СЛУЖБОМЕР

неделя, октомври 23, 2016

Григор Пърличев – Автобиография – 7

Григор Пърличев от Охрид, Вардарска МакедТойия - "Автобиография", публикувана в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XI, София, 1894 година
Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА, ШЕСТА.

- Чуваш ли? - ми пошепна Емин.

- Чувам.

- Хич не бой се: с пари те подкова владиката и с пари ще се отървеш. Днес навсякъде и убийците с пари се отървават.

- Всичко разбрах, кажи ми нещо за владиката.

- Виждаш ли тоя кон?

- Виждам го.

- Той е натоварен със свите (сукна) и разни други дарове, пратени от владиката на мюте- сарифа. Оттук познавам, че ти си просто наклеветен и се радвам. Мютесарифът е умен и кротък човек, той ще лапне рушветите на владиката и пак ще те пусне.

- Амин.

- А оня кон, по-надясно, е товарен с твоите книги.

- Какво ще правят с тях?

- Ще ги прегледат.

- Нека! Но моля ти се да ми ги пазиш како окото си.

- Нямаш грижа.

- Беше ли у дома, когато ме задържаха?

- Не! Ние претърсихме неговата къща (и ми посочи внука ми).

- Какво е обвинението?

- Според донесението на владиката се надявахме да намерим у вас пушки, ножове и барут, а нищо не намерихме: не бойте се за книгите, и да се намери някоя лоша, то не е за зиян (щета).

- Няма ни една книга лоша от моите.

- Така да си ми жив. Срам е за царството да мъчи честните хора.

- Но защо толкова много жандарми, които аз не познавам.

- Повечето са от Дебър.

- Не стигаха ли охридските?

- Я помисли малко: вие в Дебър сте наклеветени като хасии (бунтовници).

Тръпки преминаха през тялото ми. Тежеше ми среброто. Същата вечер, по време на съня, можеше да ми го отнеме някой от многобройните жандарми, които ме заобикаляха. Реших се да го дам на Емин. Наистина, между всичките жандарми нямаше ни един да ме обича повече от Емин.

- Емин ефенди!

- Буюр (кажи – бел. П. Н.)!

- В Дебър ние ще бъдем по тъмно и ще имаме много нужди: моля те да ни наглеждаш понякога, да ни носиш хлебец, да казваш по някоя блага дума за нас.

- Това ще го направя, дори и да не ме молиш, само нямайте грижа.

- Не е ли по-добре, Емине, тези пари да стоят у тебе, отколкото у мене?

- Дай! Дай! На Емин ги даваш. Имаш ли шамлия (кърпа)?

- Много.

- Дай!

Дадох му една кърпа, той върза две на две успоредните ѝ краища. Бръкнах в джобовете си и сложих в кърпата няколко шепи сребро. После му дадох и лирите.

- Тези пари са вакъф параси.

- Давай и където трябва, Емине, но не вярвам да стигнат.

- Ще стигнат.

Боже мой! Колко люта беше зимата!

- Емине, вашият амир (началник – бел. П. Н.) жив ли иска да ме отведе в Дебър, или мъртъв?

- Стай фурула! (Пепел ти на езика! – бел. П. Н.) Какво говориш!

- Умрях от студ, виж краката ми.

- Оуу! - възкликна Емин, като пипна краката ми. - По-студени са от желязо: какво да правим?

- Да ми позволят да вървя пеш.

- Но прангите ще ти убиват.

- Нека, само да се стопля малко.

- Чакай да поискам изин (позволение) - каза той, изтича към бимбашията, разказа му каква е работата, получи позволение и се върна.

- Имаме изин - каза той.

Слязох от коня, също и внукът ми.

- Емин! - каза бимбашията. - Ако ти побягнат, вай халана (горко ти)!

- Ефендим! Аз с цената на живота си гарантирам за него.

- А за другия?

- Той ми е внук - казах на Емин.

- И за него - каза Емин.

- А какво има в кърпата?

- Пари.

- Много пари трябва да имат тези хасии.

- Ефендим! (Господарю! – бел. П. Н.) Те нито хасии са, нито пари имат. Народът насред чаршията им ги подари.

- От тези пари да не си взел някакво хисе (дял)?

- Стай фурула! При царския живот пари като милостиня не вземам, нито други позволявам.

- Аферим, бе Емин! Сени омбаши япаджаам.

- Ефендим! Ако имаше правда на света, аз бил бих юзбаши - рече и извади от дисагите ми няколко пещника и на мястото им тури кърпата.

- Няма ли да възседнеш коня ми, Емине!

- Не! Не съм уморен.

- Ако бяха всичките турци како тебе, цяла Европа би треперила от вас, както преди.

- Нашата книга казва, че хиляда и двеста турци, добри, честни и богобоязливи, могат победят най-силната войска.

Като прехвърлихме Дринския мост при село Дъбовяни:

- Стопли ли се малко? - попита Емин.

- Да!

- Сега възседнете конете си да не ви убиват прангите.

Възседнахме конете си. След няколко минути срещнахме пътници турци, яздещи великолепни коне.

- В Дебър почнахте ли рамазана?

- Да!

- Кога?

- Днес.

Юзбашията хвърли цигарата си и всичките жандарми последваха примера му. 

Стигнахме Мерсимбеговия хан. Беше мрак. Настанихме се в пространен зимник, а бимбашията с неколцина жандарми - на първия етаж, жандармите седнаха всеки на полагащото му се място. Мене и внука ми поставиха покрай огъня, може би за да ни пазят по-добре, но аз зная, че човеколюбието блестеше у много османлии, докато у много християни нямаше нито зърно милост. Започнаха ония разгорещени приказки, рамазанските приказки. Хляб имах много: извадих няколко пещника и раздадох на жандармите. Пречупиха ги, водните частици в тях бяха измръзнали и светеха: дълъг стана разговорът за зимата. Поставиха пещниците покрай огъня, за да се размразят, и ни дадоха по половин пещник на мене и на внука ми. Не вкусих и трошица. Влиянието на огъня ни склони към сън. От разговора чух само това: “Ако тези хора наистина са противници на държавата, няма да се спасят.“ После заспах.

В критичните дни на живота и когато хората са най-много развълнувани, им се присънват сънища, които ясно им предсказват, каква съдба ги очаква. Същото се случи и тази вечер. С телесните си очи не съм никога нищо видял толкова ясно, колкото онова, което видях тази вечер с душевните очи: яви ми се на сън един нисък човек, с пребяла риза, белобрад, гологлав, плешив. Гола сабя, светла като слънце, блестеше в десницата му; махна с нея и разсече главното звено на веригите ми. Веднага се събудих - от радости ли, или от живостта на съня. Събуждам внука си, никак не иска да стане.

- Стани, стани, Георгий, имам да ти казвам нещо радостно.

Стана. Тога се обърнах към празнуващите османлии:

- Слушайте, моля ви се.

Разговорът прекъсна. Всички се умълчаха.

