вторник, март 07, 2017

Предизборна платформа на „Да, България!“ – Държавно управление и правосъдие

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Мисия, визия и стратегия за промяна към добро управление

Голямата цел, която ни обединява в “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, е да демонтираме корупционния модел на управление на страната, за да сложим край на бедността, да повишим благосъстоянието и качеството на живот на българските граждани.

Нашите цели са:

• Освобождаване на институциите от захвата на олигархията и мафията

• Да изградим независимо и справедливо правосъдие и прокуратура, която да разследва политическата корупция

• Противодействие на корупцията във всичките ѝ форми и особено на политическата корупция

• Независими регулаторни и контролни органи, гарантиращи правилата и санкциониращи картелите и монополите

• Професионална и модерна публична администрация

• Повишаване на благосъстоянието на българските граждани и стимулиране на икономическата активност

• Активно, ангажирано и солидарно гражданско общество

• Служби за сигурност, охраняващи гражданите, а не олигархичните интереси

• Модерно, конкурентно и граждански насочено образование

• България – пълноценен и надежден член в Европейския съюз и НАТОПРОГРАМА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

Публичните институции трябва да прилагат принципите на доброто управление, включващи върховенството на правото, прозрачността и отчетността на институциите, гражданското участие, интегритет (почтеност) и отговорност на политиците и администрацията. Основната цел е максимално ефективно използване на публичните ресурси за гарантиране сигурността и повишаване на благосъстоянието на българските граждани.

КОНСТИТУЦИОННИ РЕФОРМИ

За овластяване на гражданите

• Въвеждане на конституционните референдуми вместо институцията на Великото народно събрание.

• Въвеждане на гражданска законодателна инициатива (мин. 10 хил. подписа на граждани с избирателни права).

За укрепване на правовата държава

• Радикална съдебна реформа, гарантираща независимо и справедливо правосъдие и реформа на прокуратурата, гарантираща нейната отчетност пред обществото и ефективност в борбата с корупцията и престъпността.

• Въвеждане на индивидуална конституционна жалба, осигуряваща граждански контрол върху дейността на парламента.

• По-добра защита на правата срещу административен произвол – отпадане или значително ограничаване на клаузата за необжалваемост на административни актове.

Сектор ПРАВОСЪДИЕ

Визия: Независимо, справедливо и ефективно правосъдие – гарант за правата на личността, осигуряващ ефективен контрол върху злоупотребата с власт, защитаващ гражданите от престъпността, олигархията и монополите, гарантиращ правната сигурност и спазването на договорите

Независим, справедлив и ефективен съд

Цел: Независим и справедлив и ефективен съд, освободен от политически и олигархичен натиск, гарантиращ реален достъп до правосъдие на гражданите

Реформа на Висшия съдебен съвет чрез намаляване на парламентарната квота в съдийската колегия, за да се гарантира принципа за съдийско самоуправление от независим орган, състоящ се в мнозинството си от съдии, избрани пряко от съдии

Намаляване на мандата на ВСС на 3 години.

Реална възможност за отстраняване и прекратяване на мандата на членове на ВСС в случай на системни нарушения на етичните правила и уронване престижа на съдебната власт – по предложение на органа, който е избрал съответния член

Председателите на ВКС и ВАС да се предлагат от съдийската колегия, а не от пленума на ВСС.

Последователно изпълняване на мерките от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система – постоянен мониторинг и отчетност с участието на граждански и професионални организации.

Правосъдие за всеки – реален достъп до правосъдие на гражданите:

• Реална възможност за обезщетение на вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението /действието/ на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен;

• Реална възможност за колективни искове срещу монополите;

• Реформа на заповедното производство – да стане централизирано и електронно, както и съществена част от работата да се осъществява от длъжностни лица с юридическо образование, назначени към съда;

• Промяна на подсъдността по потребителски спорове;

• Намаляване и ограничаване на размера на съдебните такси;

• Реална защита срещу действията по съдебно изпълнение – увеличаване на основанията за обжалване на изпълнителни действия;

• Намаляване на пропорционалната такса при доброволно погасяване на задължението;

• Възможност за обжалване на всички административни актове (вкл. актовете по ЗУТ);

• Въвеждане на критерии за достъп до ВАС и регулиране на натовареността на съда, вкл. чрез промяна на подсъдността като първа инстанция по определени дела.

Ускоряване на процедурата за достъп до ВКС – въвеждане на самостоятелна процедура за достъп до върховния съд (certiorari) като определенията за даване на достъп не се мотивират.

Увеличаване правомощията на общите събрания на съдиите във връзка с кадровите и други въпроси като гаранция за самоуправлението на системата.

Нова съдебна карта – оптимизиране на ресурсите на системата и регулиране на натовареността на съдилищата.

