събота, март 04, 2017

Предизборна платформа на „Да, България!“ – Външна политика, европейски въпроси, българи в чужбина

Във външен план “Движение Да България!” ще отстоява утвърждаването на България като неразделна част от семейството на европейските демократични държави, като проактивен участник в процеса на европейска интеграция и като лоялен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Особена важно за нас е и формирането на пълноценна политика на българската държава, насочена към българите в чужбина, която да позволи жизнената двупосочна връзка с тези български граждани, активното им участие в българския обществен живот и разгръщането на потенциала и опита на задграничните български общности в полза на развитието на страната ни.

Външна политика

Визия:

Запазване на общата геополитическа ориентация на страната като част от семейството на свободните и демократични държави.

Цели:

• Противодействие на всеки опит за позиционирането на България в положение на “баланс” или “равна отдалеченост” от останалите държави в Европейския съюз в отношенията с трети страни;

• Развитие на активни двустранни отношения с останалите държави от Балканския регион;

• Запазване на добросъседски отношения с Турция при придържане към общите европейски позиции, отстояване на правата на човека и демократичния модел на общество;

• Приоритетно партньорство със страните от Централна и Източна Европа;

• По-тясно ангажиране с общите отбранителни структури и инициативи на НАТО;

• Цялостен преглед на отношенията ни с Русия и поставянето им на равноправна основа.

• Задълбочаване на отношенията с Китай, Япония и Южна Корея.

Политики:

1.Запазване на демократичната външнополитическа ориентация на Република България чрез:

• Противодействие на опитите за ревизиране на външнополитическата ориентация на България и обвързването ни в орбитата на влияние на държави, които се характеризират с липса на демокрация, потъпкване на правата на човека и агресивен външнополитически курс и които поставят под въпрос основните положения на международното право и сигурността в Европа.

• Активни и последователни действия в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), Съвета на Европа и Европейския съюз.

• Ще се борим решително с всеки опит за позиционирането ни в неудържимото положение на балансьор или страна, равноотдалечена от останалите държави в Европейския съюз и трети страни, които не са част от европейското ценностно обединение и свободния свят.

• Като част от ЕС и НАТО България трябва да осъществява достойно тези свои позиции, без да допуска да бъде превръщана в пета колона или троянски кон на чужди интереси, каквато опасност разкрива поведението на някои от политическите сили на статуквото у нас.

2. Политика на активни двустранни отношения с останалите държави от Балканския регион чрез:

• Продължаване на действията ни по посока на по-тесните връзки на страните от Западните Балкани с Европейския съюз;

• Подобряване на транспортните връзки и върху разширяване на капацитета на входно-изходните точки за пропускане на пътници и товари с оглед на интензифициране на българския износ, на транзита на товари и на засилване на икономическото развитие на пограничните райони;

• Поддържане на добросъседски отношения с Турция при последователно отстояване на общите европейски позиции, правата на човека и демократичния модел на общество.

3. Развитие на приоритетни партньорски отношения със страните от Централна и Източна Европа:

• Целенасочена политика на двустранни отношения със страните от Централна и Източна Европа;

• Идентифициране на общи интереси и отстояване на общи позиции в рамките на ЕС, във външнополитически план и по проблемите на сигурността.

4. Развитие на България като пълноценна част от НАТО, чрез по-тясното ни ангажиране с общите отбранителни структури и инициативи.

• Ускореното включване на основните елементи на въоръжените сили на страната в структурите на силите на НАТО;

• Изграждането на общи звена между българската армия и въоръжени сили на други държави членки на НАТО;

• Споделянето на основни отбранителни функции с държави в нашия регион.

5. Поддържане на приятелски отношения с Руската федерация в духа и рамките на общите европейски позиции, спазването на международното право и категоричното отстояване на общата външнополитическа ориентация на страната.

• Цялостен преглед на отношенията ни с Русия;

• Поставянето на отношенията с Русия на равноправна основа;

• Преразглеждане на неизгодните икономически инициативи;

• Реципрочното културно сътрудничество между България и Русия.

6. Задълбочаване на отношенията с Китай, Япония и Южна Корея:

• осъществяването на конкретни икономически проекти;

• привличането на инвестиции в българската икономика.

Европейски съюз

Визия:

Активно участие на България в европейския процес и реализиране на втора вълна на интеграция в ЕС.

Цели:

• Постигане на по-задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството ни в ЕС; • Задълбочаването на европейската интеграция в областта на сигурността и отбраната;

• Реформиране на европейската политика за убежище чрез солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и засилване на действията на ЕС за премахване на причините, които го пораждат;

• Завършване на присъединяването на страната ни към Шенгенската система, също както присъединяването ни към Еврозоната и Европейския банков съюз;

• Запазване на мониторинга на Европейската комисия над България в правосъдието и вътрешните работи до реалното преодоляване на съществуващите проблеми в тези области;

• Повече европейски финансов ресурс към програми, фокусирани върху повишаване на конкурентоспособността, икономическия растеж и създаване на работни места чрез нови технологии и иновативни проекти;

• Гарантирането на придобитите права на гражданите на ЕС в Обединеното кралство.

Политики :

1. Утвърждаване на задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството ни в ЕС.

• Необходимо е Европейският съюз да бъде разглеждан не като донор на финансов ресурс, а като нов инструмент на публично регулиране, който ни позволява да решаваме проблеми и да постигаме цели, които България не може да осъществи самостоятелно.

