петък, февруари 02, 2018

Писмо на Васил Левски до Атанас п. Хинов – 25 август 1872 година

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 91. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. Б., п. 102. Арх. К. Цанков. М. Сб. кн. XVI и XVII, № 17, стр. 773.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО АТАНАС п. ХИНОВ - 25 АВГУСТ 1872 ГОДИНА

1872, 25 август, Българско

№-р 20-ти

Господин Анастасе!

В Плевен

Отговарям на писмото ти, което и [е] без дата, получих го на 5-ти август. Чуй, господине, ако аз не бях великодушен [1], не бих дошъл дотук, от 61-во [2], за да се запознаем и с теб. Ето трета година. Питам те, да ми отговориш, отговорил ли си или не! Това ми е [3] работата - да те попитам: прочел ли си устава, който по вишегласието на всички ч. к-ти [4] е потвърден, и [прочел ли си] окръжното писмо, в което заповядва Централният комитет, които съм ви изпратил преди две седмици.

Байо, аз ни та [5] настъпвам по краката, но изпитвам по устав, а извършвам според пълномощното си, като по-напред благоразумно изпитвам, и взема факти в ръцете си. Пък ти прави по твой кеф.

Както казах по-горе: аз съм посветил себе си на Отечеството си още от 61-во [лето] да му служа до смърт и да работя по народна воля. И ако това ти не виждаш, че си неверен [6], то децата ти ще видят, ще помислят и за теб. Следователно и по волята народна, ето и устава, по който върви всеки народен, няма за какво да се пишат глупости, които го докарват да престъпи за смърт [7]. Ето, че ти не си народен: виж[д]аш злото народно и не го казваш, а го чакаш да стане по-голямо и да убие народа! Навождаш ми А. Покойний [8], когото познавам за чист човек и работник, а ти го очернюваш, като доказваш фактично [9], че ако той би бил жив, всичко щяло да излезе наяве [10]. Каквото и за Д. [Общи], с когото не щели сте да оставите работата така занапред [11]. Тук падаш в отговорност да умиеш лицето на покойния с истината [12], когото мислихме, че не държеше кривото ни минута в себе си [13] [и] комуто бях дал и пълномощно да отиде, откъдето ме викаха, да каже всичко, щото знае [14]. И като се завърна, не мина много и почина [15]. Да му е лека пръст, защото, очевидно е вече тук, че не е имал скрито в себе си нищо. Така също трябва да се изповядаш и за Д [16]. Според писмото ти, както виждам, че ти се е разкайвал [17], защото не си му бил уважавал [18] работата и не си му давал предница [19] [а] ми принасял пари, пък аз стоя по два-три месеца на едно място и ям готови пари! И казваш ми: „Няма яма! [20]“ Такива частни мръсотии като говориш от себе си, който [21] нямаш и право да питаш защо това [е] така, или онова иначе, освен частния к-т [22], на когото се е и писало какво има да се прави. А инак ти честно не правиш нищо друго, освен интрига, която спира хода на народната работа. Ако си разсърден от оногова, чрез когото си искал да се разбереш с мен за представите[л] - как да стане от ваша страна, разбери се с него [23], който казва, че не си дошъл нарочно до мене, а само да се повидиш [24]! Па и на това не отказах! Когато разговаряме с пратеника, при нас имаше и друг член, който чу, че казах: „Аз ще изляза на моравата, нека дойде! [25]“ Оттам нататък не зная за приказките ви [26]. А за представител бях писал на частния ви к-т [27] да изберат, упълномощят и да тръгне по пътя, както бях писал. Както на вас [28], и [на] другите частни комитети еднакво бях писал [29]. Да прекъсна сега [да отговарям по-нататък] на всички твои бълвочи. Така казвам, защото са [нещо] беззаконно (не са по устава, който аз почитам за най-свято и съм се заклел да го изпълнявам точно). На всички, изложени твои в писмото ти [клевети] от край до край, събери документите и ги предай в частния ви комитет, че оттам ще се вземат и да се пренесат на съд. Властта ще разсъди и [може] да ти даде правото. Ако ли пък по тия твои работи [30] частният комитет ви е спрял от работата си, та няма кой да ги приеме [31], то [те] нека бъдат готови в теб, че като те повикат [32], на часа трябва да бъдеш готов.

