сряда, юли 04, 2018

Детето ми е талантливо! Има ли право на финансова подкрепа от държавата?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Петилина Петрова - завършва специалност Право и Правни науки в правния факултет на Вестфалския Вилхелм университет, град Мюнстер, Германия.

Имам неповторимо дете! Редеше кубчето на Рубик, месеци преди да прочете първия си роман, а още не беше навършило четири години. Ходи на солфеж в понеделник, на спорт в сряда и петък. Не пропускаме часовете по шах в четвъртък. Таланти дебнат буквално отвсякъде! Обръщам се въпросително към държавата – имам ли право на подкрепа, с която да доразвия дарбите на детето си? Какви са редът и условията на административните процедури? Вече предчувствам позитивните отговори…

Как законът закриля децата с изявени дарби?

Закрилата, с която държавата би могла да насърчи талантливите деца на България, се състои в осигуряване на финансово подпомагане (под формата на стипендии или специализирани образователни програми) и осъществяване на възможност за изява (осигуряване на възможност за постъпване в спортно училище например).

Право на тази закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на:

науката (като напр. математически и физични науки);

изкуството (като напр. литературно творчество или изобразително изкуство);

спорта (като напр. футбол, тенис, плуване).

Дори и да се колебая дали детето ми действително притежава определени таланти, мога да разчитам на държавата! Именно Дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане проучват индивидуалните възможности и интереси на детето. Същите биха могли да го насочат към подходящи учебни заведения или подходящи форми за ангажиране на свободното му време. Удобна за мен е интернет платформата на Министерството на културата, откъдето мога да разбера повече за реда и бланката за подаване на искане за предоставяне на закрила, както и отговорите на най-често задаваните въпроси в тази област.

Детето ми печели конкурс след конкурс! Какви са условията и редът, за да получи то подкрепа от държавата?

Системата за закрила на деца с изявени дарби преминава в изпълнение след предоставяне на искане от страна на детето, негов родител, настойник/попечител или друго лице, полагащо грижи за детето.

Попълнил/а съм искането си по образец, сега мога да го подам:

до министъра на културата – за ученик от държавно училище към Министерство на културата;

до министъра на образованието и науката (МОН) – за ученик от държавно училище към МОН;

до министъра на младежта и спорта – за ученик от държавно училище към Министерство на младежта и спорта;

до кмета на съответната община, на чиято територия се намира училището ми – за ученик от общинско училище.

Неoбходимите документи, които трябва да приложа са:

копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;

служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение/участие в лагер;

покана или друг документ за участие в национален или международен конкурс или документ, потвърждаващ участието;

документ, който удостоверява класирането на детето;

справка от организаторите за вида и стойността на извършените дейности.

Добре е да знам, че трябва да мотивирам искането си.

Важно! Ако детето ми е със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, то също има право на подкрепа от държавата, за да развива дарбите си. Редът и условията са същите.

Кога детето ми има право на финансово подпомагане, за какъв период от време и в какъв размер?

Всяка година до 31-ви януари в Министерския съвет се внася програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за текущата календарна година. Тази програма включва именно всички национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, при които, за завоювано първо, второ или трето място, на детето може да бъде предоставена стипендия! Кои са те за, откривам сред редовете на подробната таблица на сайта на Министерството.

Питам се, кога талантливото ми дете може да получава финансова подкрепа от държавата еднократно и кога целогодишно. Следват детайлите:

Еднократна подкрепа от държавата

Детето ми може да получи еднократно в годината сума до 195 лв, ако е ученик от държавно или общинско училище и е класиран за съответната календарна година индивидуално:

на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или науката;

на първо, второ или трето място на олимпийски игри; световно, европейско, или балканско първенство;

при спечелена индивидуална награда в колективен спорт.

Важно! Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезанието, предоставен от съответната българска спортна федерация!

Детето ми може да получи подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка в размер до 65 лв. – също еднократно през дадената календарна година. Възможността детето да бъде освободено от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища или училища по изкуствата е на една награда разстояние (първо, второ или трето място в конкурс, олимпиада; регионално, национално, международно състезание в съответната календарна година). Необходим ми е само документ, който да удостовери въпросното класиране.

Целогодишна подкрепа от държавата

Годишната стипендия е в размер на 135 лв. месечно, в продължение на цяла една календарна година.

Важно! Ако детето ми е заслужило едновременно стипендия за отличен успех, еднократна и годишна стипендия, то има правото да избере само една от тях и да попълни декларация за нейното получаване за съответната година.

Кога детето ми няма право на годишна стипендия?

Въпреки че детето ми е получило стипендия за цяла една календарна година, то може да загуби това свое право, в случай че:

преустанови обучението си;

прекъсне или повтори учебната година (Изключение правят повтарящите поради болест!);

има наложено наказание с решение на педагогическия съвет (до заличаване на наказанието);

детето ми е спортист и състезателните му права са спрени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.