• Коренна промяна на българската политика в ЕС, за постигането на активно отношение на страната ни към основните въпроси, пред които Европа е изправена и за пълноценното ни участие във формирането на общите решения на европейско ниво.

• Компенсиране на слабостите и изоставането в досегашната подготовка, да бъде променен подходът към този въпрос и да се определят ясни приоритети, които отговарят на националните интереси и имат значимост за целия Европейски съюз. Като такива приоритети ние ще отстояваме:

• задълбочаването на европейската интеграция в областта на сигурността и отбраната чрез създаването на европейска прокуратура, същинска оперативна обща европейска полицейска служба, засилване на общия контрол по външните граници, създаването на обща европейска разузнавателна агенция и на обща европейска система за отбрана;

• консолидиране на същинска обща европейска енергийна политика, която гарантира енергийната сигурност на ЕС, ограничава едностранната зависимост на отделни държави членки от един доставчик или източник на енергия и стимулира мащабното използване на енергия от възобновяеми източници; реформиране на европейската политика за убежище, чрез солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и засилване на действията на ЕС за премахване на причините, които го пораждат.

2. Пряко участие на България в консолидирането на европейската интеграционна система.

• Завършване на присъединяването на страната ни към Шенгенската система;

• Присъединяването ни към Еврозоната и Европейския банков съюз;

• Недопускане разгръщането на модел на диференцирана интеграция, или „Европа на две скорости“, при който страната ни не е пълноценен сътрудник в изграждането във формите на същинска интеграция занапред.

3. Запазване на мониторинга на Европейската комисия над България до реалното преодоляване на съществуващите проблеми в секторите правосъдие и вътрешни работи.

• Ясно назоваване на слабостите в напредъка на страната ни;

• Обвързването на наблюдението с конкретни решения на реформи и измерители за напредък, които не позволяват подмяната на необходимите решения с политически декларации и палиативни мерки;

• Обвързване на финансирането от европейския бюджет с напредъка в реформирането на секторите правосъдие и вътрешни работи и засилване на контрола на Европейската комисия над изпълнението на проекти с европейски средства в България с оглед преодоляване на корупционните практики.

4. Повече европейски финансов ресурс към програми, фокусирани върху повишаване на конкурентоспособността, икономическия растеж и създаване на работни места чрез нови технологии и иновативни проекти.

• Промяна в приоритетите на финансиране на европейския бюджет и насочване на повече ресурс към стимулиране на икономически растеж чрез иновации и подкрепа на малки и средни предприятия;

• Въвеждането на принципите на бюджетиране обвързано с резултатите, което гарантира по-висока ефективност на разходваните средства и превенция на корупционни практики;

• Намаляването на различията във финансирането на различните страни членки по Общата аграрна политика.

5. Активна позиция на България по отношение преговорите за излизане на Великобритания от ЕС.

• гарантирането на придобитите права на гражданите на ЕС в Обединеното кралство;

• отстояване на прилагането на принципа на недискриминация спрямо българските граждани и гражданите на ЕС и след излизане на Обединеното кралство от Съюза.

Българи в чужбина

Визия:

Голяма България е тази България, която цени и интегрира пълноценно най-важния свой ресурс – българите, където и да се намират те.

Цели:

• Поддържане на живи форми на връзка с българите в чужбина.

• Гарантиране участието на българите в чужбина в обществения живот у нас.

• Използване на потенциала и опита на българите в чужбина за постигане на възходящо икономическо развитие.

Политики:

1. Подпомагане на пълноценното участие на българите в чужбина в политическия и обществен живот у нас чрез промяна на изборното законодателство, отчитаща, че голям брой български граждани пребивават продължително извън територията на страната.

• създаването на избирателни райони на българите в чужбина;

• въвеждане на постоянни избирателни списъци за гражданите в чужбина, които подпомагат администрирането и минимизират рисковете от нередности при провеждане на изборите в чужбина

• електронно гласуване;

• разкриване на достатъчен брой изборни секции зад граница

2. Подобряване на обслужването и подкрепата на българите в чужбина от органите на българската държава:

• подобряване на административното обслужване на българските граждани от дипломатическите и консулски представителства, както и въвеждането на по-гъвкави форми на консулско обслужване в държавите с голям брой български граждани;

• развитие на ефективно електронно управление до 2020 година, което позволява осъществяването по електронен път на всички административни услуги в България;

• улесняване на гражданската регистрация на децата на българи, родени в чужбина;

• развитие на мрежа от български училища в държавите с голям брой български граждани, както и утвърждаването на стандарти на обучение и свързване със системата на образование в България;

• създаване на български културни и социални средища чрез активна работа на дипломатическите и консулските представителства на България в държавите, където пребивават голям брой български граждани.

3. Стимулиране и подпомагане на приноса на българите в чужбина към икономическия, културен и обществен живот у нас

• стимулиране на трансфера на добри практика и ноу-хау на българи в чужбина;

• подкрепата за приложение в България на иновативни проекти на български граждани, които пребивават извън територията на страната;

• улесняване на процедурите за признаване в България на дипломи придобити в чужбина от български граждани.

4. Разгръщане на активна политика към българските исторически общности в Молдова, Украйна, Сърбия, Македония, Румъния и Албания. В отношенията си със страните, в които живее коренно българско население, нашата държава трябва да гарантира на всички лица от български произход:

• обучение и достъп до културен живот на български език

• възможност да продължат своето образование в България

• гарантиране на правата на самоопределяне като българи и защита от дискриминация на база етническия им произход

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.