Въвеждане на електронно правосъдие – публичност, прозрачност, отчетност и възможност за извършване на процесуални актове и действия в електронна форма. Въвеждане на електронно правосъдие и в дейността по съдебно изпълнение.

Пълно прилагане на правото на Европейския съюз, вкл. чрез по-добра възможност за отправяне на преюдициални запитвания до Съда на ЕС.

Реформа на специализираните съдилища – военни, административни, наказателни – оценка на тяхната натовареност и ефективност и преструктуриране.

Ефективна и отчетна прокуратура

Цел: Прокуратурата – служител на обществения интерес, а не инструмент за натиск срещу бизнес и политически опоненти на силните на деня. Прокуратурата да преследва корупцията и престъпниците, а не да сключва сделки с тях.

Отчетна прокуратура

• Периодично отчитане на главния прокурор пред Народното събрание – упражняване на редовен надзор върху работата на прокуратурата от страна на Народното събрание чрез специална парламентарна комисия – в заседания открити за обществеността, като бъде изслушан за движението на дела с висок обществен интерес.

Намаляване мандата на главния прокурор на 5 години В перспектива – Възможност за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор по предложение на парламента и указ на президента

Производството стартира по инициатива на ¼ от народните представители, подкрепено с мнозинство 2/3 от всички народни представители на основание тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Производството приключва с издаване на указ на държавния глава за освобождаване на главния прокурор.

Назначаване на независим заместник главен прокурор за противодействие на корупцията по висшите етажи на властта

• определя се от пленума на ВСС и се отчита пред него и пред Народното събрание; • не е пряко подчинен на главния прокурор;

• ръководи специализираната антикорупционна прокуратура (звено)

• подпомага се най-пряко от ГДБОП и ДАНС, Агенция „Митници“, НАП

Механизъм за отчетност и възможност за ефективно разследване на главния прокурор, ако бъде обвинен по време на мандата си в извършването на тежко престъпно деяние

Отпадане на предварителните проверки – ограничаване на възможностите за злоупотреба с власт и натиск върху гражданите и бизнеса и по-добри гаранции за правото на защита в наказателния процес.

Ефективна прокуратура

• Прокуратурата да се фокусира върху обвинителната функция по наказателни дела и значително да се ограничи участието на прокуратурата в граждански и административни дела.

Да има съдебен контрол от пострадалия и неговите близки по отношение бездействието на прокуратурата по конкретни дела, както и съдебен контрол върху отказите за образуване на досъдебно производство.

Оптимизиране на ресурсите на системата на прокуратурата – в момента сме на първо място по брой на прокурорите в ЕС (като процент спрямо населението), на първо място по брой на служителите в прокуратурата и на едно от първите места по брой на полицаите.

Спиране на наказателната давност за периода, в което главния прокурор и други публични лица имат имунитет – в Наказателния кодекс да се предвиди като основание за спиране на наказателна давност заемането на длъжност, която не позволява срещу лицето да се предприеме ефективно наказателно преследване.

Реформа в Адвокатурата

• Прозрачност в работата на адвокатурата като висшите ѝ органи се задължават да публикуват решенията и протоколите от заседанията си на сайта на ВАдС.

• Прецизно определяне в закона на дейностите, които са изключително в правомощията на адвокатите.

• По-добра уредба на статута на адвокатите и адвокатските дружества.

• ВАдС и ръководните органи на адвокатските колегии се избират чрез електронно гласуване пряко от всички адвокати в страната.

• По-голяма автономия на адвокатските колегии.

• Възможност за създаване на нова адвокатска колегия на територията на съдебния район при наличие на повече от 2000 адвокати без да е необходима санкцията на ВАдС.

Конституционен съд, отворен към гражданите

• Въвеждане на индивидуална конституционна жалба за гражданите срещу закони, нарушаващи конституционни права – въвеждане на подходящи “филтри” за жалбите (срок, материя)

Мерки за осигуряване публичността на производството пред КС и достъпа на гражданите до заседанията на съда

Въвеждане на прозрачна процедура за номинации и избор/ назначаване на конституционните съдии, който да гарантира, че кандидати с високи професионални и нравствени качества, с независимо публично поведение и с ясно заявени публични позиции по важни конституционни въпроси ще бъдат избирани/ назначавани. Процедурата следва да включва и етап на публично изслушване на кандидатите, в който да могат да участват представители на професионалната юридическа общност, както и представители на гражданското общество.

Сектор ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Визия: Добро управление в интерес на гражданите и бизнеса: ефективна и ефикасна публична администрация чрез добри професионалисти, центрове за споделени услуги, електронно управление и достъпни публични услуги.

