четвъртък, март 16, 2017

Платформа на „Да, България“ – Социални политики

Визия

Социално включване на всички български граждани и подкрепа за най-уязвимите. Нито един български гражданин не е социално изключен поради възраст, етнос, произход, бедност, увреждане, зависимости.

Дългосрочна цел:

• Осигуряване на възможности за социално включване на всички български граждани и подобряване качеството на живот на най-уязвимите членове на обществото. Изпълнение на ангажимента по премахване на институциите за деца.

Краткосрочни цели:

• Развитие на семейна политика, която да осигури възможности за утвърждаване на ролята на семейството и превенция на изоставянето на деца.

• Повишаване на капацитета на професионалистите, които работят в системата на предоставяне на социални услуги

• Повишаване качеството на предоставяните услуги за деца и семейства в риск.

Политики

1. Семейна политика: Необходимо е фокусиране върху политики за подкрепа на семействата, интегриран подход, превенция на всички форми на изоставяне, ранна интервенция, премахване на насилие и дискриминация, индивидуален подход и грижа за всяко дете и семейство.

• Законодателни и административни промени, които да гарантират подкрепа за семействата на всички деца (напр. Закон за децата и семейството, вкл. Министерство на децата и семейството).

• Развитие на интегрирани услуги за подкрепа на родителството и извънинституционалната грижа за децата, напр. родителски кооперативи, занимални и пр.

• Развитие и прилагане на програми за обучение и подкрепа на родители.

• Преориентиране на системата от социални услуги към семейно-центриран подход.

• Гъвкаво прилагане на финансови инструменти като семейни помощи, данъчни облекчения и др.

• Създаване на условия за прилагане на практика на законовите възможности за гъвкава заетост на родителите на деца до 12 г.

2. Качество на услугите за рискови групи

• Развитие на стандарти и критерии за качество на услугите за деца и възрастни.

• Нормативно съгласуване на всички услуги за уязвими групи с техните права.

• Създаване на институт на детския омбудсман.

• Овластяване на ДАЗД с правомощия за контрол над качеството на грижата за деца и специфичната грижа за деца в риск.

• Създаване на единна система за събиране на данни относно броя на рисковите групи и услугите, които ползват.

• Създаване на система за регулярно проследяване на качеството на услугите, вкл. оценка на тяхната ефективност, ефикасност и въздействие.

3. Деца в риск от раздяла с биологичните им семейства

• Развитие на набор от иновативни социални услуги за работа с родители в риск, които да осигурят реална превенция на изоставянето.

• Развитие на иновативни услуги за повишаване на капацитета на семейства в риск.

• Гъвкави механизми за подпомагане и повишаване устойчивостта на семейства/самотни родители в риск от изоставяне поради бедност.

4. Деца разделени от биологичните си семейства

• Развитие на набор от иновативни социални услуги за работа с родители в риск, които да осигурят реална превенция и реинтеграция.

• Продължаване на деинституционализацията на грижата за деца в посока подкрепа на семействата.

• Развитие на услуги в общността, насочени към превенция на изоставянето, реинтегриране в биологичното семейство или настаняване семейна среда на детето.

5. Деца и възрастни, жертви на насилие

• Повишаване на капацитета на системите и близките възрастни да разпознават сигналите на насилие и да реагират своевременно.

• Развитие на система от услуги за подкрепа и възстановяване на жертвите на насилие.

6. Деца с увреждания

• Създаване на нормативна база, която стимулира родителите на деца с увреждания да запазят икономическата си активност.

• Развитие на услуги за ранна интервенция на уврежданията.

• Повишаване качеството и достъпността на съществуващата мрежа от услуги. Създаване на адекватни финансиращи механизми за тези услуги, като по-голямата част от тях (физикална, говорна, психологическа рехабилитация и др.) трябва да станат органична част от системата на здравеопазването.

