сряда, януари 08, 2020

Васил Левски – Сметки, бележки и други – 5

Преди известно време публикувах в блога си и в моята интернет библиотека няколко документа, свързани с Васил Левски, всичките негови писма, които успях да намеря, и протоколите от разпитите на трите следствени комисии, разследващи обира на пощата в прохода Арабаконак (третата комисия – Софийската – разпитва и заловения по-късно Васил Левски).

Сега продължавам с документите, събрани от Димитър Страшимирав във втората част на първия том на книгата му „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) - „Сметки, бележки и други от Васил Левски“.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2, 3, 4.

№133

Търсени сметки от Ловчанския комитет

Сметка на Ив. Драсов и др. [1]

Ваньова сметка - останаха у мен - гр. 1054

Марин [2] за представ[ителство] - гр. 253:3/4

На Т. Пет. Драсов за коня - гр. 208

Хр. Иван, в Търн. 1 рев. с 200 кор. - гр. 360

За Търн. разноски К. Неик. - гр. 50:1/2

3 ножчета у Ангел К[ънчев] - гр. 36

За цер за коня - гр. 5

Моята пушка у Д. Общи – гр. 312

----------------------------------

1125: 1/4

За тър. Ан. Цоч. - гр. 46:1/2

-----------------------------

1171:3/4

В мен – гр. 1054

-----------------------------

Тия не знам [3] - гр. 117:3/4

Трябва вие да ми ги дадете

1. От пролетта на 1872 г.

2. Марин п. Луканов.

3. Тази сума не се знае откъде я е взел, но я похарчил за работа, и я иска от комитета в Ловеч.

№ 134

Сметка за внесени суми

Заверена сметка върху Д. Общи от Тайсол, Дели Мурат, Соломон, Решид Ходжа оглу, Муса Кеседжия, Дели Ибраим, Елес Джутов. Разпращане на общи квитанции чрез Елес Джутов. Сумата е внесена от В. Йонков.

17-ти март 1872 [1]

От Тайсол: за № 1-во л. т. 2 особен билет и за № 2 л. т. 1 особен билет.

От Дели Мурат: за 189 гр. общ билет

От Соломон: за № 1-во л. т. 2 особен билет 

От Решид Ходжаоглу: л. т. - 5

Руска ж. - 1

л. т. – 1/2

бял мед - 2

Сванци – 1 1/2

бяло м. – 1/4

За всичките тия общ билет.

От Муса Кеседжия: за л. т. 1 общ билет

От Дели Ибраим: за 126 гр. общ билет

От Елес Джутов: за № 12 л. т. 6 особен билет, за № 13 л. т. 5 особен билет; за № 20 минца 5 особен билет, за № 4 л. т. 2 особен билет, и за 77 гр. общ билет.

За всички тия номера ще изпратите билетите чрез Елес Джутов за гр. 3379 1/4 сир. три хиляди и триста и седемдесет и девет и десет пари.

Всичките тия номера заедно с парите предаваме на г-н В. Йонков.

Д. Общи [2]

Н. Б. II. А., п. 62, № 8454

1. На гърба на писмото Левски е отбелязал със своята ръка: „Получени чрез В. Йонков.“

2. Въпреки че сметката не идва непосредствено от Левски, поместваме я в настоящия отдел като лично поета от него (в духа на собствената му бележка), за която има да се отчита сам пред ЦК.

№ 135

Квитанции

От Троянския ЧРК за общи комитетски вноски

Брой 31-ви, 1872, февр. 18 от № 16 то в Орханието чрез Д. Пеев - поща 300 (или триста), от л. т. 105 и от бяло медж. 21 гр.

Брой 20-ти, 1872 от брой 5-ти в Гложене чрез Васил Йонков една лира турска от 105 гр. (или сто и пет) гроша.

Брой 22-ри, 1872, 25 март от ЧБРК в Дели Мурат чрез Д. Общи гр. 189 (сто осемдесет и девет) от бели мидж. 21 гроша.

„Спомени и очерци" - М. Ив. Марковски

Кн. I, стр. 67

Из частния архив на Троянския комитет 

№136

Квитанция

От комитетски член от Елес Джутов.

БЦРК

в Българско

Брой 77-ми

Българско, 25 март 1872

Приехме от г-на под брой № 12-ти в Елес Джутов 6 л. т. шест от 105,630, гр. шестотин и тридесет.