Цели: Въвеждане на принципите на доброто управление: прозрачност, ефективност, отчетност, включване на гражданите и бизнеса, граждански контрол върху администрацията.

Без партийни назначения: въвеждане на професионален и политически неутрален модел в публичната администрация, базиран на единен подбор, развитие, основано на качествата и постиженията, обективен конкурсен избор, единна система за годишна оценка на работата и механизми за ротация, вкл. в администрацията на ЕС и НАТО.

Защита срещу монополите и гаранции за конкурентна икономика.

Гаранции срещу зависимости от олигархията и тоталитарните служби за сигурност: периодични проверки за интегритет и зависимости.

Независими, прозрачни и отчетни регулаторни и контролни органи

Цел: Регулаторни и контролни органи, които защитават публичния интерес и са свободни от корупционни зависимости и конфликт на интереси.

• Въвеждане на правила за избор и назначаване на техните членове, които включват механизъм за публично номиниране и изслушване на кандидатите, възможност на НПО да дават становища и да наблюдават процеса, периодична отчетност на тяхната дейност пред ресорна комисия в парламента с участие на представители на гражданското общество.

• За всички изборни регулаторни и контролни органи да има ограничения в броя на мандатите, за които могат да се избират техните членове.

• Въвеждане на случайно разпределение на всички проверки с цел избягване на институционален натиск върху бизнеса.

Периодични проверки за интегритет и зависимости

Обществено участие в дейността на регулаторните и контролни органи чрез обществени/граждански съвети

• Въвеждане на механизъм за търсене на отговорност от колективни регулаторни и контролни органи

Направление “Антикорупция“

Цел: Защита на гражданите срещу корупцията и лошото управление, пълно разследване на политическата корупция за последните десетилетия

Изграждане на единен и централизиран антикорупционен орган, който да разследва корупцията по високите етажи, да извършва проверки за конфликт на интереси и да прави оценка на корупционния риск, да проверява имуществените декларации на лица, заемащи публични длъжности;

Ефективно разследване на случаи със сериозни съмнения за политическа корупция – КТБ, АЕЦ “Белене“, “Южен поток”, „Яневагейт“ и др.

• Въвеждане на система за анализ на риска към антикорупционния орган, чрез която да се оценяват рисковете от корупция на база на данни, извлечени от редица източници като НАП, ГРАО, Имотен и Търговски регистър, регистър за обществени поръчки, декларации към Сметна палата.

Укрепване на структурата и функциите на инспекторатите по Закона за администрацията в изпълнителната власт, които да извършват проверки за конфликт на интереси на държавните служители.

Провеждане на пълна ревизия на дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, нейните резултати и ефективност. Незабавно транспониране на разпоредбите на Директива 2014/42/ЕС чрез създаване на нов закон за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност.

Въвеждане на редовни проверки за интегритет и зависимости на лица на ръководни длъжности в администрацията и специалните служби.

Направление „По-добро регулиране и намаляване на административната тежест“

Цел: Въвеждане на цялостна Програма за по-добро регулиране България 2017-2020: по-открит и по-прозрачен процес на вземане на решения, по-добро качество на новото законодателство, постоянен и съгласуван преглед на действащото законодателство.

Инициатива „Имате думата”: отваряне на процеса на разработване на политиките за по-голям обществен контрол и гражданско участие чрез новите информационни технологии, където предложенията за регулиране ще могат да бъдат проследявани, провеждане на открити и леснодостъпни обществени консултации в структуриран вид, даване на обратна връзка към участниците и отчет за приетите и неприети приноси.

Инициатива за дерегулация „По-малко значи повече”: премахване на всички регулации от нормативната уредба, които не са прилагани в последните 5 години.

Инициатива за дерегулация „Първо оценявай”: включва въвеждането на механизъм за непрекъснато наблюдение на резултатите от прилагането на българското законодателство и извършване на широко последващо оценяване на действащото законодателство с цел намаляване на неговия обем и опростяване на правилата – с участието на всички заинтересовани страни (гражданското общество, бизнеса и синдикатите).

Инициатива „Мисли първо за малките!“: има за цел популяризиране и практическо въвеждане на оценката на въздействието спрямо нуждите на малките и средните предприятия.

Намаляване на административната тежест:

• Задължаване на администрацията да не изисква нотариални заверки на декларации, удостоверения и т.н.

• Забрана за администрацията да изисква документи, които самата тя е издала или има достъп до тях.

Практическо прилагане на оценката на въздействието на законодателството за постигане на по-добра и ефективна правна регулация:

• Обхваща всички законопроекти и нормативни актове на Министерския съвет, както и законопроектите на народните представители;

• Електронизиране на нормативната уредба и автоматично откриване на противоречия.

