събота, март 18, 2017

Предизборна платформа на „Да, България“ – Просвета

ОБРАЗОВАНИЕ

Визия: Да отключим потенциала на българската нация чрез качествено образование за всеки.

Цели:

• Качественото образование създава свободни и предприемчиви личности, отворени към света и допринасящи за просперитета на България; образователни институции, които стимулират, а не потискат индивидуалните заложби и допринасят за развитието на активни и отговорни граждани.

• Качественото образование изгражда ученици, които обичат училището, влизат с желание и любопитство в него и излизат способни да учат през целия живот; реализират висока добавена стойност за обществото, способни са да мислят критично и да създават иновации.

Политики:

1. Учителската професия е стресова, отговорна и висококвалифицирана. Ще издигнем престижа и повишим възнаграждението на учителите и всички педагогически специалисти.

За да бъде учителската професия на нужното ниво, ще осигурим:

• създаване на среда за взаимна подкрепа, менторство, обмяна на опит и успешни практики в учителската професия;

• привличане в системата на мотивирани хора от различни професионални сфери, преминали през допълнителна педагогическа подготовка;

• изграждане на среда и система, която осигурява грижа за психичното здраве на учителите, отвъд формати, които развиват педагогическите им компетентности;

• подкрепа за продължаваща квалификация и обучение;

• създаване на механизми за включване на родителите в училищната общност и съвместна работа за постигане целите на учебния процес и цялостното познавателно и емоционално развитие на децата;

• достойно заплащане – увеличение на учителските заплати с поне 50% в срок от 3 години и стратегия за тяхното трайно повишаване според показаните от учителя резултати и след този период;

• адекватни материални и други стимули според заложени ясни критерии за напредък на учениците;

• разтоварване от бумащината и преминаване към електронни форми на процедури и документооборот;

• подпомагане на образователния процес чрез стимулиране използването на интерактивни и технологични инструменти.

2. Смяна на фокуса в образованието от наизустяване на информация към усвояване на умения – анализ, критично мислене, взимане на решение, себереализация и др. Това ще се постигне чрез:

• облекчаване на учебното съдържание от терминология, която не е съобразена с възрастта на децата;

• ясни критерии на оценяване, отразяващи обективно напредъка във функционалните умения на всеки ученик;

• намаляване на писмените домашни работа за сметка на извънкласните дейности и учене чрез правене;

• развиване на основни за 21-ви век умения:

• умение за учене – търсене и проверка на достоверност на информация, анализ и синтез;

• критично мислене;

• функционална грамотност;

• дигитална грамотност;

• творческо мислене и креативност;

• работа в екип;

• гражданска и институционална култура;

• финансова грамотност;

• екологично съзнание;

• комуникационни и презентационни умения;

• емоционална интелигентност;

• стимулиране на участие в младежки проекти за наука, технологии, иновации, изкуство, екологични, доброволчески и др.;

• развиване на висока физическа и здравна култура чрез редовни спортни занимания в училище и в извънкласни дейности;

• възпитаване на децата в познаване и потребност от култура и изкуство чрез активни връзки с културни институции, събития и дейци;

• стимулиране на творческия потенциал на децата и поощряване на заниманията им с различни изкуства, в това число чрез свободноизбираеми и извънкласни дейности в училище при осигуряване на нужното финансиране и материална база за тези дейности;

• създаване на връзки на децата с природната среда и възпитаване на базисни умения за взаимодействие и общуване с нея, за оцеляване сред природата, както и изграждане на основни навици на природосъобразно поведение;

• акцент върху ранното детско развитие и непрекъснатото учене през целия живот.

3. Училището трябва да е в състояние да даде равен шанс на всички деца, живущи в България и от българската диаспора в чужбина, да развият заложбите си.

Това ще стане чрез:

• равен достъп до качествено образование за всяко дете в България, независимо от социално икономическия статус на неговите родители;

• реална подкрепа за българските училища в чужбина и признаване на изпити за матуритетни, което позволява на деца от поне един български родител да кандидатстват в български университети;

• изготвяне на ресурсно (финансови и човешки) осигурена програма за подкрепа на училища с ниски резултати;

• реално прилагане на изискването всички деца да бъдат включени в предучилищно образование от петгодишна възраст;

• достъпна училищна среда, подходящи учебни материали и адекватна грижа от специалисти за деца със специални нужди;

• превенция на ранното отпадане от училище чрез координирани действия между МОН, МТСП, МЗ, МВР, МРРБ, МП, ДАЗД, общините и другите отговорни институции, както и адекватна социална работа за подобряване на семейната среда на отпадащите ученици;

• премахване на законовите пречки пред развитие на връзки с бизнеса и на професионалното образование;

• обновяване на фонда на училищните библиотеки, включително снабдяването им с компютърна техника и образователно съдържание в електронен формат, което да компенсира частично материалните неравенства сред семействата;

• специална грижа за талантливите деца в областта на науката и изкуствата;

• Най-малко 5% от БВП за образование

4. Създаване на достъпна база данни с постоянно актуализираща се статистика за състоянието на образованието, въз основа на която могат да се взимат управленски решения на училищно, общинско и национално ниво.

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Визия: Да повишим ефективността и престижа на българското висше образование и наука, така че да отговарят както на нуждите на обществото и бизнеса, така и на международните стандарти.

Цели:

• Да направим българската наука привлекателна за млади учени, българската научна диаспора и бизнеса.

• Да интегрираме напълно българската наука в Европейското изследователско пространство.

• Да интегрираме изследователската дейност с иновациите и да издигнем престижа на националната система за иновации.

• Качественото образование продължава в конкурентоспособни университети, които отговарят на световните стандарти и дават възможност за успешна реализация на техните студенти, среда са за свободен обществен дебат и генератор на идеи във взаимодействие със световната научна общност.

Политики:

1. Университетите трябва да създават специалисти с високо качество и добра реализация, както и да развиват знанието.

За да са ефективни и конкурентоспособни е нужно:

• финансиране на висшите училища не само според броя записани студенти, а според реализацията на студентите, рейтинга на университета в различните научни направления, научноизследователските постижения и международната разпознаваемост на преподавателския колегиум и други обективни критерии за качеството на преподаване;

• ясни критерии и стимули за кариерното развитие и научното израстване на преподавателите;

• усъвършенстване на процедурите за акредитация с акцент върху покриването на съдържателни обективни критерии, вместо върху формалното изпълнение на препоръки;

• един преподавател да участва в акредитацията само на едно висше училище; • създаване на ясни процедури за конкурси, които са отворени, недискриминационни и основани на реални критерии за избор на най-добрите кандидати;

• бърза и ефикасна процедура за признаване на полученото образование и научни степени от чужди университети и включване на получилите ги учени в преподаване и научната дейност на българските университети;

• създаване на условия за сътрудничество и обмен на знания и добри професионални практики между университетите и бизнеса;

• дългосрочна национална стратегия за държавна подкрепа на приоритетните и защитени специалности с възможност за евентуалното ѝ периодично ревизиране след широк дебат с всички заинтересовани страни: висшите училища, гражданите, бизнеса, неправителствения сектор;

• създаване на възможност за бизнеса да финансира приоритетни за него специалности; • развиване на предприемачеството в академичната система чрез по-добро управление на университетите, стопанска дейност в присъщите им области и защита на интелектуална собственост, комерсиализация на продукти от научна или художествено-творческа дейност;

• подкрепа на екипи в областта на науката и предприемачеството, които комбинират опита на професорите с енергията на младите учени и студентите.

1. Целта на науката е да ни помага да разбираме и променяме света около нас, за да живеем по-добре в него.

За да изпълни българската наука своята мисия е необходимо:

• повишаване на разходите за наука и иновации до 1,5% от БВП през 2020 г. и достигане на европейските нива на финансиране от около 2,5% от БВП до 2025 г. и разпределението им в зависимост от резултатите (инвестиции, с голяма възвръщаемост);

• подобряване на дейността на Фонда за научни изследвания чрез значително увеличаване на бюджета, подобряване на правилата за оценяване на предложените проекти и прозрачност на процеса;

• подобряване на координацията между изследователската дейност и иновациите от една страна и икономическата политика от друга.

2. Привличане и задържане на талантливи учени:

• чувствително увеличаване на стипендиите на докторантите и обвързването му с постигнатите резултати;

• открита и прозрачна система за кариерно израстване и заплащане, базирана на резултатите, включваща подходящи количествени наукометрични показатели за публикации, цитирания, патенти, сътрудничество с международни екипи и бизнеса и др., адекватно приспособена за различните научни направления.

3. Пълно интегриране на българската наука в Европейското изследователско пространство:

• реинтеграция на българската научна диаспора чрез специални научни програми; • методично и финансово подпомагане на български учени за кандидатстване в европейски проекти;

• подкрепа на български колективи за участието им в европейски научни мрежи и инициативи;

• въвеждане на европейските принципи и добри практики за кариерно израстване, финансиране на научни проекти и разрешаване на етични казуси (напр. плагиатство).

4. Извеждане на приоритети в българската наука и разработване на Национална програма за наука, включващ иновациите. За целта ще стартираме:

• структуриран и всеобхватен диалог с българската научна и иновационна общност с участието на местната власт и граждани, който да доведе до съставянето на Национална програма за наука;

• публични дискусии за изясняване на приоритетите, изискващи принос на науката и обясняването на нуждата от наука в обществото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.