Няма нито един народ по света да слуша като османлиите, с прилично благоговение, онова, което казва който и да е, даже и най-простия и най-презрения човек. Разказах им точно съня си. Мълчание дълбоко и дълго.

- Душа да нямам - се чу един глас, - ако не ти паднат прангите, и то скоро.

Това тълкуване беше утешително и затова ми се видя естествено, макар че се бях смял дотогава на всичките разказвачи и тълкуватели на сънища.

Сутринта - дълбока зора, готвим се за пътуване. Прангите ни звънят в ханския двор. Бимбашията слуша звъна и приказва на двама жандарми: да ни махнат прангите. Един от жандармите изрече една мръсна псувня и с нисък и роптателен глас каза по арнаутски: “На гяурина да му се яви светец и да му махне прангите! Аз не му ги махам“, и отговори на бимбашията:

- Тук няма гвоздей.

- Потърси в хана и ще намериш.

Арнаутинът походи из хана, като се преструваше, че уж търси гвоздей, и се върна.

- Ефендим, няма гвоздей.

- Ако тука няма, ще идеш в село и ще намериш.

- Аман, ефендим! Селото е много далеч!

- Пет часа, далеч ще идеш и ще намериш.

Гвоздеят беше в джеба на тоя жандарма. След няколко минути го извади и отключи прангите ни с ужасни роптания.

Тръгнахме по ония стръмни рътове, които се възвишават над Дрин. Човек се схваща, ако от тази висота метне поглед на сините Дрински струи. Пътят прилича на козарска пътека, щом го видиш, ще заключиш: “Тук живеят зверове.“

Да оставим впечатленията, които ми направи пътуването: дълго би било да се разкаже всичко подробно.

Когато приближихме до град Дебър, един звероподобен жандарм:

- Дай пари - ми каза, - или иначе ще подбудя всичките дебърски деца с камъни да ви замерят.

- Мълчи, бе муртат (вероотстъпник – бел. П. Н.)! - каза му Емин и той млъкна, и наведе главата си.

Влязохме в Дебър. Тоя град, със забогателите си от грабителство жители и охолния им живот прилича на оазис посред Сахарската пустиня. Този оазис е погълнал всичкия сок на околията. Там е натрупано всичкото богатство на християнските градове и села, близки и далечни. Там арнаутката лежи на пухено легло, обиколено отвред със златошити възглавници, когато честният славянин се лишава от насъщния хлебец, когото той с пот на лицето си произвежда за грабителя. Всякога похвални и славни са били османските дипломати, но защо ли те не поискаха ни веднъж да накажат злодейския град Дебър, от който султанското правителство не получило никога ни редовна войска, ни най-малкия данък и чиито башибозуци са опозорили държавата пред целия свят. (Че те отиват на бой, не за да се бият за вяра, а за да грабят стоката на мирните граждани) Защо министрите ни слушат ежедневно дебърските злодеяния и се преструват на глухи? Искат ли да вразумят град Дебър? С пет хиляди войници могат да направят това. Ще се лишат ли от пари? Но в Дебър ще намерят безчетни съкровища, които, по всеки закон, са държавни. Защо наказаха с оттегляне Кадри паша, най-способния си служител, който успя да улови всичките главатари на дебърските злодейски чети, прати ги под конвой в Битоля и накара така дебряните да живеят мирно и да строят обществени пътища като всички покорни поданици? Защо изпълниха буквално дебърската молба и не само Кадри паша наказаха с оттегляне, а и главатарите на дебърските разбойници освободиха и разрешиха строенето на пътища по цялата дебърска околия, на която жителите са вечни врагове на мира, на тишината и на правдата?

Но колкото и да желая отговор на тези въпроси, длъжен съм да не се отклонявам от предмета си и да кажа нещо за дебърската тъмница: като дотегнах досега на читателите си с излишна говорливост, длъжен съм да им разкажа накратко за последвалите ужасни събития, но колкото и да бъда кратък, трябва ми още доста мастило, защото и материята е изобилна.

Влязохме в къшлата (казармата). Най-напред ни поставиха в затворническа килия, тясна, дълга и доста тъмна стая, където живееха жандармите. Боже мой! Какво ще стане с мене? Предразположен към нервни болести, силно раздразнителен, неспособен на притворство и ласкателство, аз съм свикнал да говоря направо, рязко, неприветливо - как ще се сближавам с тези звероподобни същества?

Г-н Христо Чудо (добър му час!), охридски кожухар, който работеше в Дебър и беше наглеждал много затворници, ни посети и ни донесе хлебец и печено месо. Двамата се разплакахме - с тази разлика, че неговите сълзи течаха от жал, а моите от радост, че в Дебър намерих един благодушен съотечественик, втори баща, на когото можех да се осланям.

О великодушни християни, родени и сами да бъдете мъченици и с мъчениците да съпреживявате... Но нека да оставим поезията.

След две минути г-н Димитраки ефенди, аптекар на войската, дойде и ми донесе една кърпа, пълна с ябълки.

- Добре ли си със здравето?

- Носът ме боли.

- Да! Имате оток и това е от лютия студ...

След като си отидоха посетителите, жандармите ми отнеха един табакерата, други цигарлъка. Те биха отнели и дрехите ми, ако можеха да сторят това ненаказано. На сутринта ето ти моя неотлъчен във всичките подвизи приятел, г-н Яким Сапунджиев. В Атина, когато нито един от предишните приятели и съотечественици не искаше да ми каже “добро утро“, само Яким ми остана верен. Като се видяхме в Охрид, сговорихме се да заместим владиката и гръцкия език с български.

Яким ми каза на гръцки:

- Дойдох да те спася или да гина заедно с тебе.

- Недей, друже! Ти имаш семейство!

- Когато изрекох против гърцизма ядовитото слово и гъркоманите се готвеха да ме пратят вързан в Цариград, не беше ли ти, който ми каза: “Друже, не бой се!“ Не беше ли ти, който преписа цялото ми слово със своя ръка и ми връчи преписа, и ми каза: “Дето и да идеш, носи с тебе това писмо. Аз ще гина за тебе: ти - семеен, аз - свободен?“ Няма никога да забравя това.

- Но вместо един, ще гинем двама, а това не е разумно: остани поне ти да воюваш ...

- Всичко е решено! Казах на съпругата си: “Отивам на смърт и ако родиш мъжко - да го кръстиш Григор, защото, струва ми се, Григор Пърличев няма вече да го видим жив“.

- Аз не съм на твое мнение, несъмнено ще се спасим.

- Амин.

- Не се ли уповаваш на силните ни защитници, а особено на г-н Христо Паунчев?

- Бог да го порази! Именно тоя Х. Паунчев помолих умолително за кон и му казах: “Г-не! Пърличев гине! Дайте ми кон да ида в Дебър да сложа пръст на очите му“, а той ми отговори: “Страх ме е да не познаят в Дебър коня ми“. Ето ти нашите защитници!

- Но ако у охридските първенци човеколюбието е угаснало, то поне у народа го има и у тукашните велможи ще го намерим.

