СЛУЖБОМЕР

петък, март 23, 2018

Петко Рачов Славейков - „Автобиографични бележки“ - 7

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

През 1853 г. по Коледа аз напуснах Трявна и отидох да стана секретар на плевненския владика, известния Доротей, при когото седях само няколко месеца. Доротей беше ми обещал, че ще ме държи и запази от гоненията на Неофита, и той действително доста се бори с търновския митрополит. Но като видях, че ще стана причина да пострада сам той, върнах се в Трявна и оттам тръгнах през Одрин за Цариград, дето се запознах с Александра Екзарха, който него време издаваше „Цариградски вестник“. Една част от пословиците си дадох да се печатат в този български лист, но спрях къде буква Г, защото новите пословици, записвани в Трявна, бяха повече по източното наречие, което [се] различава от западното, а аз исках да събера и от последното, за да се изкара наяве съществующото различие. Него време аз не знаех нищо за рупаланското наречие, което изобщо доскоро е било твърде малко известно. Това наречие изучавах и писах по него приблизително след тридесет години, когато подир преврата (1881 г.) бях принуден да диря прибежище в Пловдив (1882 -1884).

Целта на ходенето ми в Цариград беше да действувам против Неофита, нещо, което беше известно и на Доротея, който обаче, ако и да имаше познати в Цариград, не посмея да ми даде никакви препоръчителни писма, даже до своя капукехая. Но с кого и как да се действува в тия времена и против такива противници? Видях, че нищо не може да стане, затова, без да се бавя дълго време, върнах се пак по сухо в Трявна през август месец 1854 г. Като минувах Сливенския балкан с няколко души другари, бяхме слегли да вървим през гъстата гора и тъй както водех коня си и безгрижно пеех, внезапно пред мене изскочиха двама турци, които почти опряха пушките си на гърдите ми и извикаха: „Дур, давранма!“ [1] Други двама на известно разстояние стояха тоже на пусия с насочени пушки. У нас нямаше нищо, с което да се браним, та разбойниците лесно ни навързаха И отведоха далеч настрана. Като ни доведоха близо до една стръмна урва, която се спущаше далеч надоле в един бездънен дол, разтовариха конете ни, обраха всичко, което имахме, и ни оставиха почти голи. Мислехме, че с туй ще се отървем, но имало по-лошо. Един от разбойниците иай-напред у мене се улови и като ме подкара над самата урва, улови ме за буйната ми коса и ме завали на земята, като издигна ножа си над главата ми. Моята долна устна се пукна и черна кръв потече из нея. Отчаяните молби, които отправих към едного от по-старите разбойници да пощади живота ми за едва едногодишния ми пръв син, подействуваха; той скимна на другаря си да ме остави и като ни поръчаха да не смеем да мръднем от мястото си до известно време, и чезнаха, а ний след определеното време поехме късно пътя си към Елена, дето стигнахме голи и боси през нощта.

През 1856 г. аз изново ходих в Цириград, пак против Неофита, но тоя път не като частно лице, но като упълномощен представител на търновската епархия, и то не сам, но с няколко души другари, еднакво упълномощени като мене. Тия другари бяха: дядо Пеню от Дряново, Ефтимов от Габрово, Аврам чорбаджи от Беброво и Георги Кабакчиев от Търново. Нагласата за нашето отиване стана след предварително тайно споразумение. При все това Неофит подушва, че сме заминали, узнава за целта ни и за да ни противодействува, сполучва да убеди някои свои хора от епархията (в Търново тъй го мразеха всички, щото никой не се намери да отиде да го защищава) да идат в Цариград да ни противодействуват. Членовете на тая контрадепутация бяха Цаню Райков от Трявна, хаджи Теодор от Лясковец, Никола Живков от Елена и Бакърджиоглу Стефан от Беброво. Имаше още един, но името му не помня. В Цариград един ден и двете депутации случайно се срещнахме у никомидийския гръцки владика и там се спречкахме. Едната депутация защищаваше Неофита; Кабакчиев и аз го нападахме от страна на другата. Най-горещ защитник на Неофита излезе Цаню Райков от Трявна, който почна и най-върло да напада лично мене. Това ми направи много тъжно впечатление и аз пороних сълзи, като видях, че туй върши един от моите съселяни, при това и роднина. Но същевременно аз възнегодувах от дълбочината на сърцето си и като подех дума, изброих всичките противонародни дела и постъпки на Неофита и разказах всичките лични страдания, на които бях предмет от негова страна. Противниците млъкнаха и нищо не можаха да отговорят.

В борбата на българите против Неофита съдействуваха до една степен и някои влиятелни търновски аги, разбира се, по някои свои лични съображения, между които и Мастън ага, както и тогавашният управител на Търново, името на когото не помня. Благодарение само на това обстоятелство ний можахме да излезем тоя път открито обявени против нашия върл противник с мисия пред правителството да го пропъдим. В Цариград ний се оплакахме формално против него пред ахкями адлие, дето викаха и двете депутации поотделно - нас по-напред, а другите после. Нас изгълчаха, дето сме дигали гюрултия, и ни заповядаха да си идем и да мируваме, без да обещаят да изпълнят молбата ни. На другата депутация беше тоже заповядано да си иде и тя не закъсня да направи това още на следующия ден, което направиха подир нея и моите другари. Аз останах за повече време по настояване на Христа Тъпчилещова, който обещаваше да ме цени за учител при българската черква на Фенер. При всичко че турското правителство нищо не обеща, за да тури край на партизанствата в Търново, в които бяха намесени и турците, то реши и дигна търновския паша, но дигна и Неофита, който трети път не видя вече ни столицата на епархията си, ни България. Като се научих за това, аз крайно се обрадвах, защото се избавяше и Търново, избавях се и аз от един гонител, който на всяка крачка ме преследваше. Спомних си тогаз, че когато Неофит най-напред ме запря в курника, дето пръв път обърнах внимание на народните пословици, след като ме пуснаха и аз отидох в училището да си прибера едно-друго, на излизане оттам случайно срещнах Неофита, който, като ме видя, с едно видимо удоволствие на лице и с една злобна усмивка на уста обърна се към мене и иронически ми каза: „Хе, даскале, урала!“ Аз го изгледах и без да му кажа нещо, отидох си по пътя, но дълго време с яд си спомнях за тая негова злобна подигравка. Щом се известих, че Неофит вече тръгнал от Търново, постарах се да науча приблизително кой ден ще стигне в Цариград, ходих няколко дни наред да го чакам на Едирне капия, причаках го най-после при самите врата на Цариград и като му се поклоних, казах му: „Хош гелдин, деспот ефенди.“ [2] Той ме позна, изгледа ме криво и начумерено отмина.