Аслан Дервишооглу Кърджала

Бай Анастасе! Ти ме запозна с Аслан Дер. Кърджала, и до днес съм работил с него. До днес не съм видял в него никаква грешка. Чист е.

В.Т.А. [33]

Подобно и аз. М. [34]

-----------------------------------

1. Предан и верен на делото.

2. От 1861 г.

3. Това ми е.

4. Частни комитети.

5. Не те.

6. Защото нямаш вяра в мен.

7. Да мине границата, за да заслужи смъртно наказание.

8. Привеждаш ми за пример покойния Ангел Кънчев.

9. Като твърдиш.

10. Ако Ангел Кънчев бил жив, щели да излязат наяве всички злоупотреби, които върши Левски.

11. По същия начин и с Димитър Общи щели сте сега да извадите всички мои злоупотреби наяве.

12. Защото не можеш да докажеш истината и трябва да се отречеш от клеветите си.

13. За когото ние мислехме (и мислим), че нито минута не хранеше зла мисъл у себе си.

14. И когото изпратих да иде, където викаха самия мен, и го упълномощих да говори.

15. Нямал е време да открива или да мисли зло за Левски.

16. Димитър Общи.

17. Оплаквал ти се е.

18. Не одобрявал.

19. Д. Общи се оплаквал, че Левски не го оставял да напредне.

20. Яма - имот, пари обречени на плячка.

21. Такива лични (частни) клевети (мръсотии) хвърляш върху мен от свое име - ти, който според устава...

22. Забравил си, че само частният комитет в Плевен.

23. Ако те е разсърдил онзи, чрез когото искаше да се разбереш с мен по въпроса как да стане избирането на представител за Общото събрание в Букурещ през миналия май, разправи се с него.

24. Той не ми каза нищо друго, освен че си искал да се повидиш с мен, а не че ще разискваме избора на представител.

25. При разговора на Левски с посредстващото лице присъствал и трети свидетел, който бил комитетски човек, следователно посредникът на Анастас п. Хинов нямало защо да не каже открито целта на мисията, с която е бил натоварен от него. Левски назначил свиждането да стане извън града, на една морава. Свидетелят чул това. Цялата трудност за разбиране на този наистина труден отказ от писмото на Левски се заключава в извънредно тежките обстоятелства, при които революционната организация през онова време е работила. Скривалището на Левски е известно само на две-три доверени лица от града. Едно от тези лица е посредникът за исканото свиждане. Последното не можа да стане в самото скривалище: избягва се всяко движение около него, за да не се някак привлече будното око на властта. Така свиждането се е налагало да стане навън. Но по чия вина все пак то не е станало (в свръзка с което - според както се разбира от писмото - е избухнала нова сръдня от страна на А. п. X. към Левски). Този въпрос остава да се изясни чрез други документи.

26. Не се знае какво се е говорило между него и пратеника.

27. На частния ви комитет.

28. Както в Плевен така...

29. Не правих никакъв особен намек кого да изберат, за да ме подозираш, че съм желал да осуетя твоето избиране за председател.

30. Ако поради тези твои незаконни постъпки (обвинения против мен).

31. Вашият комитет ти е отнел възможност да действаш по-нататък (ако той не им дава ход, не ги приема).

32. Частният ви комитет в Плевен ще те повика по заповед на Централния комитет.

33. Велико Търново - Асеновци.

34. Навярно отец Матей Миткалото. Двете бележки носят два различни почерка.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

78. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 3 август 1872 година

79. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 4 август 1872 година

80. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в с. Ихтяр Касан Хатем – 6 август 1872 година

81. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Букурещ – 25 август 1872 година

82. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 август 1872 година

83. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 август 1872 година

84. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.