- Затова и донесох множество пъстърви, достойни да красят трапезата и на Крас. Но помни това, че ние, като сме попаднали в ръце на неприятелите си, не можем намери у тях ни четвърт част от милостта, която ние бихме показали към тях, ако те бяха попаднали в нашите ръце.

- В това съм уверен. Когато троянският шпионин Долон попаднал в ръце на Диомид и му се молел горещо да го пусне за скъпоценен откуп, Диомид, ако и да му обещал предварително, че няма да го убие, сурово му отговорил: “Ако те пусна сега, утре пак зло ще мислиш на гърците и ще им вредиш с шпионството си или с копието си.“ Християнският закон осъжда такива жестокости, но фанариотът, ако и да е образ Христов, предпочита, както и всякога е предпочел, елинския закон. Но дълги разговори не са ни необходими, иди, работи и не се излагай; а за мене ще се грижат и Бог, и светиите.

Яким ми стисна ръката:

- Сбогом.

След малко дойде Емин и ми каза:

- На ти парите непокътнати, но не е добре да ти държиш при себе. Кому да ги предам? Кой ти е верен тук?

- Ти и Господ, и Христо Чудо.

- Стига.

И Емин излезе с парите, народния дар, и след малко се върна.

- Предадох ги - каза - на Чудо. Той ми даде и тези зърна сухо грозде за лек.

И едновременно с това Емин отвори едно зърно, махна семките му и ми го наложи на носа.

По цели нощи (през рамазана турците нощем не спят) Сапунджиев и Чудо посещаваха безсънни по-знатните и влиятелни аази и бейове, да ги смекчават, кого с молби, кого със гъделичкащи обещания, всичките с пъстърви. На дебърския владика Антим обещаха митрата на св. Климент и подариха 30 лири и скъп кожух.

- Лирите не ги приемам - каза той, - освен за да ги подаря, където трябва, за спасение на славния охридски поет!

Забележете, първо, че Антим, като албанец, и докато беше в Охрид, много пъти показа към мене знаци на любов (искрена или притворна, Бог знае), защото в “Άρματωλός“ бях похвалил няколко албански добродетели, второ, че той горещо желаеше да стане охридски митрополит.

(Следва)

БЕЛЕЖКИ

1. 1. Оригиналния документ можете да видите ТУК.

2. Още обработени документи – в „Библиотека на Павел Николов“.

3. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

4. ЗА АВТОРА: Роденият в Охрид Григор Ставрев Пърличев (1830-1893) е виден български възрожденец, писател и преводач.

събота, октомври 22, 2016

Нобелови лауреати – 1937 година

Клинтън Джозеф Дейвисън (Clinton Joseph Davisson)

22 октомври 1881 г. – 1 февруари 1958 г.

Нобелова награда за физика, 1937 г. (заедно с Джордж Паджет Томсън)

(За експерименталното откриване на дифракцията на електроните в кристалите.)

Американският физик Клинтън Джозеф Дейвисън е роден в Блумингтън (щат Илинойс). Той е едно от двете деца и единствен син на бояджията Джозеф Дейвисън и учителката Мери (Калверт) Дейвисън. Завършва блумингтънското средно училище през 1902 г. По време на обучението си в Чикагския университет проявява толкова необикновени способности по физика, че в средата на 1903/04 учебна година един от неговите професори, Робърт А. Миликен, го препоръчал за мястото на починал преподавател по физика в университета "Пардю". През 1904 г. Дейвисън се връща в Чикаго и една година по-късно става преподавател в Принстънския университет. За четири летни сесии в Чикагския университет завършва през 1908 г. дисертацията си и получава степента бакалавър.

В Принстън Дейвисън работи като асистент на английския физик Оуен У. Ричардсън, който става ръководител на докторската му дисертация. През 1911 г. Дейвисън завършва докторската си дисертация по физика и магистърска по математика. Дисертацията му носи заглавието "За топлинните емисии на положителните йони от горещи тела" ("On the Thermal Emission of Positive Ions From Hot Bodies"). Терминът "топлинни емисии" е измислен от Ричардсън за означаване на кръг от явления, свързани с излъчването на електрически заредени частици от нагорещените тела.

Докато учи в колежа и в университета Дейвисън не ползва ничия материална подкрепа. През август 1911 г. се жени за Шарлот Сара Ричърдсън, сестра на Оуен Ричардсън. Семейството има четиир деца. Когато Дейвисън става асистент-професор в Технологичния институт "Карнеги", двойката се премества в Питсбърг. Преподавателската натовареност на Дейвисън е толкова голяма, че за шест години успява да реализира само един свой замисъл и да публикува получените резултати.

Когато Съединените щати влизат в Първата световна война (1917 г.), Дейвисън се записва доброволец в армията, но е отхвърлен от медицинската комисия. Той е с много крехко телосложение и макар че не се оплаква от здравето си, му се налага да пази силите си, чийто запас е явно ограничен.

Като си взема отпуск от Технологичния институт "Карнеги", Дейвисън отива да работи в инженерния департамент на фирмата "Уестърн електрик", където се занимава с разработването на електронни лампи за нуждите на армейските свързочни средства. Подобни лампи работят като електронни капани, позволявайки да се регулира потока електрони от нажежена жичка към положително заредена метална пластинка. Напрежението, подавано на метална мрежа, разположена между жичката и пластинката, позволява да се модулира електронни поток. Въпреки че изследванията, които се правят с военна цел, отнемат не малко сили и време, Дейвисън успява да работи и над проблемите на фундаменталната физика. Скоро той си спечелва репутацията на изобретателен и прецизен експериментатор, умеещ да преодолява всякакви трудности. След кроя на войната Дейвисън продължава да работи в инженерния департамент на "Уестърн електрик", който се превръща по-късно в "Бел телефон лабораториз".

В "Уестърн електрик" Дейвисън се занимава с изследвания на термойонните емисии и емисиите на електроните от метали при бомбардиране на повърхностите им с електрони. Той се опитва да изясни механизмите на електронните емисии от нажежените жички в електронните лампи. Ако нишката или нейното покритие от метални оксиди, което увеличава излъчващата способност, престават да функционират, електронната лампа става безполезна като прибор. Изследванията на Дейвисън помагат да се увеличи работния срок на електронните лампи.

В новите, по-сложни електронни лампи с междинна метална мрежа първичните електрони, движещи се от нишката към приемащата пластинка, имат прекалено висока енергия и като бомбардират мрежата, индуцират емисия от вторични електрони, което влошава работата на електронните устройства. През 1919 г. Дейвисън започва да изследва взаимодействието на електроните с металните повърхности. Той насочва към дадена повърхност сноп електрони и измерва скоростта, енергията и ъгъла на излитане на емитираните от нея вторични електрони. Заедно със своя сътрудник Ч. Х. Кунсман Дейвисън измерва разсейването на електрони от поликристалните метали (обикновеният търговски достъпен метал се състои от множество много дребни кристали), но не успява да обяви получените резултати.