Като се върнах от второто си ходене в Цариград, аз пак останах учител в Трявна, учителствувах в Търново, после в Джумая и най-после за твърде кратко време и във Варна. През това време аз ходих още няколко пъти в Цариград по народните работи и в качество на представител, и като частно лице и там се запознах е д-р Чомакова. Най-после през 1864 г. от Варна отидох в Цариград и от тая минута почнува продължителната ми деятелност в столицата на турската империя. Когато бях учител в Търново заедно с Михайловски, Златарски, даскал Илия от Трявна и Кънча Кесарова из Габрово, запознах се с едного от американските мисионери, д-р Лонг [3], който наскоро беше се установил в тоя град. Д-р Лонг ме услови да преведа на български от славянски Новият завет за Библейското общество в Цариград. Това общество беше натоварило Фотинова да преведе Стария завет. Двата тия превода трябваше окончателно да се прегледат и поправят, преди да се печатат, от една комисия, състояща от д-р Ригс, д-р Лонг, даскал Христодул от Самоков. Аз тоже трябваше да бъда член в тая комисия и това собствено ме докара в Цариград. Но освен тая трудна и деликатна работа аз продължавах да издавам и „Гайда“, която редактирах дотогава от Ески Джумая и същевременно следях хода на народните работи. В началото „Гайда“ беше сатирически вестник, насочен най-вече за свестяване на българщината в борбата ѝ против гърцизма. Но на мене се запрети да издавам тоя вестник с това направление и аз го обърнах отпосле на чисто литературен лист. В 1866 г. аз прекратих „Гайда“ и почнах да издавам „Македония“, която продължих до 1872 г. Митхад паша прекрати едва ли не с „Македония“ и моето съществувание. А останах жив, но ударът, който ми нанесе, беше тъй силен, щото от него не можах вече да се дигна и се принудих пак да се уловя за старото си занятие - учителството - за прехрана.

През 1874 г. януари м. екзархията, подплашена от католическата пропаганда в Македония, която беше сполучила да привлече и да употреби за оръдие отца Нила, ми предложи да отида да обиколя по-главните градове на тая страна, да помиря партиите и да съдействувам да се закрепят колебающите в православието. Македония беше единственият кът на нашето общо отечество, с който не бях запознат, тъй що ако и мисията, която ми се възлагаше, да беше не само трудна, деликатна, но и свързана с риск и опасност за мене, като имах голямо желание да видя родната страна на Кирила и Методия - люлката на нашата книжовност, - разбуждането на която беше една от главните задачи на политическата ми деятелност, на драго сърце приех това предложение. Вън от горещото ми желание да се тури край на католическата интрига, която заплашваше да прибере в лоното на католицизма почти една трета от Македония, идеята да се запозная лично с нея и с хората ѝ, да изуча бита, обичаите и езика на македонските българи, да събера материали по езика и наречията на тая страна ме накара още по-охотно да се съглася на желанието на н. блаженство. Отидох най-напред в Солун и оттам във Велес, дето раздорът между българите беше най-голям и най-опасен. В качеството на редактор на „Македония“ аз бях известен по име вред в Македония, от която страна много частни лица и общини се отнасяха до мене по народните работи и по училищата. Най-много търсеха учители и аз ги улеснявах, доколкото можех. По моя препоръка във Велес бяха условили Н. Поповича, против когото но-после една част от населението беше се повдигнало в полза на Йосифа Ковачева. Аз имах крайното удоволствие да помиря велесчани, след което ходих да обиходя и няколко от околните села. За да мога да обиколя повече градове и места в Македония, отнесох се до екзархията за средства, които ми се отказаха. Това ме принуди да се върна по-скоро в Цариград.

В Македония аз се бавих всичко около един месец, но в късото това време бях успял да събера много нови материали, между които голямо количество пословици и доста записки за богомилството, които представляваха значителен интерес. След като се завърнах в Цариград, опитах се изново да се задържа там, но при всички мои усилия, обстоятелствата не ми помагаха и аз се принудих да приема предложението на старозагорци да им бъда главен учител.

-------------------

1. Стой, горе ръцете! (бел. П. Р. Сл.)

2. Добре дошъл, господин владико! (бел. П. Р. Сл.)

3. Интересно е писмото на д-р Алберт Лонг (1832-1901) до Иван Славейков, в което той характеризира баща му така: "Запознах се с баща Ви в 1860 година. Тогава и двамата бяхме млади хора. Неговата сърдечна доброта, пъргавост, поетическият му темперамент и верен усет за истинското, хубавото и доброто ме привлякоха към него. Завърза се веднага приятелство между нас, което никога не се наруши, както и доверието, което имахме един към друг през всичките тези години, пълни със събития. Аз открих гения в употребата на матерния му език, сладостта, грацията и чистотата във всичко, що излизаше от неговото перо..." (бел. ред.)

(Следва)

четвъртък, март 22, 2018

Писмо на Васил Левски до Т. Пазарджик

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 104. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 8088. Арх. т. I, № 47, стр. 79.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО Т. ПАЗАРДЖИК

Бае!

В Юдачооглу Селиникли

Подир снощните ми думи работата няма да се оставя, каквито и придирвания да бъдат [1]. Имаме решителни работници, които наистина няма да оставят работата, каквото и да става. Но не по-хубаво да обмислят от вас! [2] Следователно не оставяйте и сами [3]. Никакви заплашвания и придирки не могат да спрат работата. Когато се работи помежду ви умно и скоро [4], без да дохожда вънкашен човек да ви подканя, чрез когото може да се издаде, а без него [5] никак [6], ако само не стане [между вас самите] вътрешно предателство. Работете, както Ви се казва, защото не ще оставим да се протака работата поради страхове.

Вие вече сте окръжен център, имате и длъжност често да разпращате насърчителни писма по всички страни, които спадат към вашето окръжие. Още и на другите окръжни центрове, като се подканяте в работата да се върви умно. От което насърчаване и подканя [не] на работата става по-сръчно, по-умно [и] сигурно, отколкото да се страхува човек и да казва: „Чакайте да видим еди къде си какво ще стане, където се е предала работата.“ Твърде сте излагани в тая сигурност! В такъв случай трябва скоро насърчаване с примери. Аз вече отивам да се срещна и с другите членове на Централния комитет и ще гледам да се върши работата по най-добър ред и сигурност. И моите думи пред другите членове ще бъдат съобразно с народа в Българско, който ми е пред очите във всичко за сполуката на нашата революция. Следователно иска да имате доверие в мен, че аз ще говоря същото, което виждам в народа. И че ще гледам да правя работите както се изисква за най-добре, защото в много работи нашите учени не ми харесват. Вие ще направите едно писмо с окръжен печат, в което ще ме упълномощите пред другите членове в Централния комитет, че всичко, каквото има да се върши за сполуката на милото ни отечество България, за освобождението ни от турчина, има [7] пълна свобода от нас. [8] Да говори и прави [9] всичко пред всеки българин и пред каквато и да е народност.

