава само един глас: в случай, ко- гато и на двете страни гласоподаванията са равни, може да даде още един.

Длъжността на подпредседателя

1. Ще помага на председателя в извършване на длъжностите му.

2. Във време на отсъствието на председателя ще го замества в службата му.

Длъжността на касиера

1. Ще приема пари от частните БР комитети и от други места, срещу които ще дава разписки под номера, ще ги записва в касиерската книга, ще явява за тях и на комитета, за да се запишат и в главната комитетска книга.

2. Ще издава пари по решението на комитета навсякъде и за всичко.

Тайната полиция

Никои от частните комитети няма да знае от кои лица тя се състои.

Броят на членовете е неизвестен. Ц. комитет го определя според потребите.

Членовете на тайната полиция са разпръснати по всички гра¬дища.

Всякой от членовете на тайната полиция познава революционарните работници в града, в който е определен чрез един знак, който му е съобщен от Ц. комитет.

Длъжността на тайната полиция

1) Да нагледва тайно делата на революционарните работни¬ци в града си и да ги съобщава на Ц. комитет.

2) Да опитва и да се уверява в точността и верността на тай¬ната полиция.

3) Да шпионира турските шпиони, и да предирва стъпка по стъпка делата на турската тайна полиция и да ги съобщава напра- во на Ц. комитет.

4) Да е извършител на власт на ЦК, т.е. да наказва престъпни¬ците на закона според заповедта на Ц. комитет.

Смъртните наказания ще се извършват тайно, но ако обстоя¬телствата не позволяват, ще се извършват на явни места и посред пладне.

Споразуменията на полицията с Ц. комитет ще стават само чрез един човек, когото Ц. комитет е назначил и който в същото време е управител на другите членове на полицията в града.

Членовете на полицията трябва да са хора избрани, юнаци, решителни, верни и постоянни.

Наказанията ще извършват ония членове на тайната поли¬ция, на които падне жребият и които се намират в града, дето ще се извърши наказанието.

Тайната поща

Тайната поща зависи и се управлява направо от Ц. комитет.

Броят на членовете на тайната поща не е определен, ще се увеличават или умаляват според потребите.

Член от тайната поща няма да познава повече от четирима или петима свои другари.

Разнасянето на писма, решения или други съобщения ще се съобщават от лице на лице с нужните лозинки - никак направо.

Как ще се приемат нови революционарни работници

Всякой, който иска да участва във великото дело на народното ни освобождение, трябва да се яви с време, за да не каже подир, че желаел да работи, но нямал случай.

Ако някой, поканен от ЦК да вземе участие в работите ни, се откаже, трябва да изложи писмено причините и основанията, на които се отказва и условията при които би приел.

Който иска да вземе участие в работите ни, трябва да има препоръка от някого от познатите до някой революционарен работник.

Когато се препоръча на някой от работниците някой вънкашен човек, трябва най-напред да го изпита: кой е, отде иде, какво иска, какви са му мислите и др., па да яви за всички тия на ЦК, като прибави още и по-добър опис на физиономията му и въобще па всичките му свойства характеристични, пък нека да го задър¬жи, доде приеме отговор от комите[та].

Когато се съобщи на комитета, че някой си е проводен от ня¬кое дружество или от някого за някакво си споразумение с коми- гета, то той трябва да съобщи на тайната полиция да го изпита, а пък в същото време да се увери сам - или писмено или устно, от човека, когото нарочно трябва да проводи до онез, които са го най-напред препоръчали, или право до оногоз, от когото казва, че е бил проводен.

Когато комитетът се увери, че проводеният или препоръча¬ният човек е чист, влиза с него в споразумение посредством едного, когото той сам си е отредил.

За приемането на войводите и техните длъжности

Войводите се приемат по гореизложения начин. Когато ня¬кой войвода се яви на ЦК и поиска да бъде приет, трябва по-напред да положи изпит от нужните военни науки пред комисията военна, която ЦК ще нареди, и според знанието ще застъпи и прилично място. Без изпит не е приет никой.

