четвъртък, декември 07, 2017

Какви са правомощията на кмета?

Източник: Pravatami.bg

Автор: Диляна Георгиева, студентка по право в СУ „Св. Климент Охридски”.

Минат, не минат няколко години и гласуваме за кмет. Чувам по телевизията, че има кмет на община, кмет на район, кмет на кметство и почвам да се чудя кой е по-по-най. Знам, че кметът е отговорен за това, което се случва в рамките на територията, в която е избран, но с какво точно се занимава и докъде се разпростират правомощията му?

Как се избира кмет? Активно и пасивно избирателно право

Кметът на общината, както и кметът на района или кметството се избират пряко чрез гласуване от населението за срок от 4 години. От коя част от населението обаче или по-научно казано – кой притежава активно избирателно право?

- всеки български гражданин, който:

-- e навършил 18 години към деня на гласуването,

-- не е поставен под запрещение,

--не изтърпява наказание лишаване от свобода

-- eживял в съответното населено място през последните 6 месеца.

- гражданин на държава членка на Еврпейския съюз, освен България, който:

-- e навършил 18 години към изборния ден включително;

-- не е поставен под запрещение;

-- не изтърпява наказание лишаване от свобода;

-- има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;

-- e живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място;

-- не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин;

-- предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място.

Право да бъде избирано за кмет (или пасивно избирателно право) има всяко лице, което отговаря на следните изисквания:

-- да е български гражданин;

-- да няма друго гражданство в държава извън Европейския съюз;

-- да е навършил 18 години към изборния ден включително;

-- да не е поставен под запрещение, да не изтърпява наказание лишаване от свобода ;

-- да е живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Каква е разликата между всички „видове“ кметове и какви са правомощията им?

На първо място – териториалната им компетентност. Кметът на общината има правомощия в рамките на цялата община, докато районните кметове и кметовете на кметствата изпълняват своите правомощия в рамките на съответните административно-териториални единици, за които отговарят и не могат да решават въпроси, излизащи от този предел. На второ – кръга от правомощия, които притежават. Нампример кметът на район отговаря за организирането и провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия, като концерти или различни инициативи за опазване на околната среда.

Основни правомощия на кмета на общината:

-- ръководи изпълнителната дейност в рамките на общината;

-- назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината и кметските наместници;

-- отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;

-- организира изпълнението на общинския бюджет;

-- организира изпълнението на дългосрочните програми, изготвени от министерския съвет и общинския съвет;

-- възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове;

-- изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние –компетентен е да издава акт за раждане, граждански брак и смърт;

-- оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи – Например ако възникне спор между етажните собственици, то кметът следва да ни съдейства за разрешаването му;

-- може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните (които нарушават по някакъв начин закона) или нецелесъобразните (неправилно издадените) актове на общинския съвет (ОС). Кметът може също да оспорва незаконосъобразните актове на ОС пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.

В изпълнение на своите правомощия кметът издава заповеди. Такава може да бъде например заповедта на кмета до живущи на дадена улица да боядисат обитаваната от тях сграда или пък да почистят снега по тротоарите. С тези заповеди кметът може да определя и позволените места за паркиране. Освен това кметът на общината и кметът на района могат да оправомощават заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, предвидени в закон.

А какви са основните правомощия на кметовете на райони и кметства?

-- изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;

-- организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

-- отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

-- приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

-- води регистрите на населението и за гражданското състояние;

-- осигурява извършването на административни услуги(като промяна на име или издаване на удостоверение за наследници) на физически и юридически лица;

-- осигурява спазването на обществения ред;

-- изпълнява функции, възложени му от кмета на общината;

-- организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

-- може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Изслушва се задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.

Кой осъщетвява контрол върху действията на кмета?

Компетентни да осъществяват контрол върху дейността на кмета са областният управител и общинският съвет. Актовете на кмета могат да бъдат оспорвани по административен ред пред областния управтел. Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета. Срокът за реакция е 14 дни от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва и незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.