Също такова пълномощно да се направи, като се поканят Плов[див] с околностите му [10], окръжният център [Ески Заара] под дето спадат Чирпан, Ени Заара и Казанлък със своите околности, и окръжният център [Сливен], под дето спада и Кот[ел] със своите околности [11]. Ако тия окръжни центрове така също имат доверие в мен - да се върши работа, така трябва и което правите да тежи гласът ми [12] - и ето работа е, както трябва.

В. Левски (Ас. Дер. Кърджала)

Ибриямаа Анадоллу

-----------------------------------

1. Каквито и критики да се явят.

2. Но не искам да кажа, че обмислят по-хубаво от вас и са решителни.

3. Не оставяйте вие сами да отпадне работата.

4. Бързо.

5. Без външен човек.

6. Никак няма защо да се боите, че ще бъдете предадени.

7. Аз имам.

8. От вас.

9. Да говоря и правя.

10. Самият Пловдив Левски не счита за революционен окръг.

11. Трябва да се направи заключение двояко: 1) или че в Стара Загора и Сливен Левски не е бил решен непременно да замине за Влашко, та им поиска само писмено да отблъснат вдигането на революция; 2) или че там не е бил още решен, като иде при Каравелов да поиска и сам по-скорошно обявяване на въстание. А за да можеше да даде гласа си за такова съдбоносно решение, трябваше да бъде упълномощен от окръзите.

12. Извършеното от вас ще направи да тежи гласът ми.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

78. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 3 август 1872 година

79. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 4 август 1872 година

80. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в с. Ихтяр Касан Хатем – 6 август 1872 година

81. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Букурещ – 25 август 1872 година

82. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 август 1872 година

83. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 август 1872 година

84. Писмо на Васил Левски до Атанас п. Хинов – 25 август 1872 година

85. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 16 септември 1872 година

86. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 16 септември 1872 година

87. Писмо на Васил Левски до орханийци

88. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 25 октомври 1872 година

89. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 29 октомври 1872 година

90. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 30 октомври 1872 година

91. Писмо на Васил Левски до сливенци – 9 ноември 1872 година

92. Писмо на Васил Левски до сливенци

93. Писмо на Васил Левски до орханийци

94. Писмо на Васил Левски до Димитър Трайкович

95. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца - 12 декември 1872 година

96. Писмо на Васил Левски до орханийци - 12 декември 1872 година

97. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

сряда, март 21, 2018

“Обича ме, не ме обича“ в руско-грузински вариант

АВТОР: ОЛЕГ-САНДРО ПАНФИЛОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

На 1 октомври 2012 година в грузинската политика настъпи прелом - на парламентарните избори победи коалицията „Грузинска мечта“, съставена набързо от руския олигарх Бидзина Иванишвили. Оттогава Грузия се намира в застой - и политически, и икономически. Наскоро министър-председателят Гиорги Квирикашвили написа челобитня [1] до Кремъл, след което настъпи скандал.

В отворено писмо до властите на Русия Гиорги Квирикашвили предложи няколко стъпки за „регулиране на отношенията“ между двете страни. „Ние потвърждаваме, че сме заинтересовани да постигнем реален прогрес в процеса на Женевските международни дискусии, във връзка с което аз потвърдих личната си готовност да се включа... Ние сме готови за пряк диалог с абхазците и осетинците и бихме приветствали конструктивния подход на Русия от тази гледна точка. При наличието на политическа воля ние смятаме за възможно да бъдат направени разумни стъпки“.

Именно тези предложения на министър-председателя, а той по Конституцията има по-големи правомощия от президента, вкараха в задънена улица политическия живот в Грузия. Квирикашвили е критикуван не само от опозицията, но и от привържениците си, които видяха в неговите предложения предателство спрямо интересите на страната.

Впрочем, грузинският премиер не прави това за първи път. На 20 декември, представяйки в парламента обновения състав на правителството, той обяви за намерението си да започне „пряк диалог с конфликтните региони“. Квирикашвили заяви, че Грузия желае „да вдигне“ равнището на Женевските преговори и да се премине „от равнището на заместник-министър минимум до равнището на министър“. „Аз лично съм готов да мина и към равнището на министър-председател и задължително ще се включа в дейността на този формат“ - подчерта той.

Още тогава върху Квирикашвили се изсипа градушка от критики. Премиерът на Грузия, предлагайки се като преговарящ, трябва да получи съгласието да участва в Женевските преговори от министър-председателя на Русия Дмитрий Медведев - с което той и неговият началник Владимир Путин едва ли ще се съгласят. За „южноосетинска“ и абхазка страна изобщо не може да става дума, защото форматът не предполага признаването на двете окупирани територии за самостоятелни страни. Те, както се казва, седят на табуретки до руската делегация, като имитират участие, а щом се върнат в Сухуми и Цхинвали, говорят точно това, което са казали реалните участници.

Преговорите в Женева (които официално се наричат Женевски дискусии) започнаха на 15 октомври 2008 година в съответствие с договореностите между Дмитрий Медведев и Никола Саркози през август и септември 2008 година. В тях участват представители на Грузия и Русия, а също така на „Южна Осетия“ и Абхазия при съпредседателството на САЩ, ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсъжданията се провеждат в две работни групи - по въпросите на безопасността и на хуманитарната проблематика. Основната цел на преговорите е сигурността в постконфликтните територии, но делегациите на Русия и Грузия виждат решенията по свой начин: Кремъл не се отказва от признаването на „независимостта“ на окупираните територии, Грузия категорично не приема тяхната „независимост“, Москва иска от Тбилиси да подпише задължение за отказ от използването на сили в Абхазия и „Южна Осетия“, в отговор Тбилиси показва Конституцията на Грузия за това, че тези територии са част от страната. Грузия иска също така да се спазва резолюцията на ГА на ООН, според която бежанците от Абхазия и „Южна Осетия“ трябва да се върнат у дома.

Веднага след като „Грузинска мечта“ дойде на власт, Бидзина Иванишвили назначи дипломата от кариерата и бивш посланик на Грузия в Русия Зураб Абашидзе за свой специален представител по въпросите на взаимоотношенията с Русия. Сега Абашидзе се среща периодично в Прага със заместник-министъра на външните работи на Русия Григорий Карасинин: тези срещи не дават никакви резултати, но ако се съди по всичко, задачата на Абашидзе не е толкова да постигне отстъпки или компромиси, колкото да следи изкъсо руската власт, която, както е известно, е склонна към непредсказуеми постъпки, агресия и спорадични военни пристъпи.