През 1925 г. немският физик Валтер Елзасер изказва предположение, че картината на разсейване може да бъде обяснена с вълновата природа на електрона. Малко преди това френският физик Луи дьо Бройл е предложил хипотезата за вълновите свойства на електроните. Дължината на вълната на електрона според Бройл е обратно пропорционална на неговата скорост. Според Елзасер при напреженията, с които работи Дейвисън, дължината на вълната на електроните става сравнима с дължината на вълната на рентгеновото излъчване, което взаимодейства ефективно с атомната решетка на металните кристали. Но понеже Елзасер не успява да потвърди експериментално своята хипотеза, Дейвисън не я приема.

През 1925 г., по време на експеримент за разсейване на електрони, никеловата мишена, която Дейвисън и Лестър Х. Джермър използват, се окислява поради нарушение на вакуума. За да премахнат никеловия оксид, експериментаторите прогарят мишената отначало във водород, а след това във вакуум. Фокусирайки снопа електрони върху различни краища на кристалната никелова мишена, те измерват броя на електроните, отразявани под различни ъгли. Отначало електроните се отразяват еластично, както гумени топки отскачат при удар о твърда стена. Но след промените в структурата на кристалната мишена, предизвикани от температурната обработка, в разпределението на разсеяните електрони се забелязва силна зависимост от ориентацията на кристала. Като приписват променилото се ъглово разпределение на разсеяните електрони на дифракцията на електроните в мишената, която този път не е от множество малки, а от няколко едри никелови кристала, Дейвисън и Джермър се заемат да изследват разсейването на електроните при монокристални мишени.

На състоялото се през 1926 г. събрание на Британската асоциация за поощряване на науката Дейвисън обсъжда резултатите от своите експерименти с Макс Борн, Джеймс Франк и П. М. С. Блекет. Те го убеждават в правилността на обяснението, предложено от Елзасер, и в това, че наблюдаваната от него картина на разсейването на електроните се дължи на вълните на дьо Бройл. Като се връща в своята лаборатория, Дейвисън започва систематично търсене на явления, свързани с вълните на дьо Бройл. През януари 1927 г. той наблюдава снопчета електрони, появяващи се при дифракция на никеловия монокристал. Експерименталните резултати потвърждават напълно предвижданията на дьо Бройл за вълновия характер на веществото (в дадения случай - на електроните).

След получаването на Нобеловата награда Дейвисън започва изследвания в областта на електронната оптика, особено го интересуват нейните технически проблеми. Проведените от него изследвания за взаимодействието на електронните снопчета с електрическите и магнитните полета в пространството помагат на Ернст Руска да изобрети през 1939 г. електронния микроскоп.

По-късните изследвания на Дейвисън за използването на електронните снопчета във физиката на кристалите довеждат до създаването на средства за изследване на структурата на повърхностите и на редица химически прибори. Получените от Дейвисън резултати намират приложение при създаването на микровълновите източници, използвани в радарите, кварцовите генератори и в различни области на физиката.

Заедно с четирите си деца съпрузите Дейвисън обичат да прекарват лятото в дома си в Бруклин (щата мен), който Дейви, както приятелите наричат Дейвисън, е построил със собствените си ръце. Там той прави дълги разходки, чете, играе на тенис, ходи на театър и размишлява над проблемите на теоретичната физика. Дейвисън е от тези малцина физици, които имат опит с работата в промишлеността и които нямат никаква склонност към административна работа или лидерство. Негов вътрешен стимул е стремежът към пълно и точно опознаване на изследваното явление. През цялото време, докато работи в промишлеността, колегите му не един път идват при него, за да обсъдят проблеми, които искат бързо решение, и почти никога не си тръгват без идеи, които ги придвижват съществено по пътя за достигане на целта.

След като излиза в оставка от "Бел лабораториз" през 1946 г., Дейвисън става нещатен професор в университета на щат Вирджиния и остава на този пост до 1954 г. Умира в Шарлотесвил (щат Вирджиния).

Дейвисън е член на много научни дружества, на Националната академия на науките и на Националния съвет за научни изследвания (САЩ). Удостоен е с наградата Комсток на американската Национална академия на науките (1928 г.), на медала Елиът Кресон на Института "Франклин" (1931 г.), на медала Хюз на Лондонското кралско дружество (1935 г.), на медала на завършилите Чикагския университет (1941 г.) Той е почетен доктор на науките на университета "Пардю", на Принстънския университет, на университета "Лайонз" и на колежа "Колби".

Източник: http://n-t.ru/nl/fz/davisson.htm

Превод от руски: Павел Б. Николов


До тук в „Библиотека на Павел Николов – Нобелови награди“:

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937


петък, октомври 21, 2016

Лекции по руска литература – брой 38

АВТОР: ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Предишни части:

I. НИКОЛАЙ ГОГОЛ (1809–1852) - НЕГОВАТА СМЪРТ И НЕГОВАТА МЛАДОСТ - 1-2, 3, 4, 5. ДЪРЖАВНИЯТ ПРИЗРАК – 1, 2, 3, 4, 5, 6. НАШИЯТ ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9. УЧИТЕЛ И ВОДАЧ – 1, 2-3, 4-5-6, 7, 8. АПОТЕОЗ НА МАСКАТА – 1, 2-3, 4, 5-6.

II. ИВАН ТУРГЕНЕВ (1818–1883) - 1, 2.

"БАЩИ И ДЕЦА" (1862 г.) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Целият текст дотук в „Библиотека на Павел Николов – Лекции по руска литература“

8.

Преминаваме към най-добрата и последна, 27-ма глава, на романа. Базаров се връща в родния си дом и започва да се занимава с медицинска практика. Тургенев подготвя смъртта му. След това настъпва развръзката. Евгений пита баща си има ли адски камък.

"- Имам, за какво ти е?

- Трябва... да се прогори една раничка.

- Чия?

- Моя.

- Как твоя! Защо? Каква е тази раничка? Къде е?

- Ето тук, на пръста. Днес ходих в селото, знаеш, където докараха тифозния мужик. Неизвестно защо искаха да го отворят, а аз отдавна не съм правил това.

- И?

- И помолих уездния лекар; и се порязах.

Василий Иванович изведнъж побледня целият и без да каже нито дума, се спусна в кабинета си, откъдето се върна веднага с късче адски камък в ръката. Базаров поиска да го вземе и да си тръгне.

- За Бога - промълви Василий Иванович, - позволи ми да го направя аз.

Базаров се усмихна.

- Много ти се иска да практикуваш!

- Не се шегувай, моля те. Покажи си пръста. Раничката не е голяма. Не боли ли?

- Натискай силно, не се бой.

Василий Иванович се спря.

- Как мислиш, Евгений, не е ли по-добре да я прогорим с желязо?

- Това трябваше да се направи по-рано, а сега всъщност и адският камък не е нужен. Ако съм се заразил, вече е късно.

- Как... късно... - едва успя да произнесе Василий Иванович.

- Ами така! Оттогава минаха четири часа и нещо.

Василий Иванович прогори още малко раната.

- Уездният лекар нямаше ли адски камък?

- Нямаше.

- Как така, Боже мой! Лекар - и няма едно толкова необходимо нещо!