Приети чрез Д. Общи

Привременното правителство

В България

1 од. от БРЦК

(Печат)

„Из Биографията на Левски“ от Ст. Заимов

стр. 157,1895 г.

№137

Образец от квитанция [1]

Образец за Стара Загора

№24

Брой 43-ти

1872, 4 апр.[ил]

От Ч Б Р К

Или от № еди-къде си

Чрез пощата еди-коя си има еди-кой № - и от кое място гр. 500 петсто. От лири т. 104 и пр.

Н. Б. II. А., п. 60, № 8053

1. На всеки частен комитет се изпраща кочан от квитанции. Първата кви¬танция от началото на кочана Левски е попълвал сам за образец. Това той отбелязва подробно в препроводителните си писма.  

№ 138

Образец от квитанция

Посочват се на касиера на частния комитет конкретно всички подробности, които трябва да съдържа една квитанция за внесени суми от всеки отделен член на комитета.

ЦБРК № 15

България, 4 април 1872

В Българско

Брой 43-ти

Приехме от ЧБРК в Едирнели Афъзаа гр. 500 петстотин, от лири т. 104 и пр., приети чрез пощата - еди-коя си и откъде, или чрез № еди-кой си и откъде!

Н. Б. II. А., п. 60, № 8054

№ 139

Отбелязани имена на дейци

В Касап Маала и в Твърдица

Маню Стоянов касап

Маала Драгойчо

в Твърдица

приятел

Стоян Стоюв кираджи

Н. Б. II. А., п. 60, № 8119

№140

Място за преминаване на Дунава

Тепекьой отсам и до Корабия отвъд

Преименуване Дуна[ва] под Тепе-кьой[?] Българска страна 1/2 час от Влашко под село Корабия 2 часа.

Н. Б. II. А., п. 60, № 8086

№141

Бележки за сметки

I.

Разноски по отделни работници.

Давам на работ.

42 на Стоян войвода

21 на кираджията

162 когато докараха конете

619 на В. Йонков

276:20 на Д. поща

105 на Д. и Стоян

624 на В. Йонков и Са. МА.

262: на С[ава] М[ладенов]

291: на Д. Общи

282: на Д. Общи

167: на Д. Общи за панта[лони]

210: на В[асил] Тетевенеца

21: на Д. Общи

24: на Д. Общи

126: на Д. Общи

25:20: на Д. Общи за бели гащи

65: пътни за трима

6: чорапи на Д. Общи

45:20 В. Йонков

38: А. К. запанта[лони]

-----------------------------------

3313:20

125: Тракийска поща два п.

296: Д. Общи вехти

40: за Поща илен.

17:20 Поща сюлю.

54: Тракийска поща

----------------------------------

3846:

II.

За кон.

Конски освен емат

10

10: цяр

5: илар

54: такъм

7 торби

-----------------------------

86

130 такъми

16: коване

105 едно място и Пла за 35 дни

9: коване

12 коване

------------------------

358:

III.

Дневни разходи в скривалища

Къщни, където живея тайно

50

105

9:1/2

2:30

9:20

8:20 шекер

5: шекер

2: шекер

10: пъстър(ма)

2: шекер

-----------------------------

204:10

91:

-----------------------------

295:10

IV.

За тайни къщи – наем

За осигуряване на тайни къщи

260:

-------------------------------

260

60

104

-------------------------------

424:

V.

За облекло

Мои дрехи

167:

21 фес

25&20 за гащи

6: чора[пи]

103:20 ризи

4:

10:

207:20 шуба и панта. [лони]

70: антерия и фланела шаечна

614:20

2:20 гребен

:30 кутия

70: обувки вехти

12 кърпени обувки

4 пране

-------------------------------

703:30

VI.

Комитетски за военна подготовка

Общи

3150: за хата [кон]

210: за револвер

34 изгубени

200 шишане

9:20 тескере

4: цици за пуш.

5: книги за писане

4:25 сингер, ключ за [пушка]

16: книги бели

3: пликове

32:10 сачми, куршуми, барут

3668:15

15: терза за барут

2: бели книги

11: тескере

2:20 бели книги

115: за тескере и раз[носки] до Оря[хово] и да се върне

17:20 за паспорт

25: поща до Сюм.

40: в Оря[хово] каик-парасъ

---------------------------------

3896:15

VII.

За церове

За лекове

2:20

2:20

------------------------------

5:

VIII.

Специални разходи при пътуване.