Веднага след парламентарните избори през 2012 година за бившата грузинска власт и нейните привърженици настъпи време на разочарование: новите власти подновиха транслациите на руските телевизионни канали, пуснаха от затворите криминални престъпници и агентите на руските специални служби, като ги нарекоха „политически затворници“. В Грузия започнаха да идват руски политици и прокремълски активисти, каквито не са идвали даже по времето на Шеварнадзе. Страната започна бавно да се плъзга към имперската ясла, от която беше откъсната през 2003 година. Още по времето на предизборната кампания стана известно, че Бидзина Иванишвили, освен грузински и френски паспорт, все още има и руски. И целият обявен от Forbes капитал олигархът „е спечелил“ в Русия, където е живял почти 20 години, от 1987 до 2005 година. С невероятно скорост Кремъл лиши Иванишвили от руско гражданство, макар че указът за това не беше показан от никого.

Самата коалиция „Грузинска мечта“ беше скалъпена набързо през ноември 2011 година от шест много малки партии, които преди това не биха застанали една до друга, но сега се превърнаха „управляваща коалиция“.

Картината беше комична. Един до друг застанаха дисидентите братя Леван и Давид Бердзенишвили, интелектуалецът Давид Усупашвили, който получи длъжността председател на парламента, и необразованите селски мажоритарни избраници, които през първите месеци в законодателната сфера проучваха компютрите и се упражняваха да работят с тях. Същото се случи и с правителството, защото от сътрудничество с Иванишвили се отказаха даже противниците на президента Михаил Саакашвили, но се съгласиха футболистът Каха Каладзе и философът Гиорги Маргвелашвили, който стана министър на образованието, а след това и президент на страната. Футболистът беше назначен за първи вицепремиер и министър на енергетиката, сега той е кмет на Тбилиси.

Назначенията на Иванишвили са много интересни случаи. Един от първите главни прокурори на Грузия стана Отар Парцхаладзе, който през 2001 година беше арестуван в Германия за въоръжен грабеж и лежа в затвора повече от година. Министър на правосъдието и до днес е Теа Цулукиани, която беше назначена в нарушение на закона, според който министър може да бъде само човек с висше юридическо образование, а не административно, каквото е на Цулукиани. Заедно с политическите и административните грешки „мечтателите“ започнаха да имат и икономически проблеми - ръстът на икономиката от 12-13 процента при Саакашвили падна до 2-3 процента при Иванишвили.

Износът за Русия на вино, минерална вода и цитрусови плодове не спаси положението. У населението на Грузия и у западните партньори се създаваше впечатлението, че „Грузинска мечта“ иска така да се хареса на Кремъл, че е готова да разруши това, което са създали реформаторите. Вероятно ако не бяха Европейският съюз, САЩ и НАТО, Грузия отдавна щеше да отиде отново под имперското крило. Но има още един като че ли най-главен фактор, който „Грузинска мечта“ не можеше да пренебрегне. Социологическите изследвания показваха, че 70-80 процента от населението е за евроинтеграция, а не за връщане към Русия. Разочарование в обществото се появи на втората година, привържениците на Иванишвили ставаха все по-малко и по-малко. На изборите в Грузия през 2016 година се явиха 51 процента от избирателите. След една година на местните избори се гласуваха 45 процента, на втория тур 33 процента.

Ако следваме конспиративната версия, че Иванишвили е човек на Путин, можем с голям процент сигурност да кажем, че Путин изобщо не успя. Първо, западът не би допуснал това - Хартата за стратегическо партньорство между САЩ и Грузия беше подписана например още на 8 януари 2008 година. Не го искат и грузинците, а те не са безропотни като руснаците, не биха търпели човек, който ще тръгне срещу тяхната воля. Сега „Грузинска мечта“ доживява оставащите ѝ година и половина, защото губи стремително своята популярност и подкрепа. Днес явно си личи близкото обкръжение на Иванишвили, който още се опитва да контролира ситуацията, но сдържа трудно съпротивата на обществото - сред явните привърженици на руския олигарх са няколко десетки депутати, останалите изпълняват ролята на статисти, на председател на парламента, на няколко министри и също така на кмет на Тбилиси.

Министър-председателят Квирикашвили е някогашен съратник на Иванишвили по бизнес, затова е останал единствен, който с намеци, а сега и явно изказва проруски възгледи. Както и в последното си отворено писмо до Кремъл. Имаше повод - убийството на задържания на 22 февруари в милиционерския участък на Цхинвали бежанец Арчил Татунашвили“. Тялото му марионетните власти все още не са предали на роднините, обяснявайки, че провеждат експертиза. А в Грузия смятат, че тялото на Татунашвили е било обезобразено по време на мъчения и марионетките искат да скрият следите.

Грузинските власти се оказаха подложени на ураганен огън от критики и на нарастващо недоволство на населението, което иска от властите нещо реално за предаването на тялото на Татунашвили, а не само приспивни обещания. Патриархът на Грузия Илия II се обърна и към главата на Руската православна църква, но безрезултатно. При тази ситуация министър-председателят реши да направи обръщение, което мнозина признаха за пораженско. Грузинците искат да се прекрати „играта на маргаритка“ - „Обича ме, не ме обича“. По всяка вероятност тази история с убития бежанец и жалостивото писмо може да стане причина за криза на доверието, което и без това е вече минимално.

----------------------------------------

1. Тази твърде интересна руска дума има стари корени. В Древна Русия „челобитие“ означава дълбок раболепен поклон пред царя или болярина с удряне на челото в земята. Писмената молба до господарите се поднасяла с подобен поклон, поради което получила названието „челобитня“.

вторник, март 20, 2018

Писмо на Васил Левски до орханийци - 12 декември 1872 година

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 103. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 8084. Арх. т. I. № 45, стр. 7.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ОРХАНИЙЦИ - 12 ДЕКЕМВРИ 1872 ГОДИНА

1872, 12 декември

Братя в окръжния център!

В Сюлюманоогпу Дауд

Напред и не се бойте. Нека българското юнашко око не се бои вече от мъките на дрипавия читак. Ето времето вече наближава да докажем на душманина, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. И който от тях не припознае нашите закони, и да живее с нас по същите граждански правила, той с всичко в един миг ще стане на прах и пепел.

