вторник, октомври 01, 2019

Какво е концесия?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Юрия Марковска - завършила право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Платих 20 лева за чадър, а плажът беше много мръсен. Запитах се къде отиват парите ми. В Интернет прочетох, че плажът е предоставен на концесия. Какво обаче означава това?

Какво представлява концесията?

Концесията е право на експлоатация върху обект и/или услуга от обществен интерес, предоставено от концедент (държавата, общината или публичноправна организация) на фирма – концесионер. Концесията се предоставя въз основа на писмен договор за определен период от време. Чрез концесията на моята фирма се възлага задължението да поддържа и експлоатира един държавен или общински обект (напр. мина) или да осигури някаква услуга от обществено значение (напр. развъждане на риба в язовир). В замяна на тези свои задължения фирмата има право да събира доход от дейността, която й е била възложена. Страните по договора за концесия извличат взаимна полза – колкото по-добре стопанисвам и управлявам възложения обект или услуга, толкова по-голям ще е доходът ми. Концесионерът извършва и управлява дейността на собствен риск, т.е. аз ще поема риска от евентуални загуби при извършване на дейността.

Какви обекти могат да бъдат предмет на концесия?

Предмет на концесия могат да бъдат обекти и имоти:

 1. изключителна държавна собственост – такава са подземните богатства, плажната ивица;
 2. публична държавна/общинска собственост – напр. сгради на ведомства на държавната и местна власт;
 3. частна държавна/общинска собственост – такава са приходите и добивите от имотите държавна и общинска собственост;

Според собствеността над обекта/имота, концесията може да бъде държавна, общинска или съвместна (когато е предоставена съвместно от различни органи).

В зависимост от предмета на концесията има 3 вида концесии:

 1. за строителство – аз като концесионер частично или цялостно изграждам обекта на концесията;
 2. за услуга – управлявам услуга от обществен интерес. И тук може да се предвиди задължение да изградя някакви съоръжения;
 3. за добив – добивам природни богатства със собствени средства и на собствен риск. За добива на подземни богатства и минерални води има специални регулации.

Има концесии, при които се отдава работа с класифицирана информация (лични данни, които не трябва да стават от обществено достояние). Има и такива концесии, които се наричат запазени. Те се се изпълняват по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

За какъв срок се сключва договорът за концесия?

Концесията може да ми бъде предоставена за максимален срок от 35 години за концесия за строителство или услуги и от 25 години за концесия за ползване.

Какви са правата и задълженията на страните по договора за концесия?

Експлоатирайки обекта на една концесия, аз ще имам правото да получавам приходите от потребителите на услугите или от трети лица. В определени случаи за мен като концесионер може да се предвиди и допълнителна компенсация – концедентът (държавата, общината, публичната организация) ще компенсира част от разходите ми за изграждане, управление и поддържане на обекта.

При избирането на концесионер се има предвид т.нар. “икономически баланс” – казано по-простичко това е идеята, развивайки дейността, да печеля хем аз като концесионер, хем и концедентът. Веднъж щом бъда избран за концесионер, предложеният от мен икономически баланс в офертата преминава в концесионния договор и спазването му става задължителен и за двете страни.

Важно! Ако поради някаква независима от мен причина (промяна в законодателството, непреодолима сила, масово унищожение на добива и др.) не мога да спазя икономическия баланс и започвам да губя пари, вместо да печеля, имам правото да поискам изменение на концесионния договор. Трябва да предложа такива изменения, които да възстановят икономическия баланс.

Управлението и поддържането на обекта на концесията включва следните дейности:

 • поддържането в наличност на обекта и на услугите;
 • осигуряването на непрекъснатост на услугите;
 • осигуряване на ниво на качество на услугите.

Като концесионер аз ще имам и задължението:

 • да поема риска по изграждането и поддържането на обекта и по управлението на услугата;
 • да постигна социално приемлива цена на услугата.

Как се предоставя обект или услуга на концесия?

В процедурата за предоставяне на концесия може да участва всяко физическо или юридическо лице (т.е. фирма) или обединение от такива лица. Законът ги нарича “икономически оператори”, когато участват самостоятелно, или “група от икономически оператори”, когато се обединяват. Качеството си на участник икономическият оператор придобива, след като подаде заявление за участие и/или направи предварителна оферта.

Когато участвам в процедурата като част от обединение на физически лица (т.нар. група от икономически оператори), и бъдем определени за концесионер, договорът за концесия ще се сключи с нашето „проектно дружество” (капиталово търговско дружество – ООД или АД, което учредяваме с цел реализиране на концесията) или “публично-частно дружество“ (това е дружество, при което съдружници са хем частни фирми и лица, хем държавни/общински предприятия). Ако учредяването на дружество не е планирано, концесионният договор се сключва с всички участници в групата ни. Когато в заявлението сме посочили т.нар. “водещ партньор”, концесионният договор се сключва именно с него, тъй като той е представител на групата ни. Без значение дали сме определили водещ партньор, или не – всички участници в икономическата група сме солидарно отговорни по изпълнението на концесионния договор.

В зависимост от собствеността над предмета на концесията, концедент е:

 • министър в съответствие с неговата отраслова компетентност, когато обектът е държавна собственост;
 • кмета на общината, когато обектът на концесията е общинска собственост;
 • орган, определен със споразумение между два или повече държавни и/или общински органи, когато концесията е смесена.

Инициатива за откриване на процедурата поема самият орган, предоставящ концесията. Изработва се обосновка на концесията, въз основа на която органът подготвя проекти на следните документи:

 1. решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия;
 2. обявление за провеждане на процедурата;
 3. документация за концесията, която варира взависимост от вида на концесията, но в най-общия случай е:
 • описание на предмета и на обекта на концесията;
 • документи, които удостоверяват собствеността;
 • описание на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията;
 • подробно описание на условията за осъществяване на концесията
 • минималните изисквания към офертите;
 • условията за участие;
 • критериите за възлагане;
 • методиката за оценка на офертите;
 • и др.

Концесионерът се определя чрез провеждане на открита процедура от назначена за тази цел комисия. Процедурата може да протече:

 • в един етап – подавам заявление за участие и предварителна оферта наведнъж.
 • в няколко етапа – на първи етап подавам заявление за участие. Ако бъда поканен/а за втория етап, подавам предварителна оферта. Съответно ако съм допуснат/а до трети етап, подавам окончателна оферта (това е т.нар. състезателна процедура, при която се взема предвид кой участник ще предложи най-изгодна оферта на концедента).

Комисията определя кои участници да допусне до следващия етап, ако процедурата протича в няколко етапа. Процедурата приключва след като комисията класира участниците и съставя доклад относно подбора си. Концедентът, от своя страна, издава мотивирано решение с избора си на концесионер. С това решение се определя срок за сключване на концесионния договор.

Когато класираният на първо място участник не представи необходимите документи или не сключи концесионния договор в определения срок, за концесионер се определя класирания на второ място участник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.