четвъртък, февруари 15, 2018

Писмо на Васил Левски до орханийци

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 94. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 8098. Арх. т. I. № 38, стр. 66.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ОРХАНИЙЦИ

Братя чле[нове] на ЧБРК!

В... [1]

Внимателно бързайте и нищо [вън] от пределите на устава няма да вършите. А по съдържанието му всичко трябва да се върши скоро!... Централният комитет свързва цялото Българско с няколко окръжни центъра, чрез които по-лесно, по-бързо, с по-малко разноски и по-сигурно да прави споразуменията (да взема и дава). Той [Централният комитет] по местоположението между тукашните страни намира за добро да бъде окръжният център тук. Ако вие на драго сърце приемете, ще си приготвите полека-лека тайни войници (решителни и постоянни юнаци), които ще бъдат готови за всякакъв случай. Вие, членовете на тоя окръжен център, ще нареждате способни работници да свързват изкуствено на всичкото това окръжие селата, по-малките градове за тук. Така от [всяко] село по двама - председателят и един от първите им юнаци, които трябва да се познават един друг, че когато се съобщи на председателя нещо, той пък трябва да го съобщи на [главно]командващия юнак, който ще знае как по-нататък да върви. От всяко място ще бележите по двама такива в тукашната кондика. И в същото време ще промените имената на единия и на другия и ще им кажете да броят в селото си от първи номер вместо имената, които ще стъпят в святото народно дело. И все под същия номер вече ще вземат и ще дават за всичко. После вие оттук от време на време ще им искате номерата колко са придобили, без имената им да познавате, освен името на председателя и на по-първия им юнак. Също така от време на време ще им искате печалбата откъм пари, срещу което ще им давате разписка от Централния комитет с централния печат. Пък всеки кой кога принася в касата, ще му се дават от частните разписки, на които трябва да има ударен печат от същото място, под който комитет (село) зависи. Този печат най-напред трябва да се поднесе писмено тук, в окръжния център, да се припознае кое писмо трябва да се крие. За малките разправии и неспоразумения, зависещи от тоя окръжен център, ще се разправят тук по най-добри разглеждания, а относно смъртното наказание ще се явява и в Централния комитет, ако времето допуща. Иначе за всяка смърт ще се иска отговор (фактично). На всяко село трябва да промени и името като, както виждате например вашето. Също и писмата по тоя начин [да се адресират], на същото име на човека и на селото няма да се взема и дава, а на писмото надписът му като че ли не е за това село.

За всичко тая работа ще минава в две кондики, от които едната ще бъде ключ на другата, с която ще се взима и дава всичко под номер и тя ще бъде всеки ден в ръцете на комитетските членове. Другата, на която ще бъдат написани правото [истинското] име на селото и номерата им и пр. ще носи името ключ на всичко и от нея ще се оправя дневната кондика, ако нещо се е забравило, па и друг, който не е писан в тях, като вземе ключа и дневната кондика на всяко село по-особено ще стават всичките му бележки [2]: кога какво става добро или зло, в коя година е постъпило селото, в кой месец и ден, също и за приноса му, и за разноските, така ще се бележи. Така също и всяко село ще бележи своите придобити членове: в кой ден постъпва, кога какво дава и кога какво зло или добро [е] направил.

За всичките казани горе бележки, доходи и разходи от цялото окръжие, като се приключват от време на време в окръжния център, заедно с подобните и оттук ще се предават на Централния комитет когато се поискат. [3]

-----------------------------------

1. Запазена от Левски чернова. Ядката от тези инструкции се заключва в по-предното писмо № 93. Орхание като даде на Левски идея - поради безредиците, които бе посял Д. Общи в него и в околностите му - да прегърне новата система за окръжни центрове, като едничка спасителна за комитетското дело в бъдеще, биде пръв от всички центрове, обявен за революционен окръг. Същите инструкции се депозират по-късно с някои индивидуални указания в Пловдивско, Ст. Загора и Сливен, които по реда си са обявени за революционни окръзи (вж. писма № 95 и № 98).

2. В ключа и дневника трябва да се впишат на всяко село всичките работи...

3. Първообраз от окръжно писмо, което поединично се адресира към всички градове, определени да станат центрове на революционни окръзи.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

78. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 3 август 1872 година

79. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 4 август 1872 година

80. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в с. Ихтяр Касан Хатем – 6 август 1872 година

81. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Букурещ – 25 август 1872 година

82. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 август 1872 година

83. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 август 1872 година

84. Писмо на Васил Левски до Атанас п. Хинов – 25 август 1872 година

85. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 16 септември 1872 година

86. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 16 септември 1872 година

87. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.