Ние, членовете на Централния комитет, се събираме [1] да определим вече времето за общонародно въстание. Защото силно ни принуждава външното обстоятелство, без друго да вървим на бой и минута да не се губи. На това спираме за някой и друг месец, докато се извести по всички страни на Българско, да се приготвят откъм барут, куршум, и пр.; да дават кой колкото пари вече има, да вдигат с лихва кой колкото вече може. Които пари най-много до два месеца да бъдат готови, че щом пишем, да се донесат където ги поискам. Та докато се нарежда работата за революция, да станат готови пушките и целият останал припас. И да се разнесе по местата каквото е нужно, защото вдигнем ли вече народните байраци, дотам е всичкото приготовление. Всичко това по-скоро да съобщите на всички страни. Приносящият [2] е наш брат от окръжния център, Юдачооглу Селиникли [3]. На него ще дадете адреса си и ще вземете адреса им за споразумяване писмено и всякак. Точно ще му забележите на книга за всички станали там работи и сега как стоят. Всичко, каквото има донесено от Влашко, да го дадете на някого и да го донесе в Ловеч на Николчо Алачят в махалата „Дръстини“. А по-скоро вижте да ми изпратите фишеците на иглинячката ми. Всички тамошни имена да ги подмените с други. И моето вместо Ас. Дер. Кърджала ще познавате [като] Ибриямаа Анадоллу, и подписката ми ще я търсите чрез разрязаната книга, без печат, защото печатът падна в подозрение. Приносящият и устно ще ви говори за нещо. Вижте ако можете, дайте му здрава дума. [4]

Ибриямаа Анадоллу (В. Левски)

-----------------------------------

1. Иска да каже: че са тръгнали на път за Букурещ, където ще се съберат, за да вземат едно последно решение.

2. Ранков от Т. Пазарджик.

3. Т. Пазарджик.

4. Да му дадат писмено съгласието си за отлагане на революцията, за да ги представлява на важното събрание, за което отива във Влашко.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

78. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 3 август 1872 година

79. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 4 август 1872 година

80. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в с. Ихтяр Касан Хатем – 6 август 1872 година

81. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Букурещ – 25 август 1872 година

82. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 август 1872 година

83. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 август 1872 година

84. Писмо на Васил Левски до Атанас п. Хинов – 25 август 1872 година

85. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 16 септември 1872 година

86. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 16 септември 1872 година

87. Писмо на Васил Левски до орханийци

88. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 25 октомври 1872 година

89. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 29 октомври 1872 година

90. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 30 октомври 1872 година

91. Писмо на Васил Левски до сливенци – 9 ноември 1872 година

92. Писмо на Васил Левски до сливенци

93. Писмо на Васил Левски до орханийци

94. Писмо на Васил Левски до Димитър Трайкович

95. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца - 12 декември 1872 година

96. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

понеделник, март 19, 2018

Петко Рачов Славейков - „Автобиографични бележки“ - 6

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2, 3, 4, 5.

В Ловеч, както казах, аз се застоях нещо година и половина. За да не помислят читателите, че съвсем без вълнения съм прекарал това време, аз ще прося позволение да им разкажа една иеторийка, която е характерна за гръцките владици в България. Ловеч в духовно отношение беше епископия, подчинена на търновския митрополит. По онова време, когато аз бях учител, ловчанският епископ беше един млад, левент и хубавец владика, по име Мелетий. Той имаше и хубав глас, което го караше често да пее в черква. Като имах пред вид жестоките гонения, които бях си навлякъл поради явната ми враждебност спрямо Неофита и Костакя, аз бях предпазлив в Ловеч и явно гледах да бъда добре с Мелетия, но тайничко все си го преследвах. Мелетий тоже гледаше да бъде в добри отношения с мене, за да му бъде мирна главата. Той дотам искаше да ми се покаже добър, щото ме употребяваше за свой секретар да му пиша обикновената кореспонденция. В Цариград той се сношаваше най-вече с капукехаята си, никомидийския митрополит, с когото държеше и интимна кореспонденция, която криеше от мене. Тая кореспонденция привлече любопитството ми, понеже се сещах, че в нея трябва да има нещо по отношенията на гръцките владици изобщо спрямо българите, и аз вардех сгодния случай, който ми се и представи, за да туря ръка на нея. Частният живот на Мелетия не беше твърде от непорочните. В Ловеч живееше сахатчия един, по име Костаки, който водеше жена из Битоля, нарицаема Мариола. Мелетий беше се влюбил в Мариола и често ходеше да я посещава. Костаки, като се догажда каква е работата, нагласява няколко турци и с тях извардва владиката у дома си и го заключва в стаята на жена си. Стана голям скандал. Из Търново дохожда нарочно митрополитският протосингел, по име Каракехая, да разгледва работата. Тоя последният, щом пристигна, изпрати Мелетия в Търново, отдето го проводиха в Цариград, и за да покрие донейде скандала, улови се да съди гражданите защо са допуснали да запират по такъв начин Мелетия.

Докогато Мелетий стоеше тъй затворен, аз се възползувах от случая, отидох в митрополията и скритом намерих тайната му кореспонденция, от която взех само десетина писма, които ми се виждаха най-любопитни. Повечето от тези писма бяха любовни, разменени между Мелетия и Mapиола, но имаше и едно от никомидийския в Цариград митрополит, което съдържаше тайните наставления на Фенер към гръцките владици в България, как въобще да се отнасят към възраждающия се тогава българизъм и какви средства да употребяват в борбата си против неговото разпространение. Тези инструкции бяха олицетворение на гръцка лукавщина и образец на византийщина. Аз не помня всичките точки на тия наставления, но същността им беше тая, че гръцките владици трябва всякак и всякъде да препятсчвуват на разпространението на българските книги и да не допушат отварянето на български училища. Ако нейде поискат да си отворят училище, да им се предложи да направят черква по-напред; ако се види, че не е възможно да се възпрепятствува за отваряне на училище, тогава владиката трябва да се погрижи той да се тури начело на работата, за да вземе училището в ръце и под негов надзор. В училищата гръцкият език трябваше да първенствува, а на българския твърде малко внимание да се обръща. Това писмо, като характерно за отношенията на гърците спрямо българите, аз го предадох (заедно с шест медни български пари, намерени на Трапезица в Търново, от които една носеше името на цар Тодор) на хаджи Захария, който тогава наскоро мина през Ловеч, когато втория път отиваше за Русия. Любовните писма на Мелетия и те сториха пари. Протосингелът, Каракехаята, осредоточи обвинението си по случката с Мелетия върху Николаки Терзиоглу, първия тогава човек в Ловеч, който бе повикан на духовен съд в Цариград пред патриарха. Аз дадох на Николакя тия писма да си послужи с тях и той чрез тях можа да се оправдае и да увини Мелетия, но на втория ден след оправдаването му той се помина в Цариград от холерата.