- Да беше му видял ланцетите - промълви Базаров и излезе навън".

Базаров се е заразил с тиф. Той се разболява, след това за малко му става по-добре, а после настъпва криза. Изпращат за Ана Сергеевна, тя идва с немски лекар, който казва, че няма никаква надежда за Базаров да оздравее, и тя отива при постелята на умиращия.

"- Е, благодаря - повтори Базаров. - Това е по царски. Казват, че царете също посещават умиращите.

- Евгений Василич, надявам се...

- Ех, Ана Сергеевна, да си говорим истината. С мене е свършено. Озовах под колелото. И излиза, че не е имало защо да се мисли за бъдещето. Старо нещо е смъртта, а за всеки е нова. Засега не се страхувам... а след това ще изпадна в безсъзнание и фют! (Той махна слабо с ръка) И какво да ви кажа... Че ви обичах? Това и преди нямаше никакъв смисъл, а сега още повече. Любовта е форма, а моята форма вече се разлага. По-добре е да кажа колко сте хубава! И ето че сега стоите, така красива...

Ана Сергеевна неволно потръпна.

- Нищо, не се тревожете... седнете там... Не се доближавайте до мене, защото болестта ми е заразна.

Ана Сергеевна премина бързо през стаята и седна на креслото до дивана, на който лежеше Базаров.

- Великодушна! - прошепна той. - Ох, колко близко, и колко млада, свежа, чиста!.. в тази отвратителна стая!.. Е, прощавайте! Живейте дълго, това е най-доброто от всичко, и извличайте полза, докато е време. Вижте какво безобразно зрелище: полусмачкан червей, а надига глава. И също си мислеше: много дела ще преодолея, няма да умра, къде ти, задача имам, нали съм гигант! А сега цялата задача на гиганта е да умре прилично, макар че никой не се интересува от това... Все едно: няма да размахвам опашка." <...>

Базаров сложи ръка на челото си. Ана Сергеевна се наклони към него.

- Евгений Василич, тук съм...

Той пое веднага ръката и се надигна.

- Прощавайте - проговори той с внезапна сила и очите му блеснаха с последен блясък. - Прощавайте...Чуйте... аз ви целунах тогава... Духнете умиращото кандило и нека то угасне...

Ана Сергеевна докосна с устни челото му.

- Това е! - промълви той и се отпусна на възглавницата. - Сега... е тъмно...

Ана Сергеевна излезе тихо.

- Какво? - попита шепнешком Василий Иванович.

- Заспа - отвърна тя едва чуто.

На Базаров вече не му беше съдено да се събуди. Вечерта той изгуби напълно съзнание. <...> Когато най-сетне изпусна последния си дъх и в къщата се надигна всеобщо стенание, Василий Иванович беше обзет от внезапно изстъпление. "Казвах аз, че ще възроптая - крещеше хрипливо той, с пламнало изкривено лице, като тресеше във въздуха юмрук, все едно заплашваше някого, - и ще възроптая, ще възроптая!" Но Арина Василевна, цялата в сълзи, увисна на шията му и двамата заедно паднаха на колене.

"Така - разказваше след това в слугинската стая Анфисушка - стояха един до друг с наведени глави, като овчици по обяд..."

Но обедният знай минава и настава вечер, и нощ, а с нея идва връщането в тихото убежище, където спят сладко измъчените и уморените..."

(Следва)

четвъртък, октомври 20, 2016

За незначителността на произхода

Публикувах във Фейсбук следната реплика:

„Има днес едни нашенци, които веднага настръхват, когато споменеш думата "българин" и до нея думата "славянин"... А Григор Пърличев спокойно употребява двете думи като синоними... И Пърличев е давал душа за българщината, братя българи, много повече от всички нас, взети заедно, ама за разлика от нас не е страдал от комплекси...“

Едно по-внимателно вглеждане в написаното би трябвало да открои същественото в него: ДНЕШНИТЕ КОМПЛЕКСИ НА БЪЛГАРИНА, които – да продължа в този ред на мисли - го тресат толкова здраво, че буквално му пречат да види много по-съществени проблеми, защото се плъзга по несъществени.

Но това мое скромно намерение беше веднага забулено от дискусия за произхода на българина, каквато не бях предвидил и затова, въпреки че протичаше на подобаващо културно равнище, изпадна веднага от интереса ми и излязох от нея с думите, че съм поставил въпроса на езиково равнище и не се интересувам от генеалогията си.

Съгласен съм напълно с това, което написа в рамките на разговора Александър:

„Абе, честно да ви кажа, май този спор е лишен от смисъл. Българинът е такъв, какъвто го виждате в ежедневието, т.е. социално осакатен човек…“

Аз даже бих извадил от горната мисъл думата „май“ – спорът е категорично безсмислен, въпросът за произхода е незнамителен!

Вместо да седнем и да си оправим (разтурим?) вмирисаната българска кочина, ние се джавкаме какъв бил по произход българинът – славянин или тонгуро-лонгуро-монгурец.

Сякаш за живота на хората около нас, пък и за самите нас, това има някакво съществено значение.

И славянин да съм, и тонгурец да съм, батакът например в моята професионална сфера – образованието – няма да стане по-малък или по-малко изнервящ, съсипващ и унизителен, така че пет пари не давам за многовековната давност на произхода си.

Интересува ме единствено и живо моето НАСТОЯЩЕ, а оттам и настоящето на българина, както казва Александър – на този българин, който виждаме в ежедневието си!

А въпроса за произхода, за МИНАЛОТО, определено трябва да го оставим на сериозните историци, на чиито изследвания е необходимо, разбира се, да вярваме, и на самопровъзгласилите се за учени интернет писачи като Павел Серафимов, чиито свободни съчинения на историческа тема трябва да четем единствено като хумористични закачки.

Иначе изпускаме нещо много по-важно и в резултат от това ще продължаваме да си лежим все така в калта на кочината, грухтейки родолюбиви лозунги, от които кочината няма да стане по-малко кочина…

ПОСТ СКРИПТУМ: Пък и не винаги е здравословно да се ровим в произхода си. Героят на Синклер Луис от романа „Kingsblood Royal“ (преведен на български като „Кралска кръв“), който хуква да търси документи за своя произход, воден от високото самочувствие, че корените му са някъде в старите английски кралски фамилии, открива за свой ужас (той мрази негрите!), че един от прадедите му е бил роб негър. Та – като бърникаме назад – да не се окаже, че прадядото на някой велик нашенски патриот е живял в табор…

ПОСТ СКРИПТУМ 2: Забележка от Iaden Van Der Burena: "Убягва ти само едно много значително нещо. Произходът на българина може и да не е от значение дали е тонгурец или лонгурец, но е много от значение дали го слагат в един кюп с лонгурците отвъд Урал :) Това е основно тяхно оръжие за пробутване на влияние".

сряда, октомври 19, 2016

Григор Пърличев – Автобиография – 6

Григор Пърличев от Охрид, Вардарска МакедТойия - "Автобиография", публикувана в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XI, София, 1894 година
Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА.