Направление „Регионално управление и местно самоуправление“

Цел: Управлението на общината и областта по-близо до гражданите – укрепване капацитета на местното самоуправление и регионалното управление за изработване на политики в интерес на гражданите като предпоставка за ефективна децентрализация и въвеждане на принципа на субсидиарност.

Общината – близо до гражданите

• Укрепване административния капацитет на общините преди да се премине към децентрализация;

• Подобряване на административните услуги за гражданите – въвеждане на услуги на „едно гише“;

Бюджетна и данъчна реформа с цел осигуряване на необходимите собствени приходи за изпълнение на прехвърлените отговорности на местните и регионалните власти;

• Възлагане на нови правомощия само срещу осигурено финансиране;

• По-висока ефективност на звената „Сигурност“ (Общинска полиция).

Административно-териториална реформа

• Превръщане на областните съвети за развитие в истински колективен съвещателен орган на областния управител и на правителството (вкл. отделните министерства) по проблеми, свързани с благоустройството, образованието, развитието на инфраструктурата, здравеопазването. Областните съвети трябва да осигурят възможностите на общините на съответната област да координират своята дейност, да вземат решения, свързани с идентифицирането на общите проблеми, с планирането и развитието, а така също и съвместната работа по осъществяването на проекти с регионално значение.

Намаляване броя на областите, съчетано с укрепване на капацитета на областните управи да провеждат истински регионални политики;

По-добра координация между областните управи и съответните министерства, които имат регионални структури;

В перспектива – въвеждане на второ ниво на самоуправление с по-голяма демократична легитимност и отчетност пред регионалната общност.

Повишаване капацитета на областните администрации да провеждат регионални политики.

• Въвеждане на споделени услуги – извеждане на общата администрация в няколко регионални центъра.

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

Цел: Активни граждани и ангажирано гражданско общество, отстояващи обществено значими каузи, насърчаващи гражданската солидарност, участващи в изработването на публичните политики и решения

Референдуми и граждански инициативи:

• Национален референдум: намаляване на изискването за брой подписи на 100 000 за необвързваща парламента инициатива и на 250 хиляди за обвързващата инициатива;

Увеличаване на срока за събиране на подписи за национален референдум (напр. 6 месеца);

Да се редуцира изискването за кворум за задължителност (валидност) на референдумите до 20-25% от имащите право на глас;

Ограничаване на изискването за предоставяне на голям обем лични данни (напр. да не се изписва цялото ЕГН, а само рождената дата);

Възможност за събиране на подписи онлайн в защитена среда (по подобие на възможностите при Европейската гражданска инициатива);

Да се въведат по-прецизни правила за информационната кампания, които да осигуряват балансирано представяне на позициите и достъп до надеждна, пълна и проверима информация.

Възможност за гласуване на референдуми по електронен път

Гражданско участие:

• Въвеждане на гражданска законодателна инициатива (минимум 10 000 подписа на граждани с избирателни права).

Въвеждане на онлайн петиции до държавните органи, които да са задължени да ги разгледат.

Активно участие на гражданите в работата на парламентарните комисии и други публични органи с възможност да се влияе върху процеса на вземане на решения.

Активно участие на представители на гражданското общество в обществени консултативни органи към различни институции.

Съвместни инициативи между институциите и организациите на гражданското общество по конкретни обществени проблеми.

Развитие на съпътстващата инфраструктура и мрежа в подкрепа на организациите на гражданското общество и инициативи (осигуряване на механизми за публично финансиране на НПО, създаване на ресурсни НПО-центрове).

Подкрепа на доброволчеството чрез създаване на благоприятна правна рамка и подходящи стимули.

Подкрепа на социалното предприемачество като израз на гражданската солидарност и отговорност.

Сектор ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ и ОТБРАНА

Визия: Защитена България в сигурна Европа: повече сигурност за всички български граждани и укрепване на евроатлантическото партньорство, ефективна превенция на външни заплахи с регионален характер.

Направление „Обществен ред и разследване“

Цел: Деполитизация на МВР, превръщане на институцията в гражданско ведомство, подлежащо на обществен контрол, ефективно провеждащо основните си функции по опазване на обществения ред и разследване на престъпността.

Деполитизация на МВР:

• Поетапна структурна независимост на дирекциите с полицейски правомощия от политическото ръководство – чрез поетапното им извеждане им като държавни агенции към МВР (по подобие на НАП и Агенция „Митници“ към МФ);

• Премахване на функцията на „Главен секретар“ на МВР. Присъствието на главен секретар на полицията в МВР е еманация на политизацията на полицията – сливане на полиция и политика.

• Реформа на системата за човешките ресурси в МВР и службите с фокус върху ясни и дългосрочни принципи за кариерно развитие и израстване – слага се край на политизацията в кариерното израстване.

