вторник, февруари 19, 2019

Работих в чужбина. Мога ли да се пенсионирам в България?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Юрия Марковска – завършила право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Работих в чужбина. Реших да се завърна в България и ето ме сега на прага на пенсионната възраст. Искам да получавам пенсията си именно тук, защото България остана едно от малкото места по света, където пенсията не е облагана с данъци. А и защото у дома си е най-добре. Ще се зачитат ли годините, които съм работил/а в чужбина, при преброяването на стажа ми за получаване на пенсия?

Ако съм работил/а в държава-членка на ЕС?

През годините, в които съм работил/а в държава-членка на ЕС, различна от България, работодателят ми (или работодателите ми) е внасял задължителни осигуровки за мен спрямо правилата на законодателството в съответната държава. При определяне на пенсията ми в България НОИ е длъжен да зачете стажа ми в друга държава-членка на ЕС. Броенето е същото, като да съм работил/а в България.

Важно! Може да работя в държава-членка на ЕС, различна от България, и работодателят ми да внася задължителните осигуровки според законодателството там, но аз да продължа да се осигурявам в български фонд за допълнително доброволно осигуряване. Обратното също е възможно – може да работя за български работодател и да съм задължително осигуряван/а спрямо българския закон, но въпреки това да се осигурявам допълнително във фонд в друга държава-членка на ЕС. Това ми дава възможност да получавам освен българска пенсия, така и допълнителна пенсия от чужбина, стига да съм бил/а осигуряван/а за такава.

Как НОИ зачита стажа ми, придобит в държава-членка на ЕС?

Най-напред трябва да подам заявление до НОИ за изчисляване на пенсията ми. След като от НОИ установят, че има периоди от време, през които съм работил/а в друга държава-членка на ЕС (т.нар. осигурителни периоди), осигурителният орган изпраща служебно до компетентната осигурителна институция в съответната страна (т.е. еквивалента на НОИ в дадената държава) формулярите E 202 BG и Е 205 BG. С формуляр E 202 BG НОИ цели да проучи моята молба за пенсия за старост, като служебно изисква от въпросната държава да бъде изпратен формуляр Е 205. С формуляр E 205 пък се удостоверяват осигурителните ми периоди в дадената държава-членка на ЕС.

Важно!;"> Всичко това се извършва служебно от НОИ и от мен не се изисква да доказвам стажа си или пък да превеждам формуляри със заклет преводач.

В ЕС има ясна процедура за удостоверяване на стажа в чужбина и съм в значителна степен улеснен/а.

Как се зачита осигурителният ми стаж в държава, която не е членка на ЕС?

  • Швейцария – осигурителните ми периоди в Швейцария се зачитат от НОИ при определяне на пенсията ми. Процедурата по обмен на информация между институциите в Швейцария и България е същата, която е предвидена за държави-членки на ЕС. Това е така, защото Швейцария е сключила споразумение с ЕС за координиране на схемите за социална сигурност с държавите-членки на ЕС.
  • Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – тези три държави въпреки че не са държави-членки на ЕС, са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Точно поради тази причина законодателството на ЕС в частта за социалната сигурност се прилага и по отношение и на тях. Това означава, че стажът ми, придобит там, ще се признае при определяне на българската ми пенсия. Процедурата отново е предвидената за държави-членки на ЕС.
  • Канада – ако съм работил/а в Канада повече от 1 година, то времето, през което съм осигуряван/а там, се счита за осигурителен стаж в България.
  • САЩ – Стажът ми в САЩ не се зачита в България. Американска пенсия в България бих могъл/-гла да получавам единствено ако съм натурализиран американски гражданин.
  • Русия, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан и Узбекистан – Министерството на труда и социалната политика е в процес на преговори с държавите от бившия СССР. Към момента стажът, придобит в някоя от тези държави, с изключение на Русия, не се признава. Работният ми стаж и доход в Русия се признават от НОИ в пълен размер.
  • Украйна, Сърбия, Черна гора и Македония – стажът, придобит в Украйна, Сърбия, Черна гора или Македония, се признава и в България. Ако съм придобил/а право да получавам някаква специална пенсия в Украйна, то мога да я получавам паралелно с българската пенсия.
  • Израел и Корея – според сключените между България и Израел и България и Корея споразумения, периодите, през които съм бил/а осигуряван/а в Израел или Корея, се зачитат само ако стажът ми в България не достига, за да получа пенсия. Стажът в Израел или Корея се зачита до тази степен, че да запълни липсващия стаж за получаване на българска пенсия.

Важно! България все още няма сключени спогодби за социална сигурност с държави като САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, Турция и др. Това означава, че трудовият/осигурителният ми стаж в тези държави няма да се зачита при изчисляване на пенсията ми от НОИ. В момента правителството ни се намира в преговори с Албания, провинция Квебек в Канада, както и с държавите от бившия СССР, а влизане в сила на спогодби с Бразилия, Мароко и Алжир предстои.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.