Отчаянието дава сила и аз се потрудих да вдъхна на всички повече мъжество, отколкото сам в себе си усещах.

- Бъдете ми спокойни - казах, - никому зло не сме сторили; но каква е тази воня? Бога ми, аз не се боя от студа, но от вонята.

- Само веднъж през деня ни изваждат навън - отговори един старец. - Втори и трети път ако имаме нужда, тук трябва да... како говеда.

- А ти, татко, за какво си тук?

- Не съм само аз: виждаш тук всичките мъже от село Велестово, ние сме тридесет и петима. Има две седмици как лежим тук, защото сме дали хляб на непознати нам хора.

- Бог да ви освободи. А ти, кичеецо (от Кичево – бел. П. Н.), за какво си така омотан с вериги?

- Набедиха ме, че съм убил съседа си.

- Колкото и да се гърчееш, зная, че не си убиец; но къде са ти гърците, всесилните твои гърци, да ти помогнат? Къде ти е Мелетий, прехваленият твой владика, тоя Божий човек, който има строен стан и тънки пръсти, който добре благославя и като славей на Бог пее? Малка ли сила има той пред участъка? Не може ли той да ти строши веригите?

- И ти утре ще носиш вериги.

- Откъде знаеш това?

- Аз зная.

- Вярвам. Обаче не е чудно да носят вериги неприятелите, но приятелите на Мелетий...

След малко един жандарм, през един отвор, нарочно направено на тавана, спусна голямо шише, пълно с ракия, и викна.

- Пърличе!

Станах и го взех.

- От кого тоя дар?

- От Филе.

- Благодаря. Бог да не допусне да му го връщам. (Бог не чу молитвата ми: днес Н. Филев гние в Битолската тъмница).

Не минаха пет минути и ето тъмничните врата се отвориха и, заедно с пресния въздух, влезе любезният на музите певец и учител Н. Филев (добър му час!).

- Бъдете ми мъже - каза той и постави пред нас трапеза, пълна с ястия, достатъчни да наситят сто души.

- Пред Бога да ти се найде - извикаха затворниците.

- Ето за тебе - ми каза той - любимата твоя рибена чорба охридска; всичко друго подарявай комуто щеш; на благи и на зли.

- Тук зли няма. Но каква беда ни постигна, Науме.

- Млъкни! Тъмницата е приличното за мъже място! Видял ли си жена в тъмница?

- Бъди ми благословен.

- Знаеш ли, че мъжко и женско се стича в храма на св. Климент? Знаеш ли колко свещи горят пред св. Климент за вашето спасение?

- Благодаря - казах и се прекръстих.

- Знаеш ли колко лесно сега се събират помощи? Най-бедният дава. Но о чудо! Чорбаджиите не дават.

- Оставете ги. Но какво?... това шише... тук не е позволено да се пие.

- С малък подарък се пропусна.

- А Коче?

- Той стои вън и плаче.

- Да не плаче: с малък подарък ще бъдем спасени.

Жандармът, който чакаше зад вратата, викна “кефает“ („достатъчно“ на турски – бел. П. Н.) и прекрати разговора.

- Довиждане - каза Н. Филев и излезе.

Жандармът заключи вратата.

- На, татко! - казах на стареца. - Преди да ядем помоли се и напий се... Бог слуша молитвата на страдащите.

И му подадох шишето. Той го взе и помоли: свети Климент златен да плати на всекиго според работите (амин), да ни крепи във вярата (амин), да извиши къщите на милостивите граждани, които ни са ни нахранили и напоили (амин), да ги множи и слави (амин), да пази и варди от зло техните чеда, внуци и правнуци (амин).

При тези думи космите ми настръхнаха като четина, все едно казваше молитва някой светец или просветен свещеноначалник, проникнат от Светия дух. Той ми каза:

- Даскале, благослови - сръбна и ми даде шишето (бях от дясната му страна).

Взех го и се помолих:

- Господин Бог да ни чуват от зло (амин), да не забравя и да не забавя (амин), да ни даде сила да понесем теглилата си (амин), час по бързо да спаси и нас и нашите братя (амин), свети Климент да поднесе молитвите на стареца пред Божия престол (амин).

Шишето от ръка в ръка премина през всичките затворници, които се молеха типично: “Както се помолихте, така да бъде“. Когато дойде редът на кичееца (който беше от лявата страна на стареца), той гръмко произнесе: “Богородица да даде сила на царя и везира, на паши, аги, бегове и владици.“

- Да ти устата капне, кичеецо - рече старецът. - Твоята молитва е или много умна, или много лицемерна.

- Какво да правя аз, сиромахът - прошепна той, - и зидовете имат уши.

- Ако чуе турчинът или владиката, че се молиш за тях, ще ти бъдат ли благодарни?

- Не.

- И така ти си лицемер, на тебе вяра нямам.

- Да се помолим Богу, братя - казах, и станах и открих главата си.

Всичките направиха същото, освен кичееца. Изрекох “Отче наш“, после наредих затворниците на две чети и поделих на другата чета половината ястия. Всички се прекръстихме и седнахме.

- Аз не можах да стана - каза кичеец. - Прангите ми тежат.

- Не ти тежат прангите - рече старецът, - но ти тежи дяволът.

След обед разговаряхме с оня събеседен жар, който характеризира страдалците. Бих съставил повече от един том, ако бях записал всичките разговори, но многословието е страшно и омразно. Старецът особено изобразяваше тъй живо всичко, което беше чул и видял, че очите на всичките бяха вторачени в него. Между другото, той ме попита:

- Даскале, син да си ми, каква е оная молитва, която казахте? - и аз му изтълкувах Господнята молитва.

- Мили Боже! Струва ми се, че това е наш български език.

- Не! - му казах аз, за да не влизам в дълги разяснения. - Това е руски език.

- Сполай ми ти, Господи, колко сме били близо! А нашият поп какво ни мърмори, не мога нищо да разбера.

После той прошепна нещо на един млад исполин от съселяните си, който след няколко минути се изправи пред кичееца и му каза:

- Стани и седни в оня ъгъл или те удушавам.

Кичеецът остана смаян и безответен: посоченият му ъгъл беше същият, където затворниците по време на нужда изпускаха тънката си вода. Запламтяха очите на велестовеца; той тури ръцете си около врата на кичееца. Като видя кичеецът, че туй не е шега, стана и седна на посоченото му място.

- Тук седи - каза исполинът - и уста да не отвориш: тук аз съм ага, бег, цар, везир.

До вечерта четиринадесет пълни съда, кои с вино, кои с ракия, се спуснаха през отвора. Ястията, донесени ни от християнската милост, бяха толко изобилни, че и жандармите и семействата им ядоха и се наситиха. Когато се изправих да изрека “Ядат бедните“ (начало на молитва преди ядене – бел. П. Н.), и кичеецът, както всички, се изправи.

- Виж колко пъргаво стана! - се чу един глас.

- Тояга! Тояга на завеяните глави - каза старецът.

