понеделник, март 06, 2017

Предизборна платформа на „Да, България!“ – Природа

ДА съхраним природата на България и да повишим устойчивото развитие чрез разумно управление на природните ресурси и богатства.

„Да, България!“ знае, че всички ние сме взели днес природата на България назаем от децата си. Запазването на най-ценното богатство на страната ни – природните ѝ дадености и ресурси – изисква стратегически устойчив подход.

„Да, България!“ ще работи за повишаване на общественото съзнание за защита на природата на индивидуално и държавно ниво, като необходимо условие за успешното развитие на страната. „Чист въздух, чиста вода, чиста земя“ в неразривен синхрон с европейското законодателство стават наша политика в образованието, в приемането на екологични стандарти в бизнеса и в подпомагането на инициативи на сътрудничество между правителствения и частния сектор, с цел опазване на природата на България и издигането ѝ със статут на ценност от ниво национална сигурност и културно богатство.

„Да, България!“ знае, че и природата в България е жертва на неадекватно законодателство, неприлагане на международните стандарти и на масови местни корупционни практики. Политиката ни възнамерява да прекрати този порочен кръг в полза на всеки български гражданин и в полза на бъдещето на България.

Цели:

• Чиста околна среда, съхранена дива природа и разумно управление на природните ресурси, което ще допринесе за по-ниски разходи за здравеопазване и за по-висок жизнен стандарт.

• Контролни институции, които ефективно прилагат европейското екологично законодателство в обществен интерес. Те се управляват от експерти с доказана почтеност и работят в условията на пълна прозрачност и публично участие.

• Общество, което осъзнава значението на запазената природа и устойчивото използване на природните ресурси за своето благоденствие, което активно участва в процесите по вземане на решения по тези въпроси.

• Ангажиране за справяне с изменението на климата и поемане на дългосрочни ангажименти от България за намаляване на негативното въздействие и адаптация към променящия се климат на всички нива в икономиката и държавата.

Политики:

1. Замърсяването на въздуха, хаотичното застрояване и разхищението на природните ресурси вредят не само на хората, но и на икономиката.

„Да, България!“ работи за ефективно прилагане на европейските екологични норми, за което ние сме поставили следните приоритети:

• Изготвяне на цялостен стратегически анализ и план за действие за (1) подобряване качеството на въздуха, (2) осигуряването на чисти питейни води в цяла България и (3) подобряване състоянието на водните обекти (реки, езера, язовири, подземни води, морски води).

• Изготвяне на всеобхватна програма обхващаща принципите на кръговата икономика (вкл. енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници, управлението на отпадъците, екосъобразен транспорт, природосъобразен туризъм), което да подобри възможностите за взаимодействие между икономическото развитие и опазването на околната среда.

• Цялостно прилагане на екологични данъци и такси на принципа „замърсителят плаща“, включително за замърсяването на въздуха, депонирането на отпадъци и енергийните източници. • Обществените поръчки да отговарят изцяло на европейските екологосъобразни критерии.

• Интегриране на политиките в областта на опазване на околната среда, изменението на климата и биологичното разнообразие в другите секторни политики.

• Разширяване на площта на защитените територии и подобряване на управлението на защитените територии и екологичната мрежа Натура 2000 с цел ефективно прилагане на европейските норми за устойчиво развитие и с цел интегрирането им в икономическото развитие.

• Актуализиране на правилата за устройство на територията с цел запазване предназначението на земите и горите и по-добро опазване на ландшафта и природата в защитените територии, Черноморското крайбрежие, плажовете, дюните, горите и пасищата.

• Изготвяне на план за възстановяване на гори, редки екосистеми (дюни, пасища, реки, езера и др.) и замърсени или ерозирали територии с цел повишаване качеството на природната среда.

• Подобряване на процедурите за оценка въздействието на строителните и промишлените дейности върху околната среда и биоразнообразието чрез:

• Завишаване на контрола върху независимите експерт-оценители;

• Адекватно оценяване на кумулативния ефект на инвестиционните дейности чрез усъвършенстване на съответните методи за оценка и чрез изготвяне на публична онлайн карта за визуализиране на всички инвестиционни действия.

• Опазване на горите от прекомерни сечи и кражби чрез засилване на държавния контрол в горите, изваждане на търговците от горите и замяна на горскостопанските планове с планове за управление с цел постигане на равнопоставеност на икономическите, социалните, рекреационните и природозащитните функции на горите.

2. Корупцията и липсата на експертен капацитет водят до разграбването и унищожаването на българската природа.

За да има силни и независими контролни институции, които да защитават опазването на природата и да управляват природните ресурси за реализирането на обществения интерес, е необходимо:

• Разследване и ревизия с международно и публично участие на всички спорни сделки, договори, концесии и разрешителни, свързани с разпореждането и ползването на публични земи, гори и природни ресурси.

• Възстановяване на институционалния капацитет чрез прозрачен и публично приет избор на специалисти с доказана експертиза, почтеност и независимост.

• Улесняване на публичния контрол върху опазването на околната среда, увеличаване на прозрачността на администрацията и разширяване на институционалната отговорност за опазването на околната среда.

• Създаване на възможности за публичен контрол върху административните и финансово-икономически дейности на контролните институции, включително чрез създаването на публични надзорни съвети към тях.

3. Информираното и активно гражданско общество е най-добрата гаранция за защитата на българската природа.

„Да, България“ ще го реализира чрез:

• Организиране на национална кампания за популяризиране на значението на българската природа за опазване на здравето и повишаване стандарта на живот на българите, както и за развитието на устойчива зелена икономика в сферата на туризма, земеделието, екологосъобразния транспорт, енергийната ефективност, възобновяемите енергоизточници, и управлението на отпадъците (разделно събиране, рециклиране).

• По-задълбочено интегриране на природозащитните теми в образованието в училищата и университетите.

• Интерактивни онлайн карти на всички бази данни за състоянието, заплахите и административните процедури по отношение опазването и управлението на въздуха, водите, почвите, горите, защитените територии, биоразнообразието, природните ресурси, както и инвестиционните намерения.

• Създаване на възможности за адекватно финансиране на неправителствения сектор чрез национални и европейски фондове за реализирането на природозащитни проекти.

• Улесняване и разширяване на възможностите за публично участие при взимането на решения свързани с околната среда, включително при разпореждането с публични имоти и ресурси, сключването на концесии и т.н.

• Разширяване на достъпа до правосъдие по въпроси свързани с околната среда, включително при устройството на територията, съобразно изискванията на Орхуската конвенция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.