• Развитие на междусекторни интегрирани услуги за подкрепа на деца с увреждания (включващо образование, здраве и социални услуги), съобразени с вида и степента на увреждането, потребности и възможностите на детето.

• Нормативно регламентиране на статута на специалистите, работещи с деца с увреждания (психолози, логопеди и др.), изискванията към професионалната им квалификация и финансирането на дейността им с публични средства.

• Изваждане на финансирането на помощни средства от социалната система и прехвърлянето им в здравната. Допълване на списъка с подходящи помощно – технически средства.

7. Деца в конфликт със закона

• Законодателни промени в областта на детското правосъдие.

• Разработване и прилагане на услуги за подкрепа на деца в конфликт със закона и техните семейства.

• Разпознаване на децата в конфликт със закона като деца, които се нуждаят от закрила.

• Настаняването извън общността да бъде крайна мярка, която да се предприема след изчерпване на всички други възможности.

• Лишаването от свобода на деца да е крайна мярка, която се прилага за възможно най-кратък срок.

• Разработване на програми за реинтегриране на деца в конфликт със закона, настанени извън общността.

8. Възрастни с увреждания и стари хора

• Продължаване на процеса на законодателни промени по прилагане на чл.12 от Конвенцията за хората с увреждания – изваждане на Агенцията за хората с увреждания от рамките на Министерството на труда и социалната политика.

• Разработване на стандарти за социални услуги за възрастни с увреждания в общността.

• Квалификация на кадри, структуриране и пилотно финансиране на такива услуги.

• Стартиране на процес на деинституционализация на грижата за възрастни хора.

• Развитие на социалното предприемачество и публично-частни партньорства в заетостта на хора от уязвими групи.

9. Деца и възрастни със зависимости

• Припознаване на наркозависимостта като проблем на цялото общество и създаване на система от мерки за лечение и подкрепа.

• Развитие на услуги в общността за подкрепа на деца и възрастни със зависимости.

• Борба със стигмата; насърчаване на реинтеграцията на хора със зависимости.

10. Деца и възрастни с интелектуални затруднения или психична болест

• Развитие на система от достъпна извънболнична.

• Създаване на услуги по подкрепа, която да гарантира достоен и максимално независим живот на лицата.

• Развитие на извънболничната психиатрична грижа, осигуряваща максимална самостоятелност на лицата с психична болест и интеграцията им в общността.

11. Повишаване на капацитета на системата за социални услуги

• Децентрализация на системата за социално подпомагане.

• Създаване на условия за повишаване на престижа на професията социален работник.

• Повишаване на възможностите за обучение и дейности по подкрепа за работещите в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.

• Въвеждане на стандарти за работно натоварване на социалните работници.

• Осигуряване на връзка между практиката по социална работа и научните изследвания.

• Повишаване на качеството и практическата ориентация на обучението по социална работа.

12. Реформа в ТЕЛК

• Овластяване на лечебните заведения с определени нива на компетентност да издават разширена епикриза, която да удостоверява актуалното медицинско състояние на човека със заболяване или увреждане.

• Създаване на система от регионални структури (вместо сегашните ТЕЛК), компетентни да дават оценка за нуждите и възможностите на човека със заболяване или увреждане.

• Подпомагането под форма на финансова помощ и услуги да цели постигане на максимална самостоятелност и включване на получаващия ги.

13. Гарантиране на равнопоставеността между жените и мъжете

• Доразвиване на нормативната база с конкретни мерки, създаващи условия за равнопоставеност.

• Създаване на мерки съвместно с работодателския сектор, за преодоляване на половата дискриминация при определянето на работната заплата.

14. Елиминиране на домашното насилие и други форми на насилие срещу жени

• криминализиране на домашното насилие;

• осигуряване на повече и по-добре финансирани услуги за жени и деца, жертва на насилие;

15. Ефективно прилагане на наказателното право в случаите на дискриминация по раса, народност или етническа принадлежност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.