Ядохме и пихме до насита, а съвременно и жарко се разговаряхме. Кичеецът уста не отваряше. След кратка молитва легнах и тутакси заспах. Когато се събудих, намерих всички събудени. Между благословените наши земеделци, твърде редки са ония, които употребяват тютюн. Всички разговаряха, а кичеецът пушеше цигара.

- Моля ти се - каза той на стареца, - позволи ми да кажа нещо.

- Да се вид не видиш заедно с своите везири и владици - каза старецът, - ти се молиш за разбойници, които крадат царската хазна, обезчестяват царя, разрушават царството и стрижат и доят стадото до кръв.

- Аз ти рекох да мълчиш - прибави исполинът.

- Недейте, християни - казах. - Всички сме братя, всички страдалци. Вярвате ли, че тоя човек е убиец? Не! Той е три пъти на мъчения подложен и е доказал невинността си. Даже и убиецът е известен, но той е турчин; а турчин в тъмница не влиза, освен когато е сгрешил против турчин. Но и ако да е наистина убиец, трябва повече да го съжалим. Исус Христос се грижи повече за един грешник, отколкото за деветдесет и девет праведници. Тоя човек, между всички нас, е най-достоен за съжаление, през целия си животтой е ласкал големци. Все напразно! Къде са неговите господари да му помогнат?

- Да ти имам молитвата - каза старецът, - позволено му е да говори.

Кичеецът започна:

- Даскале, цяла нощ не съм спал. Жаден съм за разговор. Кори ме, псувай ме, но говори ми. Как ти цяла нощ спиш дълбоко в неизказаното зло, което ни сполетя? Докато си тук, кажи ми нещо. Днес е черен ден: ще те постигне моята съдба, ще бъдеш отведен в Дебър.

- Обърни се към съвестта си, брате, да не си в нещо сгрешил. Безсънието е чедо на греха. Праведникът всякога спи леко.

Не бях още свършил последната дума и от стаята на жандармите, която беше над нас, се чу дрънчене на вериги и глас: “Григор, Ставре и Гьоргий Наум, гответе се за в път.“

- Ох, сиромахът аз! - извика старецът. - Как не мога да загина заради тебе, синко!... 

Скоро се приготвихме и се обгърнахме с всичките затворници. След мало отвориха вратата на тъмницата и поведоха мене и брат ми и двете ми внучета пред каймакамина, арнаутин от Епир, от племето на тоските, племе за гърцизма най-фанатично. До него бяха покойните ни първенци Тасе (Анастас) Зарче, Христодул Владиков, Наум Стружанче и Антонаки, внук на Мелетий. Синът му (на каймакамина) ме заплю.

- Каква е вината ми? Кой е обвинителят ми?

- Не зная - каза каймакаминът на гръцки - коя е вината ти и кой е обвинителят ти. Просто заповед имам от мютесарифина да те пратя в Дебър.

- Защо синът ти ме заплю?

- Това е прегрешение, за което ще го накажа.

- Благодаря. А ви господа, като знаете, че съм живял почтено и честно съм ви служил, кажете една блага дума за мене.

- Ние не сме обвинители - каза А. Зарчев.

- Не казах, че сте обвиинтели, но ви помолих да ми бъдете застъпници.

- Защо ти трябваше - каза А. Зарчев - да въведеш в Охрид български език? Не ти ли се харесваше елинският, чрез който си се просветил?

- Защо ти трябваше да се месиш в политически работи? - каза Х. Владиков.

- Защо ти трябваше да викаш против владиката? - каза Н. Стружанче.

Антонаки не продума нищо, за да не се разбере, че ужасната мрежа беше сплетена в митрополията.

- Но ако аз, както казвате, просветен, съм виновен, какво ви правят тези три прости душици? Какво имате против тях? Явно, че искате да затриете съвършено две цели семейства заради мнимата ми вина, че съм въвел в Охрид български език, когото сам султанът ми е позволил да преподавам.

Мълчание дълбоко.

Ненадейно се яви в залата старата ми майка, която до тогава не можеше никак да престъпи. Две жени я крепяха за мишниците. Тя прошепна слабогласно няколко умолителни думи. Милата! Тя не знаеше, че у гладни фанатици милост няма. Каймакаминът заповяда да я отведат.

- Спокойна бъди, майко - ѝ казах, - иди си дома и не бой се: не ще ме заколят, не ще ме обесят. Хората, които виждаш пред себе си, са толкова умни и самоотвержени, че никога не постъпват по своя воля, а всякога по чужда. Участъкът такива почита, защото такива са му нужни.

- Хитро го каза - каза А. Зарче, - иначе мислех да те подредя добре.

- Сгреших ли в нещо?

- Не, никак.

- Протестирам против тебе, г-н Зарче: ти не ме гониш за друго, а само за това, че сега е невъзможно да изричаш велегласно по църквите гръцкото “Πιστεύω“, което си научил наизуст, без да го разбираш. Както си ме обичал, така и сега би ме обичал, ако можеше да наизустиш българското “Верую“. Протестирам против тебе, г-н Х. Владиков, просветил съм две твои деца, а ти ме гониш, защото явно съм ти казвал, че ти, както и твоите другари, сте подкупени от владиката. По-лесен е моят протест против тебе, г-н Н. Стружанче. Ти ме гониш, защото от парите си, дадени на Мелетий, няма да вземеш ни лихва, ни капитал: от гонен калугер какво можеш взе? Протестирам против Мелетий, който, както уби учителите ми, така иска и мене да убие. Протестирам против мютесарифина, защото ме кани в Дебър, без да разкрие кой ми е обвинителят. Протестирам и против тебе, най-славни, защото ме плюеш, без да знаеш каква е вината ми.

- Остави българския език - каза каймакаминът - и веднага те освобождавам.

- По-добре смърт.

Тутакси, по заповед на каймакамина, ни отведоха на пространния пред участъка мегдан, където се беше стекло множество народ. Там, за зла чест, се беше спряла и майка ми, или от слабост, или за да види изхода на делото, или за да се поутеши от народното към нас съчувствие. Там на мене и на по-големия ми внук, Георгий Пармагов, туриха вериги на десните нозе, пред очите на майка ми, а брат ми и по-малкия ми внук освободиха.

- Слава Богу - продумах в себе си. - Няма да гине домът. Туй е едно от обикновените османски великодушия.

Майка ми ни повика и като ме целуна:

- Бъди ми юнак - ми каза, - ако ли не, аз ща умра от скръб. Четири сирачета малки ми останахте от татко ви; ти даже и не го помниш; ти беше шестмесечно детенце, седаче. Прехранила съм ви с юнашко земеделие и чуждоработничество. Не бой се! Пред свети Климент горят безбройни лампади. Ако ми се уплашиш, незаслужено да ти е млякото ми.

Много ме възхити великодушието на полумъртвата ми майка и весело и отговорих:

- Кълна се в свети Атанас, когото славим, няма да те оскърбя. Както досега, така и отсега ще бъда достоен твой син. Много съм весел, че Иван и Климе се освободиха.

Рекох и целунах десница ѝ; също и внукът ми...

