вторник, юли 17, 2018

Трудов стаж – какво трябва да знам? (част 1)

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Автор: Маргарита Иванова, завършила право в русенския университет “Ангел Кънчев” през 2016 г, в момента работи като юрисконсулт в търговско дружество.

Започнах работа на трудов договор. Бих искал/а да разбера как ще се изчислява трудовият ми стаж в зависимост от уговореното работно време в договора. Ще го изгубя ли, ако след време бъда назначен/а на нова длъжност? А ако реша да сменя професията си?

Какво представлява трудовият стаж?

Това е времето, през което съм работил/а:

- по трудово правоотношение, тоест, сключил/а съм трудов договор с моя работодател;

- като държавен служител;

- на държавна служба или пък съм имал/а сключен трудов договор според законите на:

- в друга държава – членка на Европейския съюз;

. В друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- в Конфедерация Швейцария;

- на длъжност в институция на Европейския съюз.(например съм бил депутат в Европейския парламент).

Ако упражнявам свободна професия – например ако съм адвокат, стоматолог, художник, психолог с частна практика, занаятчия и т. н., няма да ми се зачита трудов стаж.

Как се изчислява трудовият стаж?

В дни, месеци и години. За един ден трудов стаж ми се зачита времето, в което съм изработил най-малко половината от законоустановеното работно време за страната. С други думи, ако това работно време е 8 часа, а аз съм назначен на 4-часов трудов договор, ще ми се признае стаж като за пълен работен ден. Намаленото работно време има значение за размера на осигурителните вноски и съответно за определяне на пенсията за осигурителен стаж и възраст, но не и за продължителността на трудовия стаж!

За 1 месец трудов стаж ще ми се зачита времето, в което съм изработил/а поне 21 дни от календарния месец, съответно след 12 такива месеца ще придобия 1 година трудов стаж.

Как ще се изчисли стажът ми, ако нямам установено работно време?

Ако работата ми е надомна или възнаграждението ми е според изработеното, то трудовият ми стаж ще се изчисли по различен начин. В този случай за 1 година трудов стаж ще ми се признае времето, в което годишната ми заплата ще бъде не по-малка от установената минимална годишна заплата за страната. Трябва за всеки месец поотделно да съм изработил/а не по-малко от половината минимална работна заплата. Звучи сложно, но не е.

Например за 2017 г. минималната работна заплата е 460 лв. За да имам 1 г. трудов стаж, трябва през тази годинa всеки месец да съм получавал/а повече от 230 лв. Ако възнаграждението ми е по-малко от 230 лв.,трудовият ми стаж ще се изчисли в месеци и дни, а общата сума, която съм получил за цялата година, ще се раздели на 460 лв. 

Ако обаче в определени месеци не съм отчел никаква продукция, то те няма да ми се признаят за трудов стаж.

При какви обстоятелства ще ми се зачита трудов стаж без реално да работя?

Има периоди от време, в които ми се зачита трудов стаж, дори когато не ходя на работа. Това са:

- почивните и празничните дни; 

- ползваните ми платени отпуски; 

- ползваните неплатени отпуски; 

- ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане; 

- времето, в което посещавам курсове, школи или пък някакви други форми за професионална квалификация и преквалификация, и нямам възможност да ходя на работа; 

- ако неправилно не съм бил/а допуснат/а на работа; 

- ако съм бил/а отстранен/а от работа заради извършено престъпление и не съм привлечен/а като обвиняем;

- ако съм бил/а привлечен/а като обвиняем, но се оказва, че извършеното не е престъпление или пък че аз не съм извършителят.

Как се удостоверява продължителността на трудовия ми стаж?

След постъпването ми на работа, работодателят ми е длъжен да ме снабди с трудова книжка. В нея се записват прилежно всички данни, свързани с моята работа – дата на постъпване и напускане на работа, причини за напускането и т. н. Може да се установи и с удостоверение, което да ми бъде издадено въз основа на ведомости за изплатени заплати или партидни книги, или пък на други документи.

Как трудовият ми стаж оказва влияние върху възнаграждението ми?

С всяка изминала година, в която работя на трудов договор, получавам допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, което е определен процент към основната ми заплата по договора. То не би следвало да се промени, ако предприятието, в което работя, смени собственика си. Какъв ще е минималният размер на това допълнение решава Министерския съвет, а чрез колективните трудови договори се определя минималното допълнително възнаграждение за бранша, в който работя.

NB! През първата година от сключване на първия си трудов договор нямам право на допълнително възнаграждение. След навършване на 1 г. трудов стаж ще започне да ми се начислява и съответният процент към заплатата, който ще расте с всяка следваща година стаж.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.