Когато се върнах от манастира в Ловеч, намерих, че ловчани си условили нов учител, и без да се спра, заминах за Плевен (1848 г.), дето пристигнах срещу Петдесетница. Още на вечерта ходих в черква, пях, четох парамиите, но вместо да ги чета по славянски, аз, както имах обичай, четох ги в превод на простобългарски. Това се твърде хареса на плевненци и ми спомогна лесно да се споразумея с тях да им бъда учител. Но тук връхлетях на друга беля, т. е. на друг гръцки владика. Агапий - тъй се наричаше той - трябва да е знаел за мене и за моите боричкания е Неофита в Търново и от страх, види се, да не му размътя водата, решил още от първия час да не ме допусне да остана в Плевен. Той свиква чорбаджиите, изсипва сума хули върху ми и им поръчва да не ме ценяват. Като видя, че с това няма да се свърши работа, той прибягна за помощ до властите и поиска от мюдюрина сеймени да ме уловят и затворят. По какви причини не зная, но мюдюрииът по приятелски начин прати известие и на мене, и на по-влиятелните граждани за лошите намерения на владиката. Мене ме стигна яд и след като се посъветвах и поразмислих малко и видях, че в Плевен няма още почва за борба с Агапия, а според както се известих, такава по-благоприятна почва съществувало във Враца, седалището на Агапия, реших се и скритом се отправих за този град.

Във Враца стигнах не помня срещу кой празник беше. На сутринта отидох в черквата „Възнесение“ и заварих, че даскалица една, близка приятелка на Агапия, четеше слово от Софрония. Неволно ми дойде на ум и аз да изляза пред врачани със слово в черква и даскалицата щом изкара, аз се обадих и извиках: „Отче, благослови.“ Настана дълбоко мълчание. Свещеникът подаде глава зад дверите, погледна и се дръпна. Втори път извиках: „Отче, благослови“ - по-голямо мълчание. Попът пак си подаде главата и пак се дръпна. Чак на третия път като попросих благословия, той благоволи да ми я даде и аз почнах. Словото, което сказах, бе върху същия текст, както и словото, четено от даскалицата, но сказано живо, то направи силно впечатление и обърна вниманието на всички. След като го свърших, аз си отидох на близкия Кунов хан, без да чакам да пусне черква. Но когато пусна черква, едва ли не всичките мъже се отбиха на хана да ме посетят. Аз се запознах с по-първите хора и те сами ми предложиха да ме условят, като се научиха, че съм бил даскал. На другия ден аз бях вече в училището.

Щом Агапий се научава, че аз вместо за Търново, както умишлено бях разпръснал слух, съм заминал за Враца и там съм се условил за учител, той се разписва писма до чорбаджиите да ме изгонят. Но като се извести, че писмата му малко действуват, той побърза сам да дойде, за да свърши лично тая работа. Тогава се отвори жива борба между мене и него. В тая борба гражданите, които ненавиждаха Агапия, явно и открито взеха моя страна. Два пъти Агапий ме запира и двата пъти гражданите успяха да ме пуснат. По едно време Агапий, като не виждаше друго що, взе един кофар и дойде сам в училището и го заключи, та си отиде.

- Е, сега каква ще я вършим, даскале? - ме питаха врачаните.

- Няма нищо - им рекох аз. - Ами питахте ли барем владиката защо е заключил училището?

- Питахме го, зер.

- А той що ви каза?

- Каза, че училището той го е правил и той ще му съди.

- Ами митрополията кой я прави?

- Кой ще я прави, ний сме я правили, населението я прави, беки владиката ще я прави.

- Кога е тъй, идете пък вий, вземете по-голям катинар, та го ударете на вратата на митрополията.

Това, тъй казано уж на шега, се понрави на врачаните и те действително го извършиха. Агапий нямаше що да прави и позволи пак да се отвори училището, но реши как-как да ме изгони. За тази цел той взе да употребява такива низки и непростителни средства, щото просто да избавя живота си, аз се принудих да напусна Враца. Врачаните, като бяха доволни от мене, наградиха ме за всичкото време, за което бяха ме условили, и ми обещаха, че като се отърват от Агапия, пак ще ме викат да им бъда учител.

(Следва)

неделя, март 18, 2018

Нобелови лауреати – 1950 година

Курт Алдер (Kurt Alder)

10 юли 1902 г. – 20 юни 1958 г.

Нобелова награда за химия (заедно с Ото Дилс)

(За откриването и разработването на диеновия синтез.)

Германският химик Курт Алдер е роден в Кьонигсхюте, Прусия (днес Хожув, Полша), недалече от Катовице, където баща му, Йозеф Алдер, работи като учител. Момчето получава начално и средно образование в местните училища. В края на Първата световна война, малко преди Полша да стане независима, семейството се мести в Кил, Германия, за да запази германското си поданство. През 1922 г. Алдер завършва средно училище и постъпва в Берлинския университет, където учи химия.

Обучението си Алдер продължава в университета „Христиан Албрехт“ (днес Килски университет), където работи при Ото Дилс, професор по органична химия и директор на университетския Химически институт. През 1926 г., като завършва дисертацията си за азоестерните реакции, Алдер е удостоен с докторска степен и става асистент на Дилс.

През следващата година заедно с Дилс започва да изучава диеновия синтез. Използваните за диеновия синтез диенови въглеводороди представляват съединения, чиито молекули имат обща за две структури четиричленна въглеродна верига, при която две двойни връзки са разделени от еднородна връзка. Алдер и Дилс откриват, че при стайна температура диеновите въглеводороди, присъединявайки молекули на диенофили („любители на диени“), образуват нови устойчиви шесточленни цикли. Те откриват, че тази реакция се осъществява лесно и просто между много различни диенови въглеводороди и диенофили, които присъстват в живите системи, и че като резултат може да се образува потенциално огромно количество разнообразни молекули. Принципът на диеновия синтез, за който Алдер и Дилс съобщават за първи път през 1928 г., се превръща по-късно в основен подход, който позволява на химиците да изследват механизма на много неизучени по-рано органични реакции и поставя основите на полимерната химия. Реакцията на Дилс-Алдер (другото наименование на диеновия синтез - бел. прев.) се използва при промишленото производство на фармацевтични препарати, оцветители, смазочни масла, инсектициди, синтетични каучуци и пластмаси.

През следващите осем години Алдер и Дилс продължават да работят за изясняването на природата на диеновия синтез. През 1930 г. Алдер е назначен за лектор по органична химия в Килския университет, а през 1934 г. става екстраординарен професор. Като специалист с висока квалификация по диеновия синтез, ученият получава предложение да заеме длъжността ръководител на намиращия се в Леверкузен научно-изследователски отдел на концерна “И. Г. Фарбен индустри“, което приема през 1936 г. В Леверкузен Алдер се занимава с проучването на взаимодействието на спрегнат бутадиен (един от видовете диенови въглеводороди) с различни диенофили, по специално със стирола, в резултат от което се образува синтетичен каучук. Той анализира също така механизма на осъществените от него реакции.