• По-нататъшно изграждане на независими, но отчетни контролни органи – Инспекторат и Вътрешна сигурност. Отделянето на дирекциите в държавни агенции ще направи още по-важна контролната функция на Инспекторат и Вътрешна сигурност.

Изваждане от МВР на всички несвойствени дейности и обособяването им центрове за услуги (издаване на документи за самоличност; регистрация на МПС).

Оптимизиране на дейността на Академията на МВР, Медицинския институт, Националния институт за криминалистика и криминология.

Закриване или прехвърляне на звена към Министерския съвет, които нямат реален принос за осъществяване на функциите на МВР (почивни бази, спортни бази и др.) – освобождаване на МВР от издръжката на бази за спорт и отдих, като бъдат оставени на разположение само онези, които са пряко свързани с физическата подготовка на униформения състав.

Ограничаване на битовата престъпност. Фокус върху рецидивисти, уязвими групи, региони и престъпления със значителен ефект върху обществото би постигнало много по-сериозен резултат върху намаляване престъпността, отколкото разпръскване на огромни популистки ресурси от типа „полицай във всяко село“.

Уязвими райони: фокус върху уязвими райони и населени места с високи нива на престъпност – 600 допълнителни патрула и програма за видеонаблюдение.

Уязвими групи – програма за превантивна работа с уязвими групи, които са повторни жертви на престъпления: специална програма за работа с възрастни хора. • Работа с рецидивисти в уязвими райони.

Фокус върху обществено-значими престъпления (напр. телефонните измами или кражби на части на коли – създаване на специализирани структури с участие на полиция и други регулаторни органи, които да противодействат).

Подобряване на ефективността и взаимодействието със звената „Сигурност“ в общините (Общинска полиция).

Реформа на системата за пътен контрол, пътна полиция и безопасност в полза на хората:

• Модернизация на Пътна полиция чрез внедряване на нови технологии за контрол и обработка на наложени санкции;

Увеличаване ефективността на превенцията чрез увеличаване на броя наложени санкции;

Увеличаване на ефективно наложените санкции чрез пълно внедряване на система за автоматично налагане, обработка и събиране на глоби, вкл. и електронно уведомяване и събиране;

Намаляване на възможностите за корупционни действия на служители чрез ефективно прилагане на системата за видеоконтрол;

Подобряване на професионализма и отношението към гражданите при извършване на пътния контрол.

Гранична сигурност и модерни граници:

Модерен граничен контрол в услуга на бизнеса и хората: Разширяване на ГКПП Маказа, Кулата и Дунав мост – 1 и 2, с цел намаляване на опашки и чакане; допълнителни електронни гишета по летищата;

• Използване на средствата от ЕС за техническо оборудване, подобряване на инфраструктурата по границата, условията на работата на служителите, и противодействие на корупцията;

• Довършване на единната интегрирана система от сензори за наблюдение на границата с Турция и развиване на система в критични участъци на границата със Сърбия;

Подобряване на мобилността на Гранична полиция и ОДМВР по границите чрез подобряване на пътната инфраструктура по границите и оборудване с повече от 450 нови автомобила;

Разширяване на пълномощията на Българската армия за съвместна дейност с МВР по охрана на границата в кризисни миграционни ситуации и при завишена сезонна миграция в летните месеци (проверка на документи и задържане до пристигане на органите на МВР в 30 км зона).

По-добро взаимодействие с Европол и Евроджъст, а в перспектива – и с Европейската прокуратура при разследване на трансграничната престъпност.

Укрепване капацитета на ГДБОП относно разкриването на тежката организирана престъпност и периодични проверки за интегритет и зависимости на служителите.

• Разширяване на възможностите за граждански контрол върху дейността на министерството – въвеждане в Закона за МВР на задължението за публичен годишен доклад на министъра пред Народното събрание.

Реформа в КАТ при регистрацията – край на опашките.

• Електронна свързаност на регистъра на КАТ и отпадане на повечето хартиени документи за регистрацията на МПС;

• Регистрация на „едно гише“, по електронен път и за минути;

• Модернизиране на центровете на регистрация и инвестиции в системи за преглед на автомобили, които гарантират безопасни автомобили.

Бюджетна реформа в сектор сигурност. Настоящите бюджети на МВР и службите са небалансирани, с минимални средства за издръжка и капиталови инвестиции. В резултат на това те са технологично остарели и с неадекватни възможности да противодействат на съвременните заплахи. В МВР ежегодно има недостиг за минимално необходимите средства и се прибягва до дарения от общини.

Направление „Сигурност“

Цел: Интегриран и ефективен сектор за сигурност, подлежащ на парламентарна и гражданска отчетност, работещ в партньорство със специалните служби на страните в ЕС и НАТО.

