петък, март 17, 2017

Предизборна платформа на „Да, България“ – Култура

Визия: Качествено съвременно културно съдържание, разпознаваемо и конвертируемо на европейската и световна сцена; развитие на нови публики и осигуряване на широк достъп до качествено културно съдържание от България и света; създаване на високи стандарти за опазване на културно-историческото наследство на страната и съхраняване на българската традиционна култура.

Цели:

• Финансова подкрепа за изкуствата и културата, която да даде възможност за реализация на творческия потенциал на българските автори.

• Реформа на образованието в областта на културата и изкуствата, така че да бъде конкурентноспособно в европейски контекст.

• Разширяване на достъпа до култура за публики в неравностойно положение, обвързване с образованието и създаване на нови потребители на култура, нови публики, по-развит културен пазар.

Политики:

1. Внимателна децентрализация в културния сектор, ясни правила и прозрачни процедури включващи:

• създаване на национални центрове по изкуствата, първостепенни разпределители на бюджет, управлявани от влиятелни обществени съвети, чрез които на проектен принцип да финансират регионални и национални инициативи и творци;

• прозрачно управление на държавните културни институти;

• прозрачност на конкурсите за директори и публични изслушвания на кандидатите за директори на държавните културни институти. Кандидатите ще трябва да представят управленска програма, а изпълнението и ще бъде контролирано от независим орган, който ще се избира на ротационен принцип;

• насърчаване на публично-частните партньорства в културния сектор;

• модернизиране на материалната база на държавните културни институти.

• елитните културни институти (опери, театри и пр.) като инструмент за налагане на национална културна политика трябва да разполагат с разширена автономия и с друг тип финансиране;

• регионални политики за култура и целеви програми за обогатяване на културния живот в малките населени места.

• създаване на равнопоставена възможност за подкрепа (инфраструктура и съдържание) на неправителствени културни организации, които постигат критериите за качествен продукт и достъп до нови публики;

• разширяване на достъпа до култура на социално слаби групи;

• политики за привличането на млада публика – деца, ученици и студенти.

2. Предефиниране на държавната подкрепа за култура - от „издръжка“ към „инвестиция“:

• двойно увеличение на бюджета за култура още през 2018 г.;

• законово регламентиране внесеното ДДС от търговията с книги да бъде инвестирано в модернизация на българските библиотеки;

• гъвкави механизми за стимулиране на иновативността и инициативността на културните институти и културните предприемачи и за насърчаване и създаване на качествен културен продукт;

• реформиране на финансирането на българските читалища и обвързването му с реални резултати (в момента се финансират над 3500 читалища, а само 10% от тях са истински активни граждански и културни центрове).

• развиване на фондове за подпомагане създаването на съвременни български произведения в различните области на изкуството и културата и тяхното разпространение;

• преразглеждане и оптимизиране на системата за делегираните бюджети като инструмент за управление на културата.

• целево финансиране на технологичното обновление, опазването, съхраняването и дигитализацията на книжовното културно наследство и превръщане на библиотеките в съвременни информационни институти;

• развиване на културното предприемачество и партньорства както в сектора, така и извън него: с училища, университети и бизнеса; Развиване на културния туризъм и насърчаване създаването на алтернативни културни маршрути и културни карти на градове и населени места;

• създаване на международни програми за обучение на културни мениджъри, за да може всяка културна институция и организация в България да участва активно в международния културен обмен и да спомага за популяризирането на българската култура по света;

• автоматично съфинансиране в размер на 25% от бюджета на проектите, спечелили в европейските програми за култура, с което да се стимулира достъпа на български проекти до европейските средства за култура.

3. Консервация и популяризация, а не фалшификация на културното наследство чрез:

• национална стратегия за консервация и популяризиране на недвижимото културно наследство. Недвижимото културно наследство е национален капитал, който трябва да бъде възприеман преди всичко като стратегически ресурс и неотменима ценност, съхраняваща идентичността и самосъзнанието, формираща културната ценностна система на нацията. Този капитал като национално притежание следва да се управлява в интерес на цялото общество;

• прозрачност и осъвременяване на управлението на културното наследство;

• премахване на възможностите за унищожаване и злоупотреби с културното наследство.

4. Международна културна политика

• Успешното интегриране на българската култура и изкуства в европейския и световен културен процес, както достъпа до най-добрите образци на европейската и световна съвременна култура е условие за приобщаването на нацията ни към обмена на идеи в съвременния свят.

• ще подпомагаме международното присъствие на българската култура и създаването на механизми за разпространението ѝ извън граница, ще поощряваме копродукциите в различните изкуства между български и международни творци, институции и форуми;

• ще подкрепяме форумите у нас, представящи световни образци на съвременното изкуство и култура чрез:

• подпомагане на международните контакти на българските институции, организации и творци;

• културна дипломация – подкрепа за представянето на българската култура на международни форуми;

• преосмисляне на ролята, броя и световните столици, в които има български културни институти с цел привличане на публики отвъд българската диаспора в съответните страни;

• по примера на европейските културни институти ще предлагат качествено обучение по български език.

5. Законодателни инициативи в подкрепа на културното развитие:

• преодоляване на законовите пречки за превеждането към фонд „Култура“ на предвидената в Закона за хазарта субсидия в размер на 10 % от приходите от хазартни такси;

• оптимизиране на закона за меценатството, за да насърчава, дарителството за културни проекти;

• оптимизиране на закона за меценатството, за да насърчава, а не да ограничава дарителството за културни проекти.

Ние вярваме в европейския модел за финансиране на културния сектор и във важността на взаимодействието на културните институции и културните оператори от всички европейски държави.

6. Цялостна културна стратегия изработена в сътрудничество с нашите европейски партньори и основана на нея реформа на сектора, която разбира културата като:

• най-важната форма на социалната кохезия и солидарност;

• проява на споделени ценности и свързваща миналото и бъдещето;

• водещ фактор за изграждане на национална, социална, общностна и индивидуална идентичност и нейното затвърждаване;

• подобряваща качеството на живот и духовното здраве на нацията. Свързана е непосредствено с чувството за удовлетворение и щастие. Тя разгръща креативния потенциал на нацията и е естествен антидот за разложението на едно общество, девалвацията на ценностите и всекидневния морал;

• мощно антикорупционно средство;

• естествено средство срещу съвременните популизми, фундаментализми и фанатизми;

• създаване на ефективни работни връзки и осмисляне на взаимовръзката между култура и образование, култура и социална политика, култура и териториална политика, култура и културна дипломация, култура и икономика, култура и креативни индустрии, култура и туризъм.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.