Като се връща през 1940 г. към академичната дейност, Алдер, който не е привлечен за изследванията, провеждани по време на войната от Германия, става ръководител на дейностите по експериментална химия и химически технологии в Кьолнския университет. Едновременно с това е назначен за директор на Химическия институт към този университет. Алдер са занимава вече с въпросите за приложението на диеновия синтез, което би позволило да се изясни химическият състав на сложните продукти с природен произход, такива като терпените (изомерни въглеводороди, открити в маслата на иглолистните растения), ергостерина (изходното вещество за витамин D) и витамин D. Изключително способният стереохимик Алдер се интересува също така защо се образува един или друг конкретен продукт от дадена реакция, при която има възможност да се образуват няколко изомери.

След получаването на Нобеловата награда Алдер продължава да се занимава с преподавателска дейност и научни изследвания в областта на по-нататъшното потенциално използване на диеновия синтез за промишлени цели. През 1955 г., като се присъединява към 17 други нобелови лауреати, той подписва декларация, призоваваща всички страни да осъдят войната като инструмент за външна политика. Ученият, предан до най-висша степен на своята работа, не се е женил никога. През 1957 г. лекарят му поставя диагноза: изтощение на организма, след което следва пълен отдих. Една година по-късно Алдер умира на 55 години.

Освен с Нобелова награда Алдер е награден с медала Емил Фишер на Германското химическо дружество (1938 г.). Присъдени са му почетни степени на медицинския факултет на Кьолнския (1950 г.) и на Саламанския (1954 г.) университет. Член на Германската академия на естествоизпитателите „Леополдина“.

Източник: http://n-t.ru/nl/hm/alder.htm

Превод от руски: Павел Б. Николов


ДО ТУК - в „Библиотека на Павел Николов – Нобелови награди“

събота, март 17, 2018

Фейсбук - враг на Абхазия

АВТОР: ОЛЕГ-САНДРО ПАНФИЛОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

По време на неотдавнашна среща с жители на Сухумски район ръководителят на окупираната Абхазия Раул Хаджимба за първи път заплаши публично да спре достъпа до социалните мрежи, на първо място до Фейсбук.

Завършилият Минската школа на КГБ Хаджимба вече беше „премиер-министър“ и „вицепрезидент“ на окупираната Абхазия, а преди четири години зае поста „президент“. Внезапното му изказване за Фейсбук беше следното: „Аз отдавна съм свикнал да ме представят и такъв, и онакъв. Но когато правят това с ръководителите на държави, с които градим отношения, това е вече позор за целия абхазки народ. Ние се заливаме практически без ограничения с помия и мнозина се обръщат към мене с молба да затворя социалните мрежи. Ще се вземе решение, което ще позволи въпросът да бъде решен“.

Ако се съди по всичко, става въпрос за Владимир Путин. Хаджимба едва ли би казал нещо в защита на ръководителите на Грузия, напротив, абхазката пропаганда поощрява оскърбленията и униженията по адрес на Тбилиси. В самата Грузия се отнасят към това снизходително, защото в страната няма никакви регулиращи държавни органи, Конституцията забранява осъществяването на държавна пропаганда, отношението към критиката е спокойно – като към важно правило на свободното слово и демокрацията. Но нелицеприятните изказвания на абхазците за Русия, основната кърмачка на Абхазия, свидетелстват не толкова за интриги, идващи от жителите на окупираната територия, колкото за натрупани претенции. Други съседи Абхазия няма.

Както твърдят самите абхазки журналисти, всичко започва през 2014 година по време на изборите за „президент“. Критиката се активизира малко по-късно – след като хакери публикуват материали от електронната поща на приемната на Владислав Сурков, от които стана известно как Кремъл е манипулирал изборите и как е лобирал за своето протеже Раул Хаджимба. До това време никой в Абхазия не смее да се изкаже срещу руските власти: през всичките 25 години окупираната територия живее с кремълски дотации, но преди четири години населението се е засегнало от това, че му отнемат правото да избира самостоятелно. Разбира се, абхазките избори само косвено напомнят демократичен процес. Освен това в републиката ги няма над 60 процента от избирателите, които са коренни жители, етническите грузинци бяха прогонени през октомври 1993 година.

В днешно време, както пише вестник „Република Абхазия“, „абхазката част на Фейсбук започна да се пълни след събитията през 2014 година с анонимни потребители. Засегнатите от публикациите на „скритите“ автори искат да се изясни кои са в действителност тези потребители. Генералната прокуратура на Република Абхазия заведе наказателно дело, но личността на анонимницити не можа да бъде установена. Оказа се, че в условията на Абхазия това е невъзможно. Тогава анонимните потребители създадоха във Фейсбук много групи, в които не престава острата критика към политиката на властите, полемиката в коментарите под постовете понякога преминава в обиди. Това не може да не вълнува неравнодушните граждани на Абхазия, затова в обществото все по-често говорят за необходимостта за се затвори Фейсбук. Тази инициатива подеха няколко депутати“.

Фейсбук стана в Кавказ най-популярната информационна площадка, истинска социална мрежа, но с ментални особености – някои пишат сдържано за властите в страната си, някои ги ругаят откровено. Жителите на Северен (руския) Кавказ се държат предпазливо при обсъждането на политически теми, още повече когато са свързани с политиката на Кремъл. Там те могат да бъдат лесно арестувани, съдени и изпратени в затвора. Друго е положението в Грузия, където всеки трети жител има свой акаунт, мнозина прекарват по два-три часа в обсъждания, макар че и традиционните начини за изказване на свои гледни точки продължават да са достатъчни – в Грузия има около сто телевизионни канала, по няколко от тях се излъчват 3-4 политически дискусионни предавания в седмицата. Затова грузинската част на Фейсбук, като самото общество, е различна: много политика, има история, спорт, деца, външна политика.

Друго нещо е абхазката част, където потребителите са значително по-малко, основна тема е политиката, след това социалните проблеми, а най-популярният от тях е свързан с медицината и здравеопазването. Сред политическите теми преобладава, разбира се, грузинската. Както цялата абхазка пропаганда, така и абхазките потребители на Фейсбук дъвчат всячески костите на грузинците, продължават да ги наричат „фашисти“. Идеологическата война се води в по-голямата си част във Фейсбук, а не по телевизионните канали, които технически и интелектуално са много по-назад от руските и затова хората ги гледат само заради местните новини и концертите.

Абхазката част на Фейсбук ще удари в земята всичките политолози и аналитици, но именно там се крие опасността за марионетната власт, именно там се разгръщат истински битки при обсъждането на едни или други политици. Ако потребителите ругаят руската власт, то е изключително заради намесата в изборите и контрола над идеологията. Никога не се срещат коментари като „не трябва повече да ни дават пари“ или „спрете да раздавате руско гражданство наляво и надясно“, или „оттеглете руските войски“. Почти винаги, с много малки изключения, се използва руски език. Това е основната разлика от грузинските социални мрежи, защото рускоезичните грузинци са вече много малко, а с абхазците спорят в социалните мрежи изключително бежанци от Абхазия.

Ако се разглежда сериозно заплахата за абхазката „власт“, думата е, разбира се, не за това, че някои потребители могат да употребят ругатни за Путин, „намесващ се във вътрешните работи на Абхазия“. Марионетките се страхуват от оценките по свой адрес, които стават все повече и повече. Като този коментар на Аида Гармелия: „Народът бедства. За четири години страната и нейните жители обедняха. Не се вдигнаха обещаните пенсии. Орязаха заплатите. Повишиха данъка върху добавената стойност, въведоха новоизмислени данъци. Пълна нищета в страната. Но се оказва, че не е нищета за всички. Да вземем например новия кмет на град Гагра. Незначителен човек. Може дори да бъде наречен нищо и никакъв. Разбира се, роднина е на днес покойния Павел Ардзимба. И кой с такова настървение, с такова усърдие постави този нищо и никакъв човек на кметското място?“

Всъщност един от инициаторите на гоненията срещу Фейсбук е известната в пределите на окупираната Абхазия журналистка Изида Чания, която на 16 февруари избухна с пространен текст, като обвини в информационна война Грузия, а по-точно политическата партия „Алианс на грузинските патриоти“, която уж финансирала подкрепата на две групи: „МАСИК ЦВИЖБА ПаСОЛ АБХАЗИИ В ВАНУАТУ“ и „Абхазки патриоти“. Популярността на групите за Абхазия е невероятно висока: в първата има 1825 участници, а в „Абхазки патриоти“ – 13 398 участници. Изида Чания дори посочи точния брой на потребителите, които осъществяват подривна дейност срещу Абхазия – 11 573 души, пишещи под псевдоними.

По какъв начин журналистката е научила това, си остава огромна загадка, но причината се крие другаде: в „Алианс на грузинските патриоти“ един от лидерите е Ада Маршания, етническа абхазка от княжески род. Освен това Изида Чания по някаква причина не знае, че „Алиансът“ е една много неприятна проруска партия, а нейните лидери, без да се крият, ходят в Москва. И накрая откъде на къде могат изобщо да се смятат някакви групи във Фейсбук за етнически или за принадлежащи към някаква държава, ако сървърите на портала се намират в САЩ, а създателите му са американци. Тайнственият „Масик Цвижба“ е псевдоним на етнически руснак, бежанец от Абхазия, живеещ сега на няколко хиляди километра от Грузия.

Най-вероятно в Абхазия са решили да вземат пример от Русия, където всички социални мрежи се намират под наблюдението на специалните служби, а потребителите могат да бъдат поставени зад решетката само за препубликуване на чужд коментар. Тъй като социалното и икономическото положение в Абхазия ще се влошава паралелно с руското, и в Москва, и в Сухуми очакват неприятности, свързани с неконтролируемото информационно пространство. Но даже Русия не се решава да забрани напълно социалните мрежи като Китай, разбирайки, че това е технологически трудно и е много главоболно от материална гледна точка. Ако китайските потребители са се научили да заобикалят забраните и техническите бариери, защо с това да не се справят и руските.

Освен инициирания от Изида Чания скандал по отношение на анонимните потребители, борещи се с абхазката власт, самата абхазка власт се страхува от неконтролираното информационно пространство не по-малко. Социалните мрежи понякога могат да конкурират напълно телевизията дори и в това, че поместената информация може да бъде прочетена и след един ден, и след една седмица. Близостта на кризата тласка властите на окупираната Абхазия до противопоставяне с обществото, за което Фейсбук и другите социални мрежи са единствен отдушник.

петък, март 16, 2018

Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца - 12 декември 1872 година

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 102. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 808. Арх. т. I, № 46, стр. 78.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ХРИСТО ИВАНОВ КНИГОВЕЗЕЦА - 12 ДЕКЕМВРИ 1872 ГОДИНА

Брате Христемага!

В Търново

Всичко, което си писал чрез Алилаа Селевли (Ловеч) [1], и писмото чрез Дядо Калугера, с когото се срещнах в Ески Заара, за всичко това получих и разбрах. Вече сте разбрали външното положение [2], че сме луди без друго да вървим на бой, което мисля да сте съобщили навсякъде [3] и ще съобщите, че сега отблъснахме революцията за някой и друг месец.

Брате, по причините софийски, с печата няма да се взема и дава до известно време, а само с подписката ми, която ще търсите чрез рязаната книга. И от днес ще познавате името ми: Ибриямаа Анадоллу. Известени да сте, че Д. Общи предава всичко, което знае. От София дойде човек нарочно да ми разкаже за това. Който се познава с Д. Общи, да стои нащрек. В къщата си да не спи, а по приятели.

-----------------------------------

1. Съобщението, че в началото на октомври от Влашко дошъл човек да го вика (писмо № 99) и писмото на Каравелов от 30 октомври, че Д. Общи е заловен. Първото Левски е получил на 29 октомври, а последното (или ако е имал още и друга кореспонденция, неизвестна на нас) е получил сега.

2. Намек, че знаят заповедта за революция, че писмото на Каравелов, донесено от О. М., е прочетено в Търново. (Снето и изпратено копие до Левски.) Оригиналът останал в Русе.

3. Захарий Стоянов бележи под текста: „Не са изпратени, както се вижда, и двете тези писма (заедно с предишното).“ Но това твърдение мъчно може да се защити. Ръжанков се връща от Троянския манастир жив и здрав в Т. Пазарджик. Трябва да е минал през Орхание.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

78. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 3 август 1872 година

79. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 4 август 1872 година

80. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в с. Ихтяр Касан Хатем – 6 август 1872 година

81. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Букурещ – 25 август 1872 година

82. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 август 1872 година

83. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 август 1872 година

84. Писмо на Васил Левски до Атанас п. Хинов – 25 август 1872 година

85. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 16 септември 1872 година

86. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 16 септември 1872 година

87. Писмо на Васил Левски до орханийци

88. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 25 октомври 1872 година

89. Писмо на Васил Левски до частния комитет в Т. Пазарджик – 29 октомври 1872 година

90. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 30 октомври 1872 година

91. Писмо на Васил Левски до сливенци – 9 ноември 1872 година

92. Писмо на Васил Левски до сливенци

93. Писмо на Васил Левски до орханийци

94. Писмо на Васил Левски до Димитър Трайкович

95. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници