понеделник, август 07, 2017

Как да се отпиша от Бюрото по труда?

Публикация на сайта „Правата ми“.

Въпрос: Безработен съм от дълго време и съм регистриран в Бюрото по труда. Имам късмет и си намерих работа, която ще започна през следващия месец. Трябва ли да уведомя Бюрото по труда и следва ли да прекратя регистрацията си в него?

Основания за отписване от Бюрото по труда

Отписването от Бюрото по труда представлява прекратяване на регистрацията ми в него като:

- безработен;

- зает – ако желая да сменя работата си;

- учащ;

лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, получаващо професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, което не работи.

Като регистриран в Бюрото по труда имам различни права – да получавам информация за свободни работни места, да ползвам посредничество при намирането на работа и други. С прекратяване на регистрацията ми отпадат както правата, така и задълженията ми като регистрирано лице – да се явявам в посочен ден и час, да изпълнявам препоръките на трудовия ми посредник и други. Важно! Когато някое от обстоятелствата, които съм декларирал при регистрацията, се промени, имам задължение в 7 – дневен срок да уведомя Бюрото по труда. Това означава, че ако започвам работа, също трябва да уведомя Бюрото по труда в 7-дневен срок за това обстоятелство.

Отписването ми от Бюрото по труда може да стане на различни основания:

- по мое желание като подам заявление;

- ако почина;

- ако започна работа и подлежа на осигуряване;

- ако се включа в програми и мерки за заетост, както и в заетост по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

- ако съм регистриран като придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (включително ако е в намален размер), получаващ пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава, но неработещ, както и като заетили като учащ и не съм посещавал и не съм ползвал услугите на Бюрото по труда през предходната година; когато не изпълням препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие;

- когато не се явя на посочените дата и час в писмената покана от Бюрото по труда или в срок от три работни дни след тази дата;

- когато отказвам да приема предложената ми подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

- когато прекратя участието си в курс за обучение на възрастни;

- когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или получавам професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или пенсия за старост в друга държава;

- когато в 7-дневен срок не уведомя Бюрото по труда за промяна в декларираните от мен обстоятелства;

- когато декларирам неверни данни при регистрация в Бюрото по труда.

В последните случаи дерегистрацията ми представлява санкция за моето поведение.

Нова регистрация и възстановяване на регистрация

Когато не съм изпълнявал задълженията си и регистрацията ми е прекратена на това основание, имам право отново да се регистрирам в Бюрото по труда, но след изтичане на 6 месеца от прекратяването на регистрацията ми. Изключение са случаите, когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или получавам професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или пенсия за старост в друга държава.

Освен това в тези случаи мога да представя доказателства (официални документи) за наличието на уважителни причини за неизпълнение на задълженията ми и прекратената ми регистрация да бъде възстановена.

Също така регистрацията ми се възстановява и когато не е възникнало трудовото правоотношение – регистрацията ми е прекратена, защото започвам работа, но впоследствие не постигам съгласие с работодателя за някои условия и не постъпвам на работа.

Регистрацията ми се възстановява след като представя документ за самоличност и лично подам заявление-декларация до директора на дирекция “Бюро по труда”.

Ако съм участвал в субсидирана заетост – програми, финансирани със субсидии от държавата, които осигуряват временно работни места, но участието ми е било прекратено поради дисциплинарно уволнение, ще имам право на нова регистрация не по – рано от 12 месеца след уволнението.

Кой е компетентен да прекрати регистрацията ми и как мога да се защитя?

Заявлението за прекратяване на регистрацията (когато се отписвам по мое желание) трябва да подам в Бюрото по труда, в което съм регистриран. Когато постъпвам на работа и искам да прекратя регистрацията си, следва заедно със заявлението да подам и документи за назначаване на работа – например копие от трудовия си договор.

В останалите случаи регистрацията се прекратява и възстановява с решение на директора на Бюрото по труда. За тези решения Бюрото по труда е длъжно да уведоми НОИ.

Решенията за прекратяване и възстановяване мога да се обжалвам в 14 – дневен срок от съобщаването им пред Директора на дирекция “Регионална служба по заетостта”. Ако не съм доволен от резултата, мога да обжалвам решението за прекратяване или възстановяване на регистрацията ми и пред администравния съд.

Ако длъжностното лице не прекрати регистрацията ми, въпреки че са налице основанията за това, носи отговорност. На него може да бъде наложена глоба в размер от 200 до 500 лева.

Ако аз не се отпиша от Бюрото по труда, когато започвам работа, ще мога да се регистрирам отново след не по – малко от 6 месеца. Освен това ако получам обезщетение за безработица, то ще бъде прекратено.

Автор: Лора Терзиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.