Институционализиране на разузнавателната общност и създаване на възможности за координация и обмен на информация между тях при политическото ръководство и стратегическото планиране, осъществявано от Съвета за сигурност към Министерския съвет.

• Създаване на позиция Директор „Разузнаване и сигурност” към МС с функции по интеграция на информационните продукти на специалните служби и координация на международното сътрудничество в областта на разузнаването и контраразузнаването (в тясна връзка със структурите на НАТО по разузнаване и сигурност и съответните структури в ЕС, със съюзниците и партньорите).

Закриване на Националната служба за охрана (НСО) и прехвърляне на състава ѝ след проверка за зависимости и интегритет към МВР в служба „Жандармерия“.

Премахване на разследващите функции в ДАНС и превръщането ѝ в информационна служба.

• Въвеждане на пълноценен парламентарен и обществен контрол и отчетност върху дейността на всички специални служби – ДАНС, ДАР, СВИ, ДАТО.

Въвеждане на периодични проверки за зависимости и интегритет на служителите и ръководните длъжности в специалните служби.

Лустрация от второ поколение в службите за сигурност, като сегашните възможности, свързани с проверка за принадлежност към ДС и РУМНО – що се отнася до достъпа до класифицирана информация, бъдат разширени и свързани с проверките за интегритет и заемането на ръководни длъжности.

Обединяване на военното разузнаване и военното контраразузнаване (понастоящем в структурата на ДАНС) в служба „Военна информация“ към Министерство на отбраната.

Подобряване на контрола върху специалните разузнавателни средства и ограничаване на произволното им използване.

• Изграждането на секретариат към Съвета по сигурността – освен че ще подобри координацията между службите, ще подобри и контрола върху тях.

Разширяване на пълномощията на Омбудсмана на Република България да осъществява независим мониторинг върху разглеждане на жалбите от граждани към служители на МВР.

Направление „Отбрана“

• Ефективен подбор, оценка и обучение, водещи до развитие на най-важния ресурс в отбраната – хората, подобряване на заплащането и материалната база на военнослужещите и цивилните служители, ефективна ротация в структурите на НАТО и ЕС, други многонационални структури с българско участие.

Ускорено включване на основни елементи от въоръжените сили в структурата на силите на НАТО и ЕС, определяне на национални структури за трансформирането им в многонационални и домакинстване на нови многонационални звена (афилииране на втора бригада към Многонационална дивизия „Югоизток”, развитие на бригадата „Специални сили” като многонационална бригада, създаване на многонационални звена за морска сигурност и въздушен суверенитет).

Реализация на балансирана програма за модернизация с максимално използване на съвместно придобиване и поддържане на нова техника с други съюзни държави в партньорство с агенциите на НАТО и ЕС за постигане на съвместими и реални отбранителни способности. Достигане на 2 % разходи за отбрана спрямо БВП до 2024 г., според приетите ангажименти в рамките на НАТО.

Повишаване на оперативната съвместимост и готовността на силите чрез редовно участие в многонационални учения и при необходимост в международни мисии на НАТО и ЕС за защита на националните и общи интереси (подмяна на бойните самолети с платформа, напълно съвместима с изискванията на НАТО; гарантиране на съвместима въздушна и морска картина; модернизация на системите за управление и разузнаване за съвместимост и възможност за федериране в НАТО и ЕС мрежи, гарантиране на киберустойчивост на информационните системи).

Ускоряване изграждането на доброволния резерв, вкл. киберрезерв и развитие на способности за военна поддръжка на гражданските власти при извънредни ситуации при специализация на Центъра на компетентност на НАТО по управление на кризи в противодействие на хибридни заплахи и реагиране в извънредни ситуации.

Подкрепа на индустрията и изследователските звена за активно участие в проекти на НАТО и ЕС, интеграция в отбранителната индустриална база на евроатлантическата общност чрез механизмите на Индустриалния форум.

Направление „Защита на населението и инфраструктурата“

• Оптимизиране работата по спешни повиквания на тел. 112 с фокус на бърза и ефективна интегрирана реакция на екипите на базата на гъвкаво финансиране.

• Интеграция на системите за действие в извънредни ситуации на централно и местно ниво, вкл. с гарантиране на военна поддръжка на гражданските власти.

• Решително повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура и бързо възстановяване при извънредни ситуации в тясно сътрудничество с НАТО и ЕС, използване на експертизата на домакинствания у нас Център на компетентност на НАТО по управление на кризи и възстановяване.

Сектор ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Електронна идентификация

• Придържане към ангажимента за електронни лични карти от 2018 година. Внедряване на е-идентификация във всички администрации. Законодателни промени за осигуряване на приложимост на електронни лични карти навсякъде.

