вторник, ноември 13, 2018

Кога мога да сключа еднодневен трудов договор?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Магдалена Митева - студентка по право в СУ “Св. Климент Охридски”.

Искам да се наслаждавам на живота и да си позволявам разни удоволствия, а нямам нито пари, нито работа. Искам да припечеля нещичко като поработя на полето – да бера малини, царевица, грозде. На всичко съм навит, стига да ми донесе някакъв доход. Обаче не ми се ще да ставам част от сивия сектор и се замислих дали няма някакъв трудов договор, който да мога да сключа за такъв тип земеделска работа? Изненадан установих, че всъщност има и е познат като еднодневен трудов договор, но той поражда у мен множество въпроси.

Какво пък е това еднодневен трудов договор?

Такъв трудов договор мога да сключа за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден. Работата, която ще върша, не изисква от мен да имам някаква специална квалификация (напр. да имам диплома за завършено висше образование). Тя е свързана само с обработка на насаждения и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тоест не мога да сключвам такъв договор за работа, свързана например с животновъдството, хотелиерството, ресторантьорството и др.

Важно е да знам, че става дума за работа, която мога да извършвам ръчно, с двете си ръце, без да трябва да използвам каквито и да е било машини (трактори, комбайн).

Този договор сключвам и подписвам с работодателя преди да постъпя на работа в два екземпляра – един за мен и един за него.

Важно! Всеки ден, в който съм нает на такава работа, трябва дасключвам нов трудов договор. Такива договори мога да сключвам общо за не повече от 90 дни в една календарна година.

Какво трябва да съдържа договорът?

За разлика от обикновения трудов договор, трудовият договор за един ден има доста по-опростено съдържание. Той включва само:

 • данни за страните (моите и на работодателя) – имена, ЕГН, адрес и др.;
 • мястото, където ще работя – Казанлък, Добрич;
 • наименование на длъжността (напр. берач);
 • размер на трудовото възнаграждение;
 • дата на изпълнение на работата;
 • продължителност, начало и край на работния ден. Трябва да знам, че продължителността на работното време е равна на един пълен работен ден.

За този тип договори са утвърдени образци. За да имам валидно сключен еднодневен трудов договор, то той трябва задължително да отговаря на тях по форма и по съдържание. Работодателят ми може да получи тези образци както от дирекциите “Инспекция по труда” (ИТ), така и по електронен път чрез този портал.

Образците се заверяват от дирекциите “Инспекция по труда” по местонахождение на земеделския имот. Длъжностното лице, което извършва заверката, поставя на всеки от двата екземпляра на трудовия договор идентичен уникален идентификационен номер и печат на съответната дирекция. След това подписва образците и вписва на данните от заверката в Регистър на заверените образци на еднодневни трудови договори.

Какво не е длъжен да прави работодателят?

Тъй като това е един по-особен трудов договор, работодателят не е длъжен:

 1. Да изпраща уведомления в Националната агенция за приходите (НАП), за да регистрира или прекрати трудовия договор.
 2. Да разработва и да ми връчи длъжностна характеристика.
 3. Да издава отделен документ (заповед) във връзка с прекратяването на този трудов договор.

Важно! Времето, през което работя по такъв договор, не ми се признава за трудов стаж и работодателят не е длъжен да извършва вписване в трудовата книжка.

Работодателят не ми дължи допълнителни трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит или пък обезщетение за това, че не съм си използвал платения годишен отпуск, както и други обезщетения във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение.

А как стоят нещата със заплащането?

В края на работния ден работодателят изплаща каквото сме се уговорили лично на мен срещу разписка, която е включена към сключения от нас еднодневен трудов договор. Върху екземпляра, съхраняван от работодателя, полагам саморъчен подпис.

Парите, които получавам от подобна работа, не се считат като доход, в случай че получавам или кандидатсвам за социални помощи или целева помощ за отопление.

Какви права имам?

Като за начало, времето, в което работя по еднодневен трудов договор, ми се признава за осигурителен стаж.

Освен това подлежа на осигуряване за инвалидност поради:

 • общо заболяване, старост и смърт във фонд „Пенсии“;
 • трудова злополука и професионална болест във фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

В случай че съм временно неработоспособен поради трудова злополука и професионална болест, паричните обезщетения ми се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни.

Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване работодателят внася авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход (510 лв.).

Важно! Въпреки че на практика сключвам трудов договор, регистрацията ми в Бюрото по труда като безработен не се прекратява. Освен това не губя и правото си да получавам обезщетение за безработица.

**********

Ако Ви е харесала публикацията, цъкнете върху това малко бутонче:

BGtop

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.