вторник, февруари 12, 2019

Какви правомощия имат разследващите органи?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Зюмра Исмаил – юристка, завършила Нов български университет.

По стечение на обстоятелствата се случи така, че да бъда обвиняем и сега ми се налага да бъда разпитан от т.нар. разследващи органи. Бях призован и сега ми предстои да отида в полицията. Всъщност кои са разследващите органи? Каква е разликата между разследващ полицай и следовател? Аз от кого ще бъда разпитан?. Имам нужда да се запозная малко по-подробно с правомощия им преди сблъсъка с тях, за да знам какво могат и какво не могат да предприемат срещу мен.

Първо трябва да знам кои са разследващите органи?

Това са:

 • следователите;
 • служителите от Министерството на вътрешните работи, назначени на длъжност “разследващ полицай” и служителите от Агенция “Митници”, назначени на длъжност “разследващ митнически инспектор”;
 • полицейските органи в Министерството на вътрешните работи и митническите органи в Агенция “Митници”.

Какво е общото и различното между всички разследващи органи?

Както подсказва и самото наименование “разследващи органи“, общото между тях е, че те провеждат разследване. Разследването е първият етап от досъдебното производсто или с други думи – всичко онова, което се случва преди делото да отиде в съда, като например събирането на доказателства и т.н. Т.е. разследващите органи са органи на досъдебното производство по дела от общ характер. Какво означава това?За престъпленията, при които извършеното не е така опасно, се завеждат дела от т.нар. частен характер. Тези престъпления не са толкова сериозно наказуеми, защото най-често засягат единствено мои интереси. Такива например са дела за обида, клевета, лека телесна повреда.Това означава, че по такова дело няма да има досъдебно производство (т.е. няма разследващи органи) и ще трябва аз да докажа вината на съседката си. По друг начин стоят нещата обаче, ако съм откраднал/а кола. В такъв случай делото ще е от общ характер и прокурорът ще внесе обвинението в съда. Именно по такива дела преди внасянето на обинението в съда ще участват разследващите органи.

Разлика между отделните разследващи органи е, че всички те провеждат разследване по отделни категории наказателни дела.Например ако съм причинил ПТП, ще бъда разпитан от разследващи полицаи. Но ако отвлека някого, ще бъда разпитан от следовател поради фактическата сложност на делото.

Какви правомощия имат следователите?

Следователите провеждат разследване по т.нар.”сложни дела”. Това са делата за:

 • престъпления против Републиката;
 • тежки умишлени престъпления против личността като убийство или отвличане;
 • за престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет или от държавни служители;
 • престъпления, извършени в чужбина;
 • с фактическа и правна сложност и др. Какво означава това? Такива дела могат да бъдат за тежко умишлено престъпление, по които няма достатъчно доказателства или свидетели, или обратното – има прекалено много и разкриването на извършителя е по-трудно. Най-често тази дела се характеризират и със засилен обществен интерес.

Как започва досъдебното производство и какви са правомощията на разследващите органи?

Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора или съставянето на протокола за първото действие по разследването. Какво означава това? Първо действие по разследването ще е например, ако съм бил претърсен или съм бил разпитан за престъпление, за което има данни, че съм извършил, в случай че незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства. След като бъде съставен такъв акт, предстои привличането ми като обвиняем.

NB! Важно е да знам, че разследващите органи нямат право да ме задържат, без да имат основание и въпреки това, ако се случи имам право да се защитя. Освен това те нямат право да прилагат сила, без да имат основание за това (а такова ще имат например ако се съпротивлявам или застрашавам живота на някого).

Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?

 1. датата и мястото на издаването му;
 2. органът, който го издава;
 3. трите ми имена и деянието, за което съм привлечен;
 4. доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването;
 5. мярката за неотклонение (гаранция, подписка, задържане под стража), ако такава се взема;
 6. правата ми на защита, включително и правото ми да откажа да дам обяснения, както и правото ми да имам защитник.

Какво включва правото ми на защита?

Като обвиняем имам право да науча за какво престъпление съм привлечен/а и въз основа на какви доказателства; да давам или да откажа да давам обяснения по обвинението; да се запозная с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, да правя необходимите извлечения; да представям доказателства; да прави искания, бележки и възражения; да се изказвам последен/на; да обжалвам актовете, които накърняват правата и законни ми интереси и да имам защитник. Като обвиняем имам право защитникът ми да участва при извършване на действия по разследването и освен ако изрично съм се откзал/а от това право.

Какво означава привличане на обвиняем и предявяване на постановлението?

Когато са събрани достатъчно доказателства за виновността ми в извършване на престъпление от общ характер и не са налице основанията за прекратяване на наказателното производство (напр. деецът е починал или деянието не представлява престъпление), разследващият орган докладва на прокурора и аз бивам привлечен като обвиняем със съставяне на съответният акт (протокол или постановление). Разследващият орган предявява постановлението за привличане на мен и моя защитник срещу подпис, като ни дава възможност да се запознаем с пълното му съдържание, а при нужда ни дава допълнителни разяснения. Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с мое участие, докато не изпълни задълженията си по съставянето на протокола.

Какво ще се случи, ако съм призован и не се явя?

Аз съм длъжен да се явя (освен ако имам уважителни причини да не го направя като например ако съм тежко болен и нямам физическата възможност да се явя), ако съм редовно призован, т. е ако ми е била връчена призовка по надлежния ред. Ако не се явя, ще бъда доведен принудително, т.е. ще бъда придружен от органите на реда, за да се явя.

Какво предстои след това?

След предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпита ми. След това, ако намери, че са извършени всички действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина, разследващият орган докладва делото на прокурора. После разследващият орган ми предявява разследването. Това означава, че разследващият орган ми предоставя всички материали по него за проучване. Разследващият орган определя срок, в който мога да се запозная с материалите, а аз имам право на искания, бележки и възражения по тях.След приключване на разследването разследващият орган незабавно изпраща с писмено мнение делото на прокурора. След като получи делото, прокурорът има няколко възможности. Той може:

  • да прекрати делото (напр. ако намери, че обвинението не е доказано);
  • да спре наказателното производство (напр. когато извършителят на престъплението не е разкрит и при невъзможност единствен свидетел очевидец да бъде разпитан);
  • да внесе предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;
  • да внесе предложение за споразумение за решаване на делото;
  • да повдигне обвинение с обвинителен акт. Прокурорът съставя обвинителен акт, когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на истината и за повдигане на обвинение пред съда. Трябва да знам, че чрез обвинителния акт се осъществява привличането към наказателна отговорност за извършено престъпление от общ характер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.