• Интеграция със здравна карта, СУМПС, и др. идентификационни документи и оперативна съвместимост между всички системи, работещи с карти.

Електронно управление

• Трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешноадминистративни – над 60% от предоставените административни услуги са всъщност удостоверения, които една администрация предоставя на гражданите и бизнеса, а те от своя страна предоставят на друга администрация или доставчик на обществени услуги. С въвеждането на електронното управление тези услуги ще отпаднат и ще бъдат трансформирани във вътрешноадминистративни, като по този начин 60% от административната тежест върху граждани и бизнес ще отпадне.

• Реализиране на принципа за еднократно събиране на данни – администрацията да не изисква данни, които вече веднъж е събирала за дадено физическо или юридическо лице.

“Електронни по подразбиране” – всеки процес в администрацията трябва да бъде изграден като електронен процес. Добавяне на такова изискване към оценката на въздействието на нормативните актове, така че всеки нормативен акт да предполага електронни процеси по подразбиране.

Електронни услуги за гражданите и бизнеса – електронизиране на административни услуги, приоритизирани по брой на предоставянията

• Повече контрол върху Държавното предприятие “Единен системен оператор” от страна на съвета на главните информационни мениджъри.

Трансгранични електронни услуги – реализиране на електронни услуги, работещи за всички граждани на Европейския съюз, включително възможност за български граждани да ползват електронни услуги в други държави-членки, чрез националната схема за електронна идентификация.

• Въвеждане на Главен информационен мениджър (ГИМ) в основните структури на публичното управление с отговорности за ефективност на инвестициите, функционирането и киберустойчивостта на информационните и комуникационни системи и създаване на Съвет на ГИМ към МС

Регистър на всички електронни услуги. Портал за е-услуги egov.bg трябва да бъде единна входна точка до всички електронни услуги. За целта е нужна промяна на наредбата за административния регистър, така че в него да се вписват всички метаданни за е-услуги и е-регистри, порталът да черпи данни от него.

Електронно деловодство. Задължаване на администрацията за използване на изцяло електронна вътрешна кореспонденция.

Всеки нормативен акт за въвеждане на конкретна политика да дефинира измерими цели, които да се отчитат автоматично на шестмесечен интервал. Поетапно въвеждане на политики, основани на данни във всички сфери на законодателството. На отчетен интервал, ако целите не са постигнати, следва модифициране на нормативния акт.

Реформа на Имотния регистър за улесняване на достъпа – издаване на удостоверения за тежести онлайн, създаване на сигурен процес по вписване на сделки. Изграждане на връзка с кадастъра. Постепенно отпадане на удостоверенията за тежести и превръщането им във вътрешноадминистративни услуги

Интеграция на вътрешните информационни системи с цел избягване на обмена на информация чрез писма, което води до загуба на информация и грешки.

Електронизиране на всички регистри. След реализиране на проект за изработка на базов регистър – следва въвеждането му.

Контрол на спазване на Закона за електронното управление (ЗЕУ). В момента разпоредбите на закона не се спазват, няма контрол. Предстои надграждане на десетки системи и регистри. За да функционира създадената Държавна агенция „Електронно управление“, за да контролира ефективно и да изгради капацитета си е нужна политическа воля. Ако електронното управление не е фокус и няма отговорен за него, структурата може да остане нефункционираща, макар да има законови правомощия.

Държавен “облак” – реализиране на икономия от мащаба чрез въвеждане на държавен облак с няколко центъра за данни, съгласно Закона за електронното управление.

Секторни политики за е-управление:

• е-здравеопазване: въвеждане на електронен здравен запис, електронна рецепта, електронно направление, единен електронен здравен портал

е-образование: електронизация на регистрите в сектор “Образование”. Въвеждане на електронен прием в учебни заведения и електронни дневници. Предоставяне на електронно учебно съдържание без необходимост от хартиен еквивалент.

е-пътна полиция: автоматизирани проверки за правоспособност, гражданска отговорност, годишен технически преглед, включително чрез стационарни и мобилни камери. Разширяване на обхвата на камерите и електронните фишове и на институциите, които могат да извършват контрол чрез тях.

е-данъци:

• Проверка и заплащане на всички данъци онлайн, използвайки националната схема за електронна идентификация в допълнение на КЕП и ПИК на НАП

• Улесняване на подаването на годишна данъчна декларация чрез автоматичното ѝ попълване въз основа на получени от НАП сведения.

• Предоставяне на възможност за връзка между счетоводни софтуерни продукти и системите на НАП за автоматично подаване на необходимите отчети.

• Въвеждане на единна точка за подаване годишни финансови отчети.

• Пилотна интеграция с търговски банки за автоматизирано доброволно събиране на финансова информация, както и автоматично заплащане на данъци, което да премахва нуждата от редица декларации, по примера на Естония.