По кулите щеш не щеш за кааве

5:

3:20

5: за преводач

5: за преводач

2:20 преводач

2: кафе

----------------------------------

23:

IX.

От поп Кръстю и др. (приход)

Приемам от касиера

630

728 [1]

от В. Йон. и С. М. [2] - 427

от А. К.[ънчев] – 309

----------------------------------------

2094

Приемам от поща

Д. Пеев - 3243:

---------------------------------------

5337:

Взимам от няколко места направо - 6306:

---------------------------------------

11643:

1. От поп Кръстю.

2. В. Йонков и Сава Младенов.

X.

Обща сума

На работници

3846:

XI.

Обща сума

Конски освен емат

358

XII.

Обща сума

Къщни, където съм живял

295:10

XIII.

Обща сума

Кирия за тайни къщи

494

XIV.

Обща сума

Мои за дрехи

703:30

XV.

Обща сума

За общи работи

3896:15

XVI.

Обща сума

За лекове

5

XVII.

Обща сума

По кулите кааве парасъ и преводач парасъ

23

XVIII.

Сбор на всички разходни точки

3846

358

295:10

424:

703:30

3896:15

5:

23:

--------------------

9551:15

848:10 [1]

--------------------

10399:25

1. В едно денонощие мои разноски, когато са трима, с двама конници, с коня и човека.

XIX.

Конкретни пера по един разход

Разноски, когато са трима, когато са двама, твърде малко дни съм бил сам в едно денонощие с коня 1871, от 25 ноември до 7 май

104

15

66

30

38:90

58:90

21:20

38:10

54:20

18:10

65:

100:

42:10

86:

58:

50:

------------------

848:10

XX.

Монети в наличност

105

81

--------------

105

840

-------------

8505

52:20

81:1/2 л. т. гр. 105 тур. гр. 8557:20

1 руска 94:

3 руски цван. 9:

14 минца от 54 гр. 756:

4 мин. проби [1] 53 1/2 гр. 214:

9 напо.[леона] от 91 гр. 819:

2 ингилишко от 115 гр. 230:

2 руски цван. по 3 гр. 6

--------------------

10685:20

Б. Н. II. А., п. 60, № 1816

1. Пробити.

№ 142

Два адреса

Псевдоними: Драгомирчо и Драгню Костов

I.

Адреси за мен Драгомирчо:

Г-н Д. Хр. Попов за В. Левски [1] в Т. Мъгуреле.

II.

Други г-н Христю Иванов Книговезец в Търново. Така:

Приятелю! Според надписа на Притвореното

Моля Ви дайте го на пощата.

Името ми ще бъде: Драгню Костов в Казанлък. [2]

Н. Б. II. Б., п. 102, № 30. Арх. К. Цанков.

Мн. Сб. кн. XVI и XVII, № 23, стр. 780

№ 143

Псевдонимни адреси

Псевдоними на Хр. Иванов и Д. Общи. Хр. Иванов член на ЦК.

Ключ на преиначените имена на работниците в ЦК.

В годината

и деня,

когато са

постъпили

Година. Месец. Ден.

Христо Иванов Книговезец, Ловчалия, заменя се с: Дели Христемага, Димитър Общи: Селим Муратооглу, Ангел Кънчев: рушч.[уклия]

Н. Б. II. А., п. 60, № 8128

1. В. Левски е зачеркнато.

2. Срв. К. Цанков - отделен отпечатък № 23, стр. 30. Отпечатани са под един номер с още две записки (вж. раздел!, № 64 и № 65).

№ 144

Знак

Предназначен за Ячо Цанков, секретар на ЦК в Букурещ.

Знакът ми е долуподписаният: [1]

В. Левски

Н. Б. II. Б. п. 102, № 25.

Арх. К. Цанков

1. Вж. факсимиле в края на тома.

№ 145

Знак и парола

Знакът ми за Ячо Цанков: [1]

От нас пратеник със знак тоя: СЧРО, на което трябва да се отговори: „Свобода чрез революция обща.“ Приносящият тогава ще каже и отзива: „Истина на всяко място, където живее българинът.“

Н. Б. II. А., п. 60, № 8057

1. Вж. факсимиле в края на тома.

2. На гърба на листа стои бележка с ръката на Кирияк (Ячо) Цанков: „Знакът в писмата на БРЦК до В. Левски ще бъде засега, докогато не се улови неговата тайност, долният: (един ръкописен инициал m с извъртяна линия отдолу). Като упълномощен потвърждавам (подп.) К. Цанков.“

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.