Длъжностите на войводите са: да прегледат позициите, да изберат и определят бранителни точки и да направят нужните фортофикаторни планове за укреплението им, да назначат опе¬рационните и комуникационните линии, да направят план за ре¬волюцията, да приготвят нужния военен закон, и най-подир да вдигнат народните байраци и да прогласят народната свобо¬да и Балканската република.

За всекиго въобще

Всеки от членовете на революционарните работници, бил кой бил, трябва да знае сам и да държи в сърцето си това, което му е поверено.

Не трябва да казва, нито да загатва за такива работи на лю¬бовница, на жена и пр., само на най-искрения си приятел може да загатва нещо, та кога се увери, че и той желае заедно с него да дели щастие и нещастие на бойното поле, може да го приемне, като извести предварително частния комитет, от когото зависи.

Ако някой от революционарите падне в някоя нужда, всеки от другарите му (разумява се всичките други революционари) е длъжен на показания му знак да му помогне.

Ако се появи някой непознат човек, та поиска в името на ЦК да буни народа или други подобни, макар той да е имал нужния знак (може би откраднат или със силата на оръжието изпитан).

В такъв случай трябва да се яви на ЦК и да се преследва, ако може, и да се улови от тайната полиция. 

Ако се случи, че лозинката падне в неприятелски ръце, тряб¬ва по-скоро да се яви на ЦК да я промени.

Ако някой тайно или по друг начин се научи, че неприятели¬те кроят нещо тайно, трябва изведнъж да съобщи на ЦК, па ако може, и на другите частни комитети.

Наказателен закон

§1) Ако някой, бил войвода, бил член на комитета, бил вънкашен, бил кой бил, дръзне да издаде нещо на неприятеля ни, ще се накаже със смърт.

§2) Ако някой от влиятелните българи, или войвода, подку¬пен от чуждо правителство или от друго частно лице, поиска да ни пречи в работите по какъвто и да било начин, такъв ще се счи¬та за неприятел и ще се наказва със смърт.

§3) Ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система „демократска република“ и състави партии за деспотско-тиранска или конституционна система, то и таквизи ще се считат за неприятели на отечеството ни и ще се наказват със смърт.

§4) Ако някой не припознае Централния революционен български комитет и поиска да се опита на своя глава да вдигне бунт, то за пръв път ще му се каже, но ако и то не помогне, ще се накаже със смърт.

§5) Ако някой от членовете на тайната полиция се откаже да извърши по заповед на комитета някое наказание, ще се накаже със смърт.

§6) Ако някой в пиянство изкаже нещо от тайната, за пръв път ще му се напомни, повтором ще се отстрани от работата ни.

§7) Ако някой от служещите, като председателят и др., по¬иска да злоупотреби със служ[еб]ната власт, за първи път ще се лиши от служба; повтором ще се извади съвсем, като по-напред се подпише за грешката си и да я поднесе писмено на комитета; ако и така не изпълни, ще се накаже със смърт.

Нужно проглашение

Централният български революционен комитет в името на всички онези, които са го избрали, упълномощили, осно¬ван на своята тайна полиция и със силата на нейното оръжие проглашава:

I. Никой от българските войводи или чорбаджии няма право да представлява българския народ пред другите народности и да прави с тях уговорки без знанието на Централния комитет.

II. Никой няма право да съставлява други революционни ко¬митети без знанието на Централния комитет.

III. Никой няма право да издава революционни прокламации и да буни народа без знанието на Централния комитет.

Забележка

Тоя закон ще трае до захващането на революцията. Щом гръмне първата пушка, важността му пада и ще влезе в действие нов военен закон, който войводите със съгласието на Централния комитет нареждат.

Н. Б. II. А., п. 60, № 8107.

Арх. т. I. № 52, стр. 85-94

1. С почерка и стила на Левски (вж. Арх. на В. т. I, стр. 94, бележка). Относно наивната фантасмагория, подчертана в тази бележка, сравни дописка №104 тук. (По-подробно по въпроса вж.: "История на Априлското въстание", Д. Т. Страшимиров, т. 1,1908.)

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.