е-митници: електронизиране на всички митнически услуги за физически и юридически лица, както и вътрешните процеси

е-обществени поръчки: пълна прозрачност на обществените поръчки, подаване и обработване на документи изцяло по електронен път. Въвеждане на типови задания за обществени поръчки, Задаване на индикатори за представяне

е-природа: представяне чрез интерактивни онлайн карти на всички пространствените данни за състоянието на околната среда, управлението на природните ресурси и свързаните с тях административни процедури.

Електронна антикорупция

• Изцяло електронни обществени поръчки с типови задания.

• Случайно разпределение на всички вписвания в регистри и всички проверки на контролни органи.

• Пълна отчетност на действията във всички регистри и системи.

• Въвеждане на система за анализ на риска към антикорупционен орган, чрез която да се оценяват рисковете от корупция на база на данни, извлечени от редица източници като НАП, ГРАО, Имотен и Търговски регистър, регистър за обществени поръчки, декларации към Сметна палата и др.

Отворени данни

• Данни в реално време. Изработване на автоматизирано предоставяне на отворени данни в реално време от всички информационни системи и събирането им в портала за отворени данни.

Ангажимент към продължаване на процеса по отваряне на данни. България зае водещите места по отворени данни в Европа, но прогресът лесно може да бъде обърнат. Задължително е да продължи работата с администрациите по отваряне на данни, включително чрез приоритизиране на масиви от данни от Министерския съвет.

Оптимизация и въвеждане на стандарт за събиране на данни. В момента голяма част от наличните отворени данни не са в оптимален за работа вид и не са достатъчно полезни.

Повишаване на капацитета за работа с данни в администрацията

“Отворени по подразбиране” всички данни и документи на държавни органи и техните администрации трябва да са публични по подразбиране, освен ако няма конкретно правно основание за противното.

Електронно гласуване

• Въвеждане на дистанционно електронно гласуване. Изпълняване на изискванията на Изборния кодекс за въвеждане на дистанционно електронно гласуване за изборите за Европейски парламент през 2019 година. Изграждане на софтуерна и хардуерна инфраструктура за провеждане на експериментални и пилотни гласувания.

Фокус върху сигурността и прозрачността на системата – задължителни одити на системата, използване на изцяло отворен код с цел пълна проверка от страна на граждани с експертни познания в сферата на информационната сигурност.

Експериментално използване на системата за електронно гласуване за обществени консултации – организирането на референдуми е скъп и тромав процес. Системата за дистанционно електронно гласуване може да бъде използвана за провеждане на обществени консултации по важни актуални въпроси.

Киберсигурност и киберустойчивост

• Изпълнение на националната стратегия за киберсигурност

• Анализ и одит на ключови съществуващи системи за проблеми с информационната сигурност

• Въвеждане и спазване на високи стандарти за информационна сигурност при изграждане и надграждане на системи в държавната администрация.

• Изграждане на държавен облак с няколко центъра за данни, отговарящ на съвременните изисквания за киберсигурност.

Цифрови права

• Защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Всички цифрови услуги и уреди трябва да предоставят възможност сами да решаваме дали и как нашите лични данни ще се обработват при адекватни нива на прозрачност и сигурност. Всички държавни регистри трябва да предоставят пълна отчетност на достъпа до данните.

• Гарантиране на отсъствието на неконтролирани мерки за наблюдение и подслушване – съхранението на лични данни, подслушването и наблюдението трябва винаги да бъдат подложени на надеждна и независима оценка за необходимост и пропорционалност.

• Защита на правото да се използва криптиране – криптирането на личната комуникация е право, което осигурява защитата на личният живот онлайн.

Цифров пазар

• Актуализация на авторското право с цел да се подпомогнат авторите, стартиращите компании, онлайн обучението, дигитализирането на културното наследство и др.

• Създаване на сигурна правна рамка за извличане на данни, премахване на пречки пред цифровизация на културно наследство, допълнителни възможности за получаване на възнаграждение за авторите.

• Материали и технологии, създадени като резултат от обществена поръчка и платени с публични средства да бъдат обществено достояние или под свободни лицензи.

• Активно участие в усилията за постигане на единен цифров пазар в рамките на Европейския съюз

Свързаност

• Мрежова неутралност – Интернет е изграден на принципите на отвореността и равнопоставеността. Тези принципи са основната причина да се превърне във фундаментална инфраструктура и предпоставка за развитието на образованието и икономиката. Тази неутралност трябва да бъде гарантирана и в бъдеще.

• Достъп до интернет в по-малките отдалечени населени места и свободен честотен спектър – добрата свързаност в селските райони е предпоставка за качествено образование, шанс за конкурентен бизнес и достъп до разнообразни източници на информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.