Народните сълзи течаха изобилни. Възседнахме назначените нам мършави товарни коне и тръгнахме. Димитрий Пармагов, като видя, че ще минем през чаршията, когато има друг, по кратък път, предложи на Джемаил ага три лири подарък, за да ни преведе през краткия.

- Няма ад може: така ми е заповядано - каза той. Тогава узнахме, че намерението на митрополита беше да покаже силата си, да уплаши партията ни чрез примерното ми наказание (наистина на Спиридонов ден, когато той служеше, много страхливци, които преди не го признаваха, дойдоха в църквата заедно със семействата си добре натруфени да видят хубавите му дрехи, да чуят гръцкия славей и да целунат десницата му).

От минута на минута се множаха изпращачите. Старци се забелязваха сред юношите и жени сред мъжете. Дето минахме, по всичките врати и прозорци се виждаха насълзени лица: отечеството всякога прекомерно наказва и прекомерно обича.

- Не плачете за него: той не е за оплакване. Плачете за себе - каза един жандарм.

Като късоглед не можах да го позная (той не беше близко: повече от шестдесет и един жандарми съставяха конвоя, все едно бяхме ужасили света със злодеянията си).

Чудех се, че няколко зърна философия се намирали в мозъка на един жандарм.

Ангелина Филева, все едно ми беше сестра, плесна с ръцете си, когато минахме пред дома ѝ и каза на жандармерията:

- Какво е това от вас? Какво зло сте видели у даскала? Защо не ловите злодейците, от които дърво и камък плаче? Но вие сте юнаци само за кокошо клане и за ловене на честни хора.

- Ти не си за оплакване - каза същият жандарм, - но по-добро да мълчиш: ние не го уловихме, а други.

Да се върнем пет години назад (1863 година). Връщането ми от Атина беше още скорошно и учителствах на гръцки език.

Един ден влезе в училището един висок човек със сини очи, руси коси и покъсани дрехи, един от ония сираци славяни, на които ако не баща им, то дядо им е бил християнин и които се потурчили, за да се отърват от албанските грабителства.

- Добро утро, даскале - каза той.

- Дал ти Бог добро.

- Чух твоето името и дойдох да те видя.

- Благодаря.

- Аз от опит съм изучил и нашия, и вашия закон. Когато съм бил в недоумение за някоя дума в корана, идвал съм тук да попитал някого от ефендитата. Ако ли не съм намирал тук човек да ми разреши недоумението, тичал съм до Битоля и чак до Солун, пеш, под най-лютия студ или горещина. Аз съм имамин в селото си; аз определям часовете на молитвата с интифа.

И същевременно изважда от пазвата си една интифа, за да каже, че знае употребата ѝ. После изважда кратка ръкописна география и я чете. Още звучат в ушите ми думите: “Португалия, Лисабон“.

- Тук турците - му казах - не искат география, нито се учат на нея, че била противна на корана.

- Аз желая да зная - каза той, - в знанието няма ни грях, ни срам. Имам един син; сам съм го учил. Той знае добре да чете и пише, но няма моята севда (ученолюбие). Страх ме е да не е мой син, да не е копил (незаконен). Някой ден ще изтегля ятагана и ще му отсека главата.

Рядък човек - казах си на ум ...

- Знаете ли есап (смятане)?

- Зная, но съм дошъл да Ви моля да ме научите малко. Тук няма нито едно ефенди да знае.

- Добре!

И като видях, че знае добре четирите действия, му преподадох набързо простото тройно правило, което той научи за кратко време с чудесно бързоумие.

- Когато искаш, ела при мене.

- Да си ми жив! - и той идваше, докато не изучи всичките тройни правила.

Един ден му предложих една алгебрична задача, той с просто размишление я реши.

- Ето такива хора - извиках аз - трябва да бъдат паши и сатразами; такива хора царят да търси през деня със свещи.

- А аз служа - каза той - като имам и като учител, почти за никаква заплата: срам ме е да ти кажа какво вземам.

Тъй ми каза и се разделихме. Сега той се прилепи до коня ми, тури ръката си на задницата му и каза:

- Хубаво нещо е да прави човек добро.

- Да! Даже и на душманите си.

- Познаваш ли ме?

- Болни ми са очите, по гласа те познавам малко, а по дрехите никак.

- Аз съм Емин, матският имам, твоят ученик.

- Ти ли! Ти ли! Ти сега се жандарм!

- Докато бях учител гладувах; станах жандарм, по-добре прехранвам семейството си.

- Имаш ли малко милост към мене?

- Беса бес (вяра и клетва) - душата ми курбан за тебе.

Когато влязохме в чаршията, брат ми ми връчи няколко лири и ми каза: “На Христо Чудо да ги повериш“. Съгражданите със сълзи в очи натикаха в дисагите ми кой хляб, кой пари. Джобовете ми се напълниха със сребро. Най-сиромасите показваха щедрост. О срам! Богаташите, оня богаташи, които почитахме за стълбове на своята партия, изобщо не се явиха.

Чувал съм един учител, който казваше, че евангелската присъда против богатите е несправедлива. Ако тогава можех да разсъждавам, бих му отговорил: “Учителю! Които служат на Мамона и се покланят на среброто като на бог, тия и само тия биват богати, а следователно и осъдени; благородният, щедрият, великодушният човек, ако и да оставя своите милостини след смъртта си, не влиза в геената: не бой се за него; но той не може да бъде пребогат, защото усеща отдалече стенанията на бедните.“

Като видех на житния пазар народа ужасен и паднал духом, взех да ям хладнокръвно една от подарените ми ябълки, за да покажа на приятели и врагове, че нямам причина да се боя.

- Ето, помери се (полудя) сиромахът - каза един глупак и това слово от уста в уста премина като мълния по дългата чаршия; и тъй церът, употребен нарочно, за да умали народното отчаяние, послужи, за да го преумножи. Паниката е способна да омалодуши най-безстрашните.

После, където минахме, срещнахме хора вдървени от ужас и жалост, прилични повече на статуи, отколкото на хора. Редки бяха ония, които дръзваха да ме хванат за ръка или да кажат: “Господ да те избави.“ Мнозина ми донасяха пари.

- Недей, брате! Пари имам премного, нямам вече къде да ги туря.

- Клета му майка! Със сигурност е полудял.

Като преминахме с бавни стъпки охридската чаршия (че конете ни не бяха парадни), броят на изпращачите постепенно намаляваше и само десетина от учениците ме проводиха още за един час вън от града.

- Върнете се, мили мои чеда: силен е Господ, а аз съм невинен - няма да пострадам.

- Ще те изпратим до хана.

- Не ви позволявам.

Оросиха ръката ми със сълзи и се върнаха.

(Следва)

БЕЛЕЖКИ

1. 1. Оригиналния документ можете да видите ТУК.

2. Още обработени документи – в „Библиотека на Павел Николов“.

3. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

4. ЗА АВТОРА: Роденият в Охрид Григор Ставрев Пърличев (1830-1893) е